Knijga O Kristu

1 Korinćanima 12:1-31

Darovi Duha

1A sad ću vam, draga braćo i sestre, nešto napisati o darovima koje daje Sveti Duh, da ne ostanete u neznanju. 2Znate da ste, dok ste još bili pogani, bili zavedeni i da ste se zanosili nijemim idolima. 3Zato želim da znate kako možete razaznati dolazi li što od Božjega Duha: Nitko pod djelovanjem Svetoga Duha ne može prokleti Isusa niti tko može reći: “Isus je Gospodin” ako nije pod djelovanjem Svetoga Duha.

4Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je. 5Služba ima različitih, ali Gospodin kojemu služimo je isti. 6Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima. 7Tko dobije objavu Svetoga Duha, dobio ju je za dobrobit cijele Crkve.

8Zaista, jednome Sveti Duh daje da govori riječi mudrosti, a drugome taj isti Duh daje govoriti riječ znanja. 9Jednima je u istome Duhu dana osobita vjera, a drugima moć da liječe bolesne. 10Nekima se daje moć da čine čudesa, drugima da prorokuju. Nekima je opet dana sposobnost da razlikuju djeluje li Božji Duh ili koji drugi duh. Neki imaju sposobnost govoriti jezike koje ne poznaju, a neki dobivaju tumačenje tih poruka. 11Samo je jedan Sveti Duh koji dijeli te darove. On jedini odlučuje koji će dar komu dati.

Brojni udovi jednoga Tijela

12Kao što se ljudsko tijelo sastoji od mnogo dijelova, ali svi oni tvore cjelinu, tako je i s Kristovim tijelom. 13Neki od nas su Židovi, neki pogani, neki robovi, a neki slobodni ljudi. Ali svi smo kršteni u Kristovo tijelo jednim Duhom i svi smo napojeni tim istim Duhom.

14Tijelo nema samo jedan ud, već mnogo udova. 15Ako noga kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam ruka”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 16I ako uho kaže: “Ne pripadam tijelu jer nisam oko”, hoće li zbog toga prestati biti dijelom tijela? 17Kad bi nam se tijelo sastojalo samo od oka, kako bismo čuli? Da nam je cijelo tijelo samo uho, kako bismo imali njuh?

18Ali Bog je naša tijela načinio s mnogim udovima i sve ih je na tijelu razmjestio kako je htio. 19Kad bi svi oni bili jedan ud, kakvo bi to bilo tijelo? 20Ali udova je mnogo, a tijelo je jedno. 21Ne može oko ruci, ili glava nogama, reći: “Ne trebam te!”

22Naprotiv, neki udovi koji se čine najslabijima zapravo su najpotrebniji. 23One udove tijela koji nam se čine najnečasnijima okružujemo većim poštovanjem. Manje pristojne udove prikrivamo većom pristojnošću, 24dok s pristojnima nije potrebno tako činiti. Ali Bog je sastavio naše tijelo tako da je posljednjem udu dao najviše časti 25da u tijelu ne bude razdora, nego da se udovi brinu jedni za druge. 26Ako jedan ud pati, trpe i ostali udovi; ako se jednomu iskazuje čast, svi se udovi tomu raduju.

27Svi ste vi skupa Kristovo tijelo, a svatko je od vas zaseban i nuždan ud na njemu. 28U Crkvi je Bog jedne postavio za apostole, druge za proroke, treće za učitelje, zatim neke da čine čudesa, nekima je dao dar iscjeljivanja, nekima dar pomaganja drugima, nekima dar upravljanja, a nekima da govore jezike koje nisu učili. 29Zar su svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Zar su svi čudotvorci? 30Ima li svatko dar iscjeljivanja? A dar govorenja jezicima koje nije učio? Može li svatko tumačiti poruke u tim jezicima? 31Čeznite za višim darovima.

A pokazat ću vam još uzvišeniji put.

Słowo Życia

1 Koryntian 12:1-31

Dary Ducha

1Przyjaciele, zależy mi na tym, abyście mieli rozeznanie w kwestii darów Ducha. 2Kiedyś, jako poganie, nie mogliście się oderwać od niemych bożków. 3Teraz jednak możecie być pewni, że będąc pod działaniem Bożego Ducha nikt nie może powiedzieć: „Niech Jezus będzie przeklęty”. Nikt też, bez pomocy Ducha Świętego, nie może z przekonaniem powiedzieć: „Jezus jest Panem”.

4Różne są dary łaski Bożej, ale wszystkie pochodzą z tego samego źródła—od Ducha Świętego. 5Różne są też rodzaje Bożej służby, ale istnieje tylko jeden Pan, któremu służymy. 6Różne są też działania, ale jest tylko jeden Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich.

7Każdy otrzymuje jakiś przejaw działania Ducha—dla wspólnego dobra. 8Jednemu Duch daje słowa mądrości; drugiemu ten sam Duch daje słowa szczególnej wiedzy. 9Inny otrzymuje od Ducha dar wyjątkowej wiary, jeszcze inny—dar uzdrawiania mocą tego samego Ducha. 10Ktoś inny otrzymuje dar czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozpoznawania duchów, dar mówienia obcymi językami, a jeszcze inny—dar tłumaczenia tych języków. 11Wszystkie one pochodzą jednak od jednego i tego samego Ducha, który rozdziela dary zgodnie ze swoją wolą.

Ciało Chrystusa

12Z Chrystusem jest podobnie, jak z naszym ciałem: mamy je jedno, ale części ciała jest wiele. A chociaż jest ich dużo, mimo to tworzą tylko jedno ciało. 13W taki właśnie sposób my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jednym Duchu i zostaliśmy włączeni w jedno ciało—Żydzi i poganie, niewolnicy i wolni. Wszyscy zaczerpnęliśmy z jednego Ducha!

14Ciało nie składa się z jednej części, ale z wielu! 15Gdyby noga powiedziała: „Nie należę do ciała, bo nie jestem ręką”, to czy mimo wszystko nie należy do ciała? 16A gdyby ucho rzekło: „Nie należę do ciała, bo nie jestem okiem”, to czy rzeczywiście nie należy do ciała? 17Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzie byłby słuch? A gdyby było słuchem, gdzie byłby zmysł powonienia? 18Bóg jednak umieścił je wszystkie w ciele—i uczynił to w sposób zgodny z Jego wolą. 19Gdyby wszystkie części ciała były takie same, to jak wyglądałoby nasze ciało? 20Na szczęście jednak istnieje wiele różnych części ciała—a wszystkie razem stanowią całość. 21Oko nie może powiedzieć do ręki: „Nie potrzebuję cię”, ani głowa do nóg: „Nie jesteście mi potrzebne”. 22Niektóre części, z pozoru najsłabsze, są w gruncie rzeczy bardzo ważne. 23Większym szacunkiem darzymy też te części, które same z siebie wydają się być mało szlachetne. Wstydliwe części ciała natomiast chronimy szczególnie, 24te zaś, których nie musimy okrywać, nie potrzebują takiego traktowania. Bóg tak ukształtował nasze ciało, aby słabsze części ciała otaczane były większą troską 25i aby w ciele nie było konfliktu, ale aby jego poszczególne części wzajemnie się o siebie troszczyły. 26I gdy cierpi jedna część ciała, cierpią z nią pozostałe. A jeśli jedną spotyka wyróżnienie, wszystkie pozostałe również się cieszą.

27Wy jesteście ciałem Chrystusa! I jesteście dla siebie nawzajem częściami tego ciała! 28Bóg najpierw umieścił w kościele apostołów, potem proroków, potem nauczycieli, następnie obdarzył niektórych darem czynienia cudów, darem uzdrawiania, darem niesienia innym pomocy, darem zarządzania lub darem języków. 29Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? 30Czy wszyscy otrzymali dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią obcymi językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 31Starajcie się o największe dary, ale ja pokażę wam coś jeszcze doskonalszego.