Knijga O Kristu

2 Solunjanima 3:1-18

Zamolba za molitvu

1I na koncu, draga braćo i sestre, molim vas da se za mene molite: da se Božja riječ brzo širi i proslavlja kao i među vama 2te da se oslobodimo pokvarenih i zlih ljudi jer svi nemaju vjere. 3Ali Gospodin je zato vjeran. On će vas ojačati i sačuvati vas od Zloga. 4Pouzdajemo se u Gospodina da činite i da ćete činiti kako smo vam zapovjedili. 5Neka vam Gospodin dade još dublju spoznaju Božje ljubavi i postojanosti u Kristu.

Ohrabrenje na dostojan život

6A ovo vam, draga braćo i sestre, zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista: klonite se svakoga brata koji besposliči i ne živi prema predaji koju smo vam dali. 7Dobro znate da trebate činiti kao i mi. Dok smo bili kod vas, nismo ljenčarili 8niti smo badava jeli ičiji kruh. Danonoćno smo radili samo da ne padnemo vama na teret. 9Ne da na to nismo imali pravo, nego smo vam htjeli poslužiti kao uzor. 10Dok smo bili među vama, zapovjedili smo: “Tko neće raditi, neka i ne jede!”

11Ipak čujemo da neki od vas besposliče, da sami ništa ne rade, nego samo zabadaju nos u tuđe poslove. 12Takvima zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista, štoviše zaklinjemo ih da s mirom rade i da jedu vlastiti kruh. 13A vama ostalima, braćo i sestre, neka ne dodija činiti dobro.

14Ne pokori li se tko ovoj našoj pismenoj zapovijedi, klonite ga se da se posrami, 15ali ne smatrajte ga neprijateljem, nego ga opominjite kao brata.

Pavlovi posljednji pozdravi

16Neka vam sam Gospodin mira dade mir uvijek i u svemu. Gospodin sa svima vama!

17A evo i pozdrava od mene, Pavla, napisanoga mojom rukom. Pišem ga tako u svakoj poslanici, kao znak raspoznavanja.

18Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude nad svima vama.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Tesalonicenses 3:1-18

Ñucanchijmanta Diosta mañaichij

1Huauqui, panicuna, caitapishmi mingapanchij: Ñucanchijmanta Diosta mañapanguichij. Cancuna mañajpimi, Apunchij Jesusmanta huillashcataca, cancunapaj llajtapi shinallataj, maipipish alli nishpa chasquishpa, utca yachaj chayangacuna. 2Apunchij Jesustaca mana tucuicuna crisha nincunachu. Chai millai runacuna ñucanchijta ama imata nichunpish, Diosta mañapanguichigari. 3Paicuna chashna cajpipish, Apunchij Jesusca tucui imatapish pajtachijmari. Cancunataca paillatajmi ashtahuan alli crijcunata ruranga, millaimantapish huaquichingami. 4Cancunaca ñucanchij imalla nishcataca ruracunguichijmi, ashtahuan ruranguichijpishmi. Apunchij Jesús cancunata chashna pushanataca shuj yuyaimi canchij. 5Apunchij Jesusllataj cancunapaj shungupica, Taita Dios shinallataj cʼuyaj canata, Cristo shinallataj manataj huashaman tigraj canata churachun.

Causangapajca imatapish ruranatajmi canguichij

6Huauqui, panicuna, caitaca ñucanchij Apu Jesucristopaj shutipimi mandanchij: Ñucanchij yachachishcata mana caźushpa, maipish cachun puricujlla crijcunahuanca, pajta tandanacunguichijman. 7Ñucanchij ima shina rurashcata yuyarishpaca, ima shina alli causanata yachanguichijmi. Ñucanchij cancunahuan cashpaca, mana maipish cachun puricurcanchijllachu. 8Yanga tiyashpalla, imatapish mana pipajta yanga micurcanchijchu. Chashna canapaj randica, ama maijan cancuna carana tucuchunmi, tutapish, punllapish mana samarishpa trabajarcanchij. 9Cancunaca ñucanchijmanca, caranatajmi carcanguichij. Chashna cajpipish, cancuna catichun, allita ricuchishun nishpallami, chashnaca rurarcanchij. 10¿Manachu, cancunahuan cashpaca: «Maijanpish mana imata rurasha nijca, ama micuchun» nishpamari saquimurcanchij?

11Cancunapuramanta maijancunataca ‘Mana imata rurashpa, maipish cachun causacun’ nijtami uyarcanchij. ‘Caipi chaipi, shujtajcunapajllapi satirishpallami purincuna’ nincunami. 12Chashna causajcunataca, ñucanchij Apu Jesucristo nij shinallatajmi, cancuna micushpa causangapajca, imatapish alli sumajta ruraichij nishpa, yuyachishpa mandanchij. 13Huauqui, panicuna, cancunaca allita ruranataca ama shaicuichijchu.

14Cancunaman caita quillcashpa yachachishcata, maijan mana caźusha nijtaca ricuchipanguichij. Chashna mana caźujhuanca, llaquirishpa yuyaita japichun ama tandanacuichijchu. 15Paihuan mana tandanacushpapish, ama pʼiñanguichijchu. Ashtahuanpish crijta shinallataj, alli cunanguichij.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca.

16Sumaj causaita charij Apunchij Jesusllataj cancunamanca, ima imapipish sumaj causaita cuchun. Apunchij Jesustaj cancunahuan cachun ninchijmi.

17Pablotajmi caitaca quiquin maquihuan quillcashpa, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa cachani. Ñuca quillcashpa cachashpaca, tucui quillcacunatami cashnallataj rurashpa cachani. 18Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.