Knijga O Kristu

1 Ivanova 4:1-21

Prepoznavanje lažnih proroka

1Dragi moji, ne vjerujte svakome tko tvrdi da govori od Duha. Iskušajte ih da vidite dolazi li njihov duh od Boga. Jer u svijetu je mnogo lažnih proroka. 2Po ovomu ćete poznati Božjega Duha: svaki prorok koji priznaje da je Isus Krist došao u ljudskome tijelu, ima Božjega Duha. 3Ali tko god ne priznaje takvog Isusa, nije od Boga. U njemu je duh Antikrista o kojemu ste čuli da dolazi i koji je već u svijetu. 4Vi, draga moja djeco, pripadate Bogu i takve ste već pobijedili jer je onaj koji je u vama jači nego onaj koji je u svijetu. 5Oni pripadaju ovome svijetu; zato i govore njegovim jezikom i svijet ih sluša. 6Mi pripadamo Bogu; zato nas i slušaju oni koji Boga poznaju. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tomu ćemo znati ima li tko Duha istine ili duha prijevare.

Život u ljubavi

7Volimo jedni druge, dragi moji, jer ljubav dolazi od Boga. Svaki koji voli, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8Tko ne voli, nije upoznao Boga jer Bog je ljubav.

9Bog je svoju ljubav prema nama iskazao tako što je poslao svojega jedinorođenog Sina na svijet da po njemu imamo vječni život. 10To je prava ljubav. Mi nismo voljeli Boga, ali je on volio nas i poslao je svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.

11Budući da je on toliko volio nas, dragi moji, i mi moramo voljeti jedni druge. 12Boga nitko nikada nije vidio, ali ako volimo jedni druge, Bog živi u nama i njegova je ljubav u nama potpuna.

13Da mi živimo u njemu i on u nama, znamo po tomu što nam je dao od svojega Duha. 14Osim toga, vidjeli smo vlastitim očima i sada svjedočimo da je Otac poslao svojega Sina da bude Spasitelj svijeta. 15Tko priznaje da je Isus Božji Sin, Bog živi u njemu i on živi u Bogu. 16Upoznali smo Božju ljubav prema nama i pouzdali se u nju.

Bog je ljubav; tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog živi u njemu. 17Kako živimo u Bogu, naša ljubav postaje sve savršenijom. Zato se na Dan suda nećemo bojati, već ćemo pred njega stati s pouzdanjem jer smo mi poput Krista u ovomu svijetu.

18U ljubavi nema straha jer savršena ljubav izgoni svaki strah. Bojimo li se, to je zbog straha od kazne, što pokazuje da njegova ljubav u nama nije savršena. 19Mi volimo zato što je on nas prvi volio.

20Kaže li tko: “Ja volim Boga”, a mrzi svojega brata, lažac je; jer ako ne voli brata kojega vidi, kako može voljeti Boga kojega nikad nije vidio? 21A Bog nam je zapovjedio da moramo voljeti ne samo njega već i svoju braću i sestre.

Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 4:1-21

Ang Espiritu sang Dios kag ang Espiritu sang Anti-Cristo

1Mga hinigugma, indi kamo magdali-dali pati sa mga tawo nga nagasiling nga ang ila ginatudlo halin sa Espiritu Santo, kundi usisaon ninyo anay kon bala ang ila ginatudlo halin sa Dios ukon indi. Kay madamo na nga indi matuod nga mga propeta ang naglalapta sa bug-os nga kalibutan. 2Sa sini nga paagi mahibaluan ninyo nga ang espiritu nga ara sa ila iya gid sang Dios: kon nagakilala sila nga si Jesu-Cristo nagpakatawo, ang Dios ang nagsugo sa ila. 3Pero ang wala nagakilala nga si Jesus nagpakatawo, ang nagsugo sa iya indi ang Dios kundi ang espiritu sang anti-Cristo. (Nabatian na ninyo nga magaabot ini kag ari na ini sa kalibutan.) 4Pero mga anak ko, kamo iya sang Dios, kag gindaog na ninyo ang indi matuod nga mga propeta; kay ang Espiritu Santo nga ara sa inyo mas gamhanan pa sang sa kay Satanas nga nagagahom sa mga tawo sang kalibutan. 5Ining indi matuod nga mga propeta iya sang kalibutan, gani ang mga butang nga iya sang kalibutan amo ang ila ginasugid, kag ang mga tawo sang kalibutan nagapamati sa ila. 6Pero kita mga anak sang Dios. Ang mga nagakilala sa Dios nagapamati sang aton ginatudlo, pero ang wala nagakilala sa Dios wala nagapamati sa aton. Gani sa sini nga paagi mahibaluan ta kon sin-o ang nagatudlo sang kamatuoran nga halin sa Espiritu sang Dios kag kon sin-o ang nagatudlo sang kabutigan nga halin sa iban nga espiritu.4:6 mahibaluan ta… espiritu: sa literal, mahibaluan ta ang espiritu sang kamatuoran kag ang espiritu sang kabutigan.

Ang Dios Gugma

7Mga hinigugma, maghigugmaanay kita kay ang gugma halin sa Dios. Ang nagahigugma anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. 8Ang wala nagahigugma wala nakakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. 9Ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa iya pagpadala sang iya bugtong nga Anak diri sa kalibutan, agod nga paagi sa iya makabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. 10Amo ini ang matuod nga paghigugma: indi nga kita ang naghigugma sa Dios, kundi ang Dios amo ang naghigugma sa aton, gani ginpadala niya ang iya Anak agod akuon niya ang aton mga sala para mapatawad kita.

11Mga hinigugma, kon amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. 12Wala pa gid sing tawo nga nakakita sa Dios. Pero kon nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton kag ang iya gugma wala na sing kulang sa aton.

13Nasiguro ta nga kita ara sa Dios kag ang Dios ari sa aton, kay ginhatag niya sa aton ang iya Espiritu. 14Nakita namon kag nagasugid kami nga ginpadala sang Amay ang iya Anak bilang Manluluwas sang kalibutan. 15Ang bisan sin-o nga nagasiling nga si Jesus Anak sang Dios, ang Dios ara sa iya, kag siya ara sa Dios. 16Nakahibalo na kita sang gugma sang Dios kag nagatuo nga kita ginahigugma niya.

Ang Dios gugma. Kag ang nagakabuhi nga may paghigugma, ara sa Dios, kag ang Dios ara sa iya. 17Ini nga gugma ginakompleto sa aton hasta nga wala na sing kulang, agod indi na kita magkahadlok sa adlaw sang paghukom, kay ang aton kabuhi diri sa kalibutan pareho sang pagkabuhi ni Cristo. 18Kon nagahigugma kita wala kita nahadlok sa sina nga paghukom. Ang gugma nga wala sing kulang nagakuha sang sina nga kahadlok. Ang tawo nagakahadlok tungod nga nagahulat siya nga silutan, kay kulang pa ang iya nga gugma.

19Nagahigugma kita sa Dios4:19 sa Dios: ukon/kag sa isa kag isa. tungod kay siya amo ang una nga naghigugma sa aton. 20Ang nagasiling nga siya nagahigugma sa Dios, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo butigon. Kay kon ang iya utod mismo nga iya makita indi niya mahigugma, paano siya makahigugma sa Dios nga indi niya makita? 21Gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Cristo: ang tawo nga nagahigugma sa Dios dapat man nga maghigugma sa iya utod.