Knijga O Kristu

1 Ivanova 2:1-29

1Ovo vam pišem, dječice moja, da biste se klonili grijeha. Zgriješi li tko ipak, ima kod Boga zagovornika, Isusa Krista, koji je savršeno pravedan. 2On je žrtva pomirnica za grijehe, i to ne samo za naše već i za grijehe cijelog svijeta. 3A da ga poznajemo, znat ćemo po tome što držimo njegove zapovijedi. 4Kaže li tko da ga poznaje, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je i u njemu nema istine. 5Ali oni koji su poslušni Božjoj riječi, zaista ljube Boga. Po tomu ćemo znati živimo li u njemu. 6Tko kaže da živi u njemu, mora živjeti kao što je živio Krist.

Nova zapovijed

7Dragi moji, ne pišem vam neku novu zapovijed, već staru zapovijed koju ste imali od početka. Ta zapovijed—da volite jedni druge—riječ je koju ste čuli. 8A opet, ta zapovijed koju vam pišem jest i nova. Ona se obistinjuje u Kristu i u vama, jer tama nestaje, a istinito svjetlo već svijetli.

9Tko god kaže da živi u Kristovu svjetlu, a mrzi svojega brata, još je u tami. 10A tko voli svojeg brata, živi u svjetlu i nikoga neće sablazniti. 11Tko mrzi brata, luta u duhovnoj tami i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila oči.

12Ovo vam pišem, dječice moja,

jer su vam grijesi oprošteni po Isusovu imenu.

13Vama starijima pišem

jer ste upoznali Krista, koji jest od početka.

Mladići, vama pišem

jer ste pobijedili Zloga.

14Napisao sam vama, djeco,

jer ste upoznali Oca.

Napisao sam vama, stariji,

jer ste upoznali Krista,

onoga koji jest od početka.

Napisah vama, mladići,

jer ste jaki, jer je Božja riječ u vama

i jer ste pobijedili Zloga.

15Ne ljubite ovaj svijet ni ono što je u njemu. U onomu koji ljubi svijet nema Očeve ljubavi. 16Jer svijet pruža samo požudu tijela, požudu za onim što oko vidi i oholost života. To ne dolazi od Oca, već od ovoga zlog svijeta. 17Ovaj svijet prolazi sa svojom požudom, a tko vrši Božju volju, ostaje zauvijek.

18Djeco draga, došao je posljednji trenutak ovoga svijeta. Čuli ste da dolazi Antikrist. Već su se pojavili mnogi takvi ljudi. Po tome znamo da je posljednji čas. 19Ti su ljudi napustili naše crkve jer nam nikada nisu ni pripadali—da jesu, ostali bi s nama. Ovako se pokazalo da nam ne pripadaju. 20Ali vi niste takvi jer je na vas sišao Sveti Duh i svi ste upoznali Istinu.2:20 U grčkome: A vi imate pomazanje od Svetoga i svi imate znanje. 21Zato vam ne pišem kao ljudima koji tek trebaju upoznati Istinu, nego kao onima koji umiju razlikovati istinito od lažnoga. 22A tko je lažac ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Tko niječe Oca i Sina, antikrist je. 23Tko god niječe Sina, nema ni Oca. Ali svatko tko priznaje Sina, ima također i Oca.

24A vi ostanite vjerni onomu čemu ste poučeni od početka. Bude li tako, živjet ćete u zajedništvu sa Sinom i s Ocem. 25A u tom zajedništvu uživamo ono što nam je osobno obećao: vječni život.

26Ovo vam pišem zbog ljudi koji vas pokušavaju zavesti. 27Ali vi ste primili Svetoga Duha2:27 U grčkome: pomazanje. i on živi u vama, pa vas nitko ne treba učiti što je istina. Jer Duh vas poučava svemu, i to istini, a ne laži. Zato nastavite onako kako vas je naučio; živite i dalje u Kristu.

28A sada, draga djeco, nastavite živjeti u zajedništvu s Kristom tako da, kada se on vrati, budete puni pouzdanja i da se ne postidite. 29Kako znamo da je Bog pravedan, znamo i da su svi oni koji čine pravdu od Boga rođeni.

Ang Pulong Sang Dios

1 Juan 2:1-29

1Ginasulatan ko kamo nga akon mga anak, agod indi kamo magpakasala. Pero kon may ara nga makasala, may nagapakitluoy sa Amay para sa aton, kag siya amo si Jesu-Cristo nga amo ang matarong. 2Ang iya kaugalingon mismo ang iya ginhalad bilang bayad para sa aton mga sala agod mapatawad kita, kag indi lang para sa aton kundi para man sa mga sala sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan. 3Nasiguro ta gid nga kilala ta ang Dios kon ginatuman ta ang iya mga sugo. 4Ang nagasiling nga kilala niya ang Dios, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya. 5Pero ang tawo nga nagatuman sang pulong sang Dios, matuod nga wala na sing kulang sa iya ang gugma sang Dios.2:5 wala na sing kulang sa iya ang gugma sang Dios: ukon, wala na sing kulang ang iya gugma sa Dios. Kag sa sini masiguro ta nga kita ara sa Dios: 6ang nagasiling nga siya ara sa Dios kinahanglan magkabuhi pareho kay Jesu-Cristo.

7Mga hinigugma, indi bag-o nga sugo ining ginasulat ko sa inyo nga maghigugmaanay kamo. Daan na ini nga sugo nga nabatian ninyo kag ginbaton sugod sang nagtuo kamo. 8Pero makasiling man kita nga ini nga sugo bag-o, kay ang kadudulman nagataliwan kag ang matuod nga kasanag nagasilak na, kag ang kamatuoran sini nakita sa kabuhi ni Cristo kag sa inyo man. 9Ang nagasiling nga siya ara sa kasanag, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo ara pa sa kadudulman. 10Ang tawo nga nagahigugma sa iya utod nagapadayon sa pagkabuhi sa kasanag, kag wala sing bisan ano sa iya kabuhi nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban.

11Pero ang tawo nga wala nagahigugma sa iya utod ara sa kadudulman. Nagalakat siya sa kadudulman kag wala kahibalo kon diin siya nagapakadto, tungod kay ginabulag siya sang kadudulman.

12Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay ginpatawad na kamo sang Dios sa inyo mga sala tungod kay Cristo.

13Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya, nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran.

Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay nadaog na ninyo si Satanas.

14Nagasulat ako sa inyo mga anak, kay nakilala na ninyo ang Dios nga Amay.

Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya, nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran.

Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay mabakod kamo sa inyo pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sang Dios kag nadaog na ninyo si Satanas.

15Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang kalibutanon nga mga butang. Kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay. 16Kay ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom sang tawhanon nga balatyagon, nga ginakawilihan sang mga mata, kag ginapabugal sang mga tawo, wala nagahalin sa Amay kundi sa kalibutan. 17Ining kalibutan kag ang tanan nga butang diri nga ginahandom sang mga tawo magataliwan, pero ang nagatuman sang kabubut-on sang Dios nagakabuhi sa wala sing katapusan.

Ang Anti-Cristo

18Mga anak, nakabati na kamo nga magaabot ang anti-Cristo. Kag kon mag-abot na siya, malapit na kita sa katapusan nga mga inadlaw. Bisan gani subong madamo na ang mga anti-Cristo, gani nahibaluan ta nga malapit na kita sa katapusan nga mga inadlaw. 19Ini sila naghalin sa aton, pero indi naton sila matuod nga mga kaupod. Kay kon sila aton gid man kaupod, nagpabilin kuntani sila sa aton. Pero naghalin sila, kag ini nagapakilala nga indi naton sila matuod nga mga kaupod.

20Pero kamo ginhatagan ni Cristo sang Espiritu Santo.2:20 kamo ginhatagan ni Cristo sang Espiritu Santo: sa literal, ginhaplas kamo sang Balaan. Amo ina nga kamo tanan nakahibalo sang kamatuoran. 21Gani nagasulat ako sa inyo, indi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamatuoran, kundi tungod kay kamo nakahibalo na, kag nahibaluan man ninyo nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamatuoran. 22Sin-o ang butigon? Siya nga nagasiling nga si Jesus indi amo ang Cristo. Amo ini ang anti-Cristo, ang nagapanginwala sang Amay kag sang Anak. 23Ang nagapanginwala sang Anak wala sa iya ang Amay, pero ang nagakilala sang Anak ara sa iya ang Amay. 24Gani indi gid ninyo pagkalimtan ang mga gintudlo sa inyo sugod sang nagtuo kamo. Kon ginatuman ninyo ini, magapabilin kamo sa paghiusa sa Anak kag sa Amay. 25Kag ang ginapromisa ni Cristo sa aton amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. 26Nagasulat ako sini sa inyo agod paandaman kamo parte sa mga tawo nga gusto magpatalang sa inyo. 27Kon parte sa inyo, ang Espiritu Santo2:27 Espiritu Santo: sa literal, paghaplas. nga nabaton ninyo halin kay Cristo nagapabilin sa inyo, gani indi kinahanglan nga tudluan pa kamo sang iban nga mga tawo. Kay ang Espiritu Santo amo ang nagatudlo sa inyo sang tanan nga butang, kag ang iya ginatudlo matuod kag indi butig. Gani, pareho sang iya ginsiling sa inyo, magpabilin kamo kay Cristo.

28Mga anak, magpabilin kamo sa iya, agod indi kita magkahadlok ukon magpanago sa kahuya kon mag-abot na siya. 29Nahibaluan ninyo nga si Cristo matarong, gani makasiguro gid kamo nga ang tanan nga tawo nga nagahimo sang matarong mga anak sang Dios.