Knijga O Kristu

1 Korinćanima 2:1-16

1Draga braćo i sestre, kad sam prvi put došao k vama, nisam se služio uzvišenim ni dubokoumnim riječima da vam navijestim Božju poruku. 2Jer odlučio sam među vama ne znati ništa drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. 3Došao sam k vama slab—bojažljivo i drhteći. 4Moj govor i propovijedanje nisu se zasnivali na mudrim i uvjerljivim riječima, nego na djelovanju Svetoga Duha među vama, 5zato da svoju vjeru ne temeljite na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili.

6Doduše, kad smo sa zrelim kršćanima, navješćujemo mudrost—ali ne mudrost ovoga svijeta ni takvu mudrost koja bi se svidjela vladarima ovoga svijeta koji su ionako osuđeni na propast. 7Navješćujemo tajnu, skrivenu Božju mudrost koju je Bog namijenio našoj dobrobiti još prije postanka svijeta. 8Vladari ovoga svijeta nisu ju razumjeli—jer da jesu, ne bi raspeli našega Gospodina slave. 9Upravo je to značenje ulomka iz Svetoga pisma:

“Ono što oko još nije vidjelo,

što uho još nije čulo

niti um može zamisliti,

to je Bog pripravio

onima koji ga ljube.”2:9 Izaija 64:3.

10Ali mi to znamo jer nam je Bog otkrio svojim Duhom koji proniče sve, pa tako i Božje dubine. 11Tko može znati misli nekog čovjeka osim njegova vlastitoga čovječjeg duha u njemu? Tako ni Božje misli ne može znati nitko osim Božjega Duha. 12I tog nam je Božjeg Duha (a ne duha svijeta) Bog dao da bismo mogli znati čime nas je obdario. 13Govoreći vam o tomu, ne služimo se riječima ljudske mudrosti, nego riječima koje nam daje Sveti Duh—služeći se riječima Duha da bismo objasnili duhovne istine. 14Ali čovjek tjelesne naravi ne može razumjeti spoznaje koje daje Božji Duh. Njemu se one čine ludošću jer ih valja prosuđivati Duhom. 15Čovjek koji ima Duha može sve prosuđivati, ali drugi nisu kadri prosuđivati njega.

16“Jer tko poznaje Gospodnje misli?

Tko će njemu dati savjet?”2:16 Izaija 40:13.

Ali mi imamo Kristov um.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 2:1-16

1Ña nicushca shinaca huauqui, panicuna, ñuca cancunaman Taita Diosmanta huillagrishpaca, manamari jatun yachaj cashcata ricuchingaraicu, mai, allichishca shimicunahuan huillarcanichu. 2Ñuca cancunahuan cashpaca, ima shujtajta mana yachasha nircanichu, Jesucristota rijsina yuyaillami carcani. Ashtahuancarin Paita chacatashcamanta huillanallapimi yuyaita churarcani. 3Cancunahuan cashpaca, manchaihuan chujchucuj, irqui shinami carcani. 4Cancunaman alli huillaimanta parlashpapish, huillashpapish, jatun yachaj shina jahualla crichisha yuyashpa, allichishca shimicunahuanca mana rimarcanichu. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu imatapish rurai tucunata cujpi, chaicunata rurashpa ricuchishpandijmi huillarcani. 5Cancuna ama runacunapaj yuyaimanta yachachishcallata crishpa causachun, ashtahuanpish Dios tucuita rurai tucuj cashcata crichunmi chashna huillarcani.

Diospajtaca Paipaj Espiritullami yachachin

6Shina cashpapish cancunapura sinchi crijcunamanca, jatun yachaitami huillacunchij. Cai jatun yachaica, mana cai pachamantachu, mana cai pachata mandajcunamantapishchu. Cai pachata mandajcunaca, chingarijllacunami. 7Ashtahuanpish ñucanchijtaca, Taita Dios cai pachata manaraj rurashpami, ñucanchijca sumaj llajtapi causagrichun pushana tucushca. Chai alli yachaitamari, pacalla tiyacujta cunanca cancunaman huillacunchij. 8Chai yachaitaca, cai pachata maijan mandajpish ima cashcata mana yacharcacunachu. Yachashca cashpaca, sumaj Apunchij Jesustaca mana chacatanmanchu carca. 9Shina cajpipish, Dios Quillcachishcallapitajmi cashna nicun:

«Pi mana ricushcata, pi mana uyashcata,

shungullapipish pi mana yuyashcatamari

Taita Diosca, Paita cʼuyajcunapajca allichishca» nicunmi.

10Ashtahuanpish Taita Diosca ñucanchijmanmari, chai pi mana yachashcataca, Paipaj Espirituhuan yachachishca. Diospaj Espirituca tucuitamari yachan, Taita Dios imalla yuyashcatapishmi tucuita yachan. 11Pi cashpapish shujtaj imata yuyacushcataca mana yachanchu, paipaj espiritullami yachan. Shinallataj Taita Diospajtaca, pi mana yachanchu, Diospaj Espiritullami chaitaca yachan. 12Ñucanchijca, mana cai pachapaj espirituta chasquircanchijchu, ashtahuanpish Dios cachashca Espiritutamari chasquircanchij. Paimari, Taita Dios cʼuyashpa cushcacunataca yachachicun. 13Chaicunataca, mana cai pachapi causajcunapaj yuyaillamanta yachachishca shimicunahuanchu huillacunchij. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu yachachishca shimicunahuanmari huillacunchij. Chashnami Espiritupajta yachachishpaca, Espíritu yuyaita cushca yachaita yachachicunchij. 14Maijanpish Diospaj Espirituta mana charijca, Pai cushcacunataca mana yachasha ninchu. Chaicunaca, paipajca musparishca shinalla cajpimi, mana yachai tucun. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu yuyaita cujllapimi, chaicunataca yachai tucun. 15Diospaj Espirituta charijca, alli cashcata, mana alli cashcatapish tucuitami yachan. Paitaca pi mana imata ni tucunchu.

16«Mandaj Diospaj yuyaitaca, ¿pitaj yachai tucushcari?

Paitaca, ¿pitaj yachachi tucungari?»

Shina cajpipish ñucanchijca, Cristopaj yuyaitami charinchij.