Knijga O Kristu

1 Korinćanima 16:1-24

Darovi za jeruzalemsku Crkvu

1Glede novca koji prikupljate za kršćane u Jeruzalemu, ravnajte se prema uputama koje sam dao crkvama u Galaciji. 2Svakoga prvog dana u tjednu neka svatko od vas odvoji novca, koliko može, da ne sabirete kad ja dođem. 3Kad dođem, napisat ću pisma preporuke onima koje odaberete da isporuče vaš milodar Jeruzalemu. 4Bude li prikladno da i ja pođem, možemo skupa putovati.

Posljednje Pavlove upute

5Doći ću k vama kad proputujem Makedoniju. Njome, naime, kanim samo proći. 6A kod vas ću se možda i zadržati ili čak zimovati, da me otpremite prema sljedećem odredištu. 7Ne bih htio da vas i ovaj put vidim samo u prolazu. Želim malo ostati kod vas ako mi to Gospodin dopusti. 8Do tada ću ovdje u Efezu ostati do blagdana Pedesetnice 9jer mi se pružila dobra prilika za uspješan rad, ali i protivnika je mnogo.

10Dođe li Timotej, pobrinite se da se radeći među vama ne mora ničega bojati jer, kao i ja, radi na Gospodnjem djelu. 11Nemojte da ga tko prezre. Pošaljite ga natrag k meni u miru jer ga iščekujem s ostalom braćom.

12A što se tiče brata Apolona, silno sam ga nagovarao da vas s drugom braćom posjeti, ali nikako mu sada nije bilo po volji ići. No posjetit će vas kad mu se pruži prigoda.

13Bdijte! Budite postojani u vjeri! Budite hrabri i jaki! 14Što god činili, činite u ljubavi.

15Znate Stefanine ukućane i znate da su oni prvi u Ahaji postali kršćanima te da su se posvetili posluživanju drugih kršćana.16:15 U grčkome: posluživanju svetih. Zaklinjem vas, braćo i sestre, 16da ih poštujete i budete im poslušni—kao i svima koji s njima surađuju i trude se. 17Veseli me Stefanina, Fortunatova i Ahajikova posjeta. Nadomjestili su mi vas koji niste ovdje. 18I mene su, kao i vas, umirili.16:18 U grčkome: umirili su moj i vaš duh. Cijenite stoga takve ljude.

Pavlovi posljednji pozdravi

19Pozdravljaju vas azijske crkve. Mnogo vas u Gospodinu pozdravljaju Akvila i Priska te Crkva koja se sastaje u njihovu domu. 20Pozdravljaju vas svi vjernici.16:20 U grčkome: sva braća. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom.

21Pozdrav ću napisati vlastitom, Pavlovom rukom:

22Ako tko ne ljubi Gospodina, neka je proklet! Marana tha!16:22 U aramejskome: Dođi, Gospodine naš!

23Neka milost Gospodina Isusa bude s vama.

24Sve vas volim u Isusu Kristu.16:24 U nekim rukopisima na kraju stoji još: Amen.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Akorinto 16:1-24

Ndalama Zothandizira Akhristu a ku Yerusalemu

1Tsopano za zopereka zothandiza anthu a Ambuye a ku Yerusalemu. Muchite zomwe ndinawuza mipingo ya ku Galatiya kuti ichite. 2Pa tsiku loyamba la sabata lililonse, aliyense wa inu azipatula ndalama molingana ndi zomwe wapezera. Asunge, kuti ndikabwera pasadzakhalenso msonkhamsonkha. 3Pamenepo, ndikadzafika, ndidzawapatsa makalata a umboni anthu amene mudzawasankhe ndi kuwatuma kuti akapereka mphatso zanu ku Yerusalemu. 4Ngati kutaoneka kuti nʼkoyenera kuti ndipite nawo, adzapita nane limodzi.

Paulo Afotokoza za Maulendo ake ndi Zina

5Ndidzafika kwanuko nditadutsa ku Makedoniya pakuti ndikuyembekezera kudzera ku Makedoniyako. 6Mwina ndidzakhala nanu kanthawi kochepa kapenanso nyengo yonse yozizira, kuti mudzandithandize kupitiriza ulendo wanga kulikonse kumene ndingapite. 7Sindikufuna kuti ndikuoneni tsopano mongodutsa chabe, koma ndikuyembekezera kudzakhala nanu kwa kanthawi, ngati Ambuye alola. 8Koma ndikhala ndili ku Efeso mpaka nthawi ya Pentekosite, 9pakuti mwayi waukulu wapezeka woti nʼkugwira ntchito yaphindu, koma pali ambiri amene akutsutsana nane.

10Ngati Timoteyo afike kwanuko, onetsetsani kuti pasakhale zina zomuchititsa mantha pamene ali pakati panu, pakuti iye akugwira ntchito ya Ambuye monga ine. 11Wina aliyense asamunyoze. Muthandizeni kupitiriza ulendo wake mwamtendere kubwereranso kuli ine. Ndikumuyembekeza pamodzi ndi abale ena.

12Tsono kunena za mʼbale wathu, Apolo, ndinamuwumiriza kwambiri kuti abwere kwa inu abale, ndipo iye sanafune kupita tsopano. Koma akadzapeza mpata wabwino adzabwera.

13Khalani tcheru; khazikikani mʼchikhulupiriro chanu; limbani mtima; khalani amphamvu. 14Chitani zonse mwachikondi.

15Mukudziwa kuti a mʼbanja la Stefano ndiye anali oyamba kutembenuka mtima ku Akaya, ndipo akhala akudzipereka kutumikira oyera mtima. Choncho ndikukudandaulirani, inu abale, 16kuti muziwamvera anthu oterewa, ndiponso aliyense wogwira nawo ntchitoyi modzipereka. 17Ndikondwera kuti Stefano, Fortunato ndi Akayiko afika, chifukwa akhala akundithandiza pakuti inu simuli nane. 18Pakuti anatsitsimutsa mzimu wanga ndi wanu womwe. Anthu a mtundu oterewa ngofunika kuwalemekeza.

Mawu Otsiriza

19Mpingo wa mʼchigawo cha ku Asiya ukupereka moni. Akula ndi Prisila akuperekanso moni wachisangalalo, mwa Ambuye, ndiponso mpingo umene umakumana mʼnyumba mwawo ukupereka moni. 20Abale onse kuno akupereka moni wawo. Patsanani moni wachikondi chenicheni.

21Ineyo Paulo, ndikulemba ndi dzanja langa mawu awa akuti moni.

22Ngati wina sakonda Ambuye akhale wotembereredwa. Maranatha! (Ambuye athu bwerani)!

23Chisomo cha Ambuye Yesu chikhale ndi inu.

24Chikondi changa chikhale ndi nonsenu mwa Khristu Yesu.