Knijga O Kristu

1 Ivanova 5:1-21

Vjera u Božjeg Sina

1Tko vjeruje da Isus jest Krist, rođen je od Boga. A tko voli Oca, voli i njegovu djecu. 2Volimo li Božju djecu, znat ćemo po tomu volimo li Boga i vršimo li njegove zapovijedi. 3Jer voljeti Boga znači držati njegove zapovijedi, a to zaista nije teško. 4Tko je rođen od Boga pobjeđuje ovaj zao svijet vjerom u Krista. 5Jer tko će pobijediti svijet ako ne oni koji vjeruju da je Isus Krist Božji Sin?

6On, Isus Krist, došao je kroz vodu i kroz krv; ne samo u vodi već i u vodi i u krvi. I Duh o tome svjedoči jer je Duh istina. 7Tako troje svjedoči: 8Duh, voda i krv, i to se troje slaže. 9Vjerujemo li ljudskom svjedočanstvu, kako ne bismo vjerovali Božjemu. A Bog svjedoči da je Isus njegov Sin. 10Tko vjeruje u Božjega Sina, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, naziva Boga lašcem jer ne vjeruje u Božje svjedočanstvo o njegovu Sinu.

11Evo tog svjedočanstva: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu Sinu. 12Tko ima Božjeg Sina, ima život; tko nema Božjeg Sina, nema ni života.

Zaključak

13Napisah ovo vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život. 14Pouzdajemo se u njega da uslišava što god ga zamolimo u skladu s njegovom voljom. 15A kad znamo da nas u svemu uslišava, znamo i da već imamo ono što smo ga molili.

16Vidi li tko brata da čini grijeh koji nije smrtonosan, neka moli i Bog će takvom bratu dati život. Postoji i smrtonosan grijeh; za nj ne kažem da molite. 17Svaka je nepravda grijeh, ali ima grijeha koji nisu smrtonosni.

18Znamo da nitko tko je rođen od Boga ne živi u grijehu jer Božji Sin takve sigurno čuva i Zli ih ne može dohvatiti. 19Znamo da smo mi Božja djeca, a da je sav svijet u vlasti Zloga. 20Znamo i to da je Krist, Božji Sin, došao i dao nam razum da bismo mogli spoznati Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je istiniti Bog i Život vječni.

21Čuvajte se, djeco moja, idola i svega drugoga što bi u vašim srcima moglo zauzeti Božje mjesto!

Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 5:1-21

Ang Pagtuo, Pagtuman, kag ang Pagdaog

1Ang bisan sin-o nga nagatuo nga si Jesus amo ang Cristo, anak sang Dios. Kag ang bisan sin-o nga nagahigugma sa ginikanan nagahigugma man sa iya anak. 2Kag nahibaluan ta nga ginahigugma ta ang mga anak sang Dios kon nagahigugma kita sa Dios kag nagatuman sang iya mga sugo. 3Kay nagahigugma kita sa Dios kon nagatuman kita sang iya mga sugo. Kag ang iya mga sugo indi gid man mabudlay tumanon. 4Kay ginadaog sang tagsa ka anak sang Dios ang kalibutan.5:4 ang kalibutan: buot silingon, ang mga butang diri sa kalibutan nga kontra sa Dios. Ginadaog niya ini paagi sa pagtuo. 5Gani sin-o bala ang makadaog sa kalibutan? Ang tawo nga nagatuo nga si Jesus amo ang Anak sang Dios. 6Ang nag-abot nga si Jesu-Cristo ginpamatud-an nga siya amo gid ang Anak sang Dios paagi sa tubig sang iya pagpabautiso kag paagi man sa dugo sang iya kamatayon. Indi lang sa tubig kundi paagi sa tubig kag dugo. Kag ini nga butang ginapamatud-an man sang Espiritu Santo sa aton, kag nahibaluan ta nga matuod ang iya ginasiling kay siya kamatuoran. 7Gani may tatlo nga nagapamatuod 5:7 Sa pila ka mga ulihi nga Griego nga kopya may sugpon nga, sa langit: Ang Amay, ang Pulong, kag ang Espiritu Santo, kag ining tatlo isa. Kag may tatlo nga nagapamatuod sa duta. parte kay Jesus: 8ang Espiritu Santo, ang tubig sang iya pagpabautiso, kag ang dugo sang iya kamatayon. Kag ining tatlo nagahisugot. 9Nagapati kita sa pagpamatuod sang mga tawo. Pero mas masaligan pa gid ang pagpamatuod sang Dios, kag siya mismo ang nagpamatuod nga si Jesus iya Anak. 10Ang nagatuo sa Anak sang Dios nagapati sa pagpamatuod sang Dios. Pero ang wala nagapati sa pagpamatuod sang Dios nagahimo sa Dios nga butigon, kay wala siya nagapati sa pagpamatuod sang Dios parte sa iya Anak. 11Kag amo ini ang ginapamatuod sang Dios: nga kita ginhatagan niya sing kabuhi nga wala sing katapusan, kag ining kabuhi ara sa iya Anak. 12Ang bisan sin-o nga ara sa iya ang Anak may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero kon wala sa iya ang Anak sang Dios wala siya sing kabuhi nga wala sing katapusan.

Ang Kabuhi nga Wala sing Katapusan

13Ginasulat ko ini sa inyo, kamo nga nagatuo sa Anak sang Dios,5:13 sa Anak sang Dios: sa literal, sa ngalan sang Anak sang Dios. agod mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. 14Kag may pagsalig kita sa pagpalapit sa Dios kay nagatuo kita nga pamatian niya ang bisan ano nga aton pangayuon suno sa iya kabubut-on. 15Kag kon nahibaluan ta nga nagapamati ang Dios sa aton kon magpangayo kita sa iya, nahibaluan ta man nga nabaton na naton ang bisan ano nga aton ginapangayo sa iya.

16Kon makita ninyo ang inyo utod kay Cristo nga nagahimo sang sala nga indi ikamatay, pangamuyui ninyo siya kag ang Dios magahatag sa iya sang kabuhi. Ini para lang sa mga nakahimo sang sala nga indi ikamatay. May sala nga ikamatay. Wala ako nagasiling nga pangamuyuan ninyo ang tawo nga nakahimo sini nga sala. 17Ang tanan nga buhat nga indi matarong sala. Pero may ara nga sala nga indi magaresulta sang espiritual nga kamatayon.

18Nahibaluan ta nga wala sing tawo nga nangin anak sang Dios nga nagapadayon sa pagpakasala, kundi ginatipigan siya sang Anak sang Dios, gani indi siya matandog ni Satanas. 19Ining bug-os nga kalibutan ara sa idalom sang gahom ni Satanas, pero nahibaluan ta nga kita iya na sang Dios. 20Kag nahibaluan ta nga nagkadto diri sa kalibutan ang Anak sang Dios, kag ginhatagan niya kita sing pag-intiendi agod makilala ta ang matuod nga Dios. Kag ara kita sa matuod nga Dios, sa iya Anak nga si Jesu-Cristo.5:20 sa iya Anak nga si Jesu-Cristo: ukon, tungod nga kita ara sa iya Anak nga si Jesu-Cristo. Siya amo ang matuod nga Dios kag ang kabuhi nga wala sing katapusan.

21Gani mga anak, maglikaw kamo sa mga dios-dios.