Knijga O Kristu

1 Ivanova 3:1-24

Božja djeca

1Gledajte koliku nam je ljubav Otac darovao: da se možemo nazvati Božjom djecom, a to i jesmo. Ali ljudi koji pripadaju ovom svijetu ne poznaju Boga, pa ne mogu ni razumjeti da smo mi njegova djeca. 2Da, ljubljeni moji, već smo sada Božja djeca, a što ćemo biti poslije, još se nije očitovalo. Ali jedno znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer ćemo ga vidjeti onakvim kakav on doista jest. 3Tko ima tu nadu u njega, čisti se od grijeha, kao što je i on čist.

4Tko god čini grijeh, krši Božji zakon, jer je grijeh protivan Božjemu zakonu. 5Znate da je Isus došao da odnese naše grijehe i da u njemu nema grijeha. 6Tko god ostaje u njemu, ne čini grijeh. A tko griješi, nije ga ni vidio ni upoznao.

7Djeco draga, ne dopustite da vas itko glede toga zavede. Tko čini pravdu, čini je zato što je pravedan kao što je i Krist pravedan. 8Nastavlja li tko živjeti u grijehu, to pokazuje da pripada đavlu koji je u grijehu od početka. Ali Božji Sin je došao uništiti đavolska djela. 9Tko je rođen od Boga, ne živi u grijehu jer je u njemu Božje sjeme, pa više u grijehu i ne može živjeti; u njemu je započeo novi život—rođen je od Boga. 10Božja se djeca od đavolske raspoznaju po ovome: tko ne čini pravde i tko ne voli svoju braću, ne pripada Bogu.

Ljubav prema drugima

11Jer tu smo poruku, da volimo jedni druge, primili još na početku. 12Ne smijemo biti poput Kajina, koji je pripadao Zlome i ubio svojega brata. Zašto ga je ubio? Jer su mu djela bila zla, a djela njegova brata pravedna. 13Ne čudite se stoga, draga braćo, ako vas svijet mrzi.

14Volimo li svoju braću, znat ćemo da smo prešli iz smrti u vječni život. Onaj tko ih ne voli, još je uvijek mrtav. 15Tko god mrzi svojeg brata, u srcu je ubojica, a znate da nijedan ubojica u sebi nema trajnoga, vječnog života. 16Pravu smo ljubav spoznali jer je Krist za nas dao svoj život. Tako smo i mi dužni dati život za svoju braću. 17Ali ima li tko zemaljskih dobara te dobro živi, a vidi svojeg brata u potrebi i ostane pred njim tvrda srca—kako da ljubav Božja ostane u njemu?

18Nemojmo, djeco draga, voljeti samo riječju i jezikom, već djelom i iskreno. 19Po tome ćemo znati da smo od istine i umirit ćemo pred Gospodinom svoje srce 20ako nas ono u bilo čemu osuđuje. Jer Bog je veći od našeg srca i znade sve.

21Dragi moji, ako nas savjest ne osuđuje, možemo hrabro i s pouzdanjem doći k Bogu 22i dobit ćemo od njega sve što zatražimo jer vršimo njegove zapovijedi i činimo što mu je drago. 23A njegova je zapovijed: da vjerujemo u ime njegova Sina Isusa Krista i da volimo jedni druge kao što nam je on zapovjedio. 24Tko je poslušan Božjim zapovijedima, živi u Bogu i Bog u njemu. A da on živi u nama, znamo po Duhu kojega nam je poslao.

Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 3:1-24

Mga Anak sang Dios

1Hunahunaa ninyo kon daw ano ka dako ang paghigugma sang Amay sa aton! Ginatawag niya kita nga iya mga anak. Matuod gid nga kita iya mga anak. Gani wala nakakilala sa aton ang mga tawo diri sa kalibutan tungod kay wala man sila nakakilala sa Dios. 2Mga hinigugma, karon mga anak na kita sang Dios. Pero wala pa mapahayag kon mangin ano gid kita sa ulihi. Nahibaluan ta nga kon mag-abot na si Cristo mangin kaangay kita sa iya, kay makita gid naton kon sin-o gid siya. 3Gani ang tagsa-tagsa nga may ara sini nga paglaom kay Cristo dapat magkabuhi sing matinlo subong nga ang kabuhi ni Cristo matinlo.

4Ang bisan sin-o nga nagapakasala nagalapas sang mga sugo sang Dios, kay ang sala amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. 5Nahibaluan ninyo nga si Cristo nga wala gid sing sala nagkadto diri sa kalibutan sa pagkuha sang aton mga sala. 6Gani ang mga tawo nga nagakabuhi kay Cristo wala nagapadayon sa pagpakasala. Pero ang bisan sin-o nga nagapadayon sa pagpakasala wala gid makakita ukon makakilala sa iya.

7Mga anak, indi kamo magtugot nga patalangon ni bisan sin-o! Ang tawo nga nagahimo sing matarong nagapakilala nga siya matarong, subong nga si Cristo matarong. 8Pero ang tawo nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagapakasala halin pa sang ginsuguran. Tungod sina, ang Anak sang Dios nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. 9Ang tawo nga nangin anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala, kay ang kinaugali sang Dios ara na sa iya. Kag tungod nga ang Dios amo ang iya Amay, indi na siya makapadayon sa pagpakasala. 10Sa sini makilala kon sin-o gid ang mga anak sang Dios kag kon sin-o ang mga anak ni Satanas: Ang tawo nga wala nagahimo sang matarong ukon wala nagahigugma sa iya utod indi anak sang Dios.

Maghigugmaanay Kita

11Amo ini ang pagpanudlo nga inyo nabatian sugod sang nagtuo kamo: dapat gid kita maghigugmaanay. 12Indi kita dapat magsunod kay Cain. Sakop siya ni Satanas, gani ginpatay niya ang iya utod. Pero ngaa ginpatay gid niya ang iya utod? Kay ang mga binuhatan sang iya utod matarong kag ang iya malaot. 13Gani mga utod ko kay Cristo, indi kamo magkatingala kon ginadumtan kamo sang mga tawo diri sa kalibutan. 14Nahibaluan ta nga ginsaylo kita halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi tungod nga ginahigugma ta ang aton mga utod. Ang wala nagahigugma ara pa sa kamatayon. 15Ang tawo nga wala nagahigugma sa iya utod manugpatay. Kag nahibaluan ninyo nga wala sing manugpatay nga may kabuhi nga wala sing katapusan. 16Sa sini nahibaluan ta ang matuod nga paghigugma: ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton. Gani kita dapat man maghatag sang aton kabuhi para sa aton mga utod. 17Kon maayo ang aton pangabuhi pero wala kita nagabulig bisan nakita ta nga ginapigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita nga ang gugma sang Dios ari sa aton? 18Mga anak, indi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo nga matuod nga nagahigugma kita. 19Sa sini nga paagi, nahibaluan naton nga ara kita sa kamatuoran, kag sarang na kita makaatubang sa Dios nga wala sing kahadlok 20bisan kon ginasuknaan3:20 ginasuknaan: sa iban nga Bisaya, ginasukmaan. kita sang aton konsensya. Kay nahibaluan ta nga ang Dios labaw pa sang sa aton konsensya, kag nahibaluan niya ang tanan. 21Mga hinigugma, kon wala na kita ginasuknaan sang aton konsensya, mas may kaisog kita sa pagpalapit sa Dios. 22Kag bisan ano ang aton pangayuon sa iya mabaton ta, kay ginatuman ta ang iya mga sugo kag ginahimo ang iya luyag. 23Amo ini ang iya sugo: magtuo kita sa iya Anak3:23 sa iya Anak: sa literal, sa ngalan sang iya Anak. nga si Jesu-Cristo, kag maghigugmaanay kita suno sa iya sugo sa aton. 24Ang tawo nga nagatuman sang mga sugo sang Dios nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Nahibaluan ta nga ang Dios nagakabuhi sa aton paagi sa iya Espiritu nga iya ginhatag sa aton.