Knijga O Kristu

1 Ivanova 2:1-29

1Ovo vam pišem, dječice moja, da biste se klonili grijeha. Zgriješi li tko ipak, ima kod Boga zagovornika, Isusa Krista, koji je savršeno pravedan. 2On je žrtva pomirnica za grijehe, i to ne samo za naše već i za grijehe cijelog svijeta. 3A da ga poznajemo, znat ćemo po tome što držimo njegove zapovijedi. 4Kaže li tko da ga poznaje, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je i u njemu nema istine. 5Ali oni koji su poslušni Božjoj riječi, zaista ljube Boga. Po tomu ćemo znati živimo li u njemu. 6Tko kaže da živi u njemu, mora živjeti kao što je živio Krist.

Nova zapovijed

7Dragi moji, ne pišem vam neku novu zapovijed, već staru zapovijed koju ste imali od početka. Ta zapovijed—da volite jedni druge—riječ je koju ste čuli. 8A opet, ta zapovijed koju vam pišem jest i nova. Ona se obistinjuje u Kristu i u vama, jer tama nestaje, a istinito svjetlo već svijetli.

9Tko god kaže da živi u Kristovu svjetlu, a mrzi svojega brata, još je u tami. 10A tko voli svojeg brata, živi u svjetlu i nikoga neće sablazniti. 11Tko mrzi brata, luta u duhovnoj tami i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila oči.

12Ovo vam pišem, dječice moja,

jer su vam grijesi oprošteni po Isusovu imenu.

13Vama starijima pišem

jer ste upoznali Krista, koji jest od početka.

Mladići, vama pišem

jer ste pobijedili Zloga.

14Napisao sam vama, djeco,

jer ste upoznali Oca.

Napisao sam vama, stariji,

jer ste upoznali Krista,

onoga koji jest od početka.

Napisah vama, mladići,

jer ste jaki, jer je Božja riječ u vama

i jer ste pobijedili Zloga.

15Ne ljubite ovaj svijet ni ono što je u njemu. U onomu koji ljubi svijet nema Očeve ljubavi. 16Jer svijet pruža samo požudu tijela, požudu za onim što oko vidi i oholost života. To ne dolazi od Oca, već od ovoga zlog svijeta. 17Ovaj svijet prolazi sa svojom požudom, a tko vrši Božju volju, ostaje zauvijek.

18Djeco draga, došao je posljednji trenutak ovoga svijeta. Čuli ste da dolazi Antikrist. Već su se pojavili mnogi takvi ljudi. Po tome znamo da je posljednji čas. 19Ti su ljudi napustili naše crkve jer nam nikada nisu ni pripadali—da jesu, ostali bi s nama. Ovako se pokazalo da nam ne pripadaju. 20Ali vi niste takvi jer je na vas sišao Sveti Duh i svi ste upoznali Istinu.2:20 U grčkome: A vi imate pomazanje od Svetoga i svi imate znanje. 21Zato vam ne pišem kao ljudima koji tek trebaju upoznati Istinu, nego kao onima koji umiju razlikovati istinito od lažnoga. 22A tko je lažac ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Tko niječe Oca i Sina, antikrist je. 23Tko god niječe Sina, nema ni Oca. Ali svatko tko priznaje Sina, ima također i Oca.

24A vi ostanite vjerni onomu čemu ste poučeni od početka. Bude li tako, živjet ćete u zajedništvu sa Sinom i s Ocem. 25A u tom zajedništvu uživamo ono što nam je osobno obećao: vječni život.

26Ovo vam pišem zbog ljudi koji vas pokušavaju zavesti. 27Ali vi ste primili Svetoga Duha2:27 U grčkome: pomazanje. i on živi u vama, pa vas nitko ne treba učiti što je istina. Jer Duh vas poučava svemu, i to istini, a ne laži. Zato nastavite onako kako vas je naučio; živite i dalje u Kristu.

28A sada, draga djeco, nastavite živjeti u zajedništvu s Kristom tako da, kada se on vrati, budete puni pouzdanja i da se ne postidite. 29Kako znamo da je Bog pravedan, znamo i da su svi oni koji čine pravdu od Boga rođeni.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Иохана 2:1-29

1Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник Иса аль-Масих, Который свидетельствует перед Небесным Отцом в нашу защиту. 2Он – умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Знающий Аллаха исполняет Его повеления

3Мы можем быть уверены, что знаем Аллаха, если соблюдаем Его повеления. 4Если кто-то говорит: «Я знаю Его», но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины в нём нет. 5Но если человек послушен Его слову, тогда любовь Аллаха действительно достигла в нём своей полноты; это и показывает, что мы пребываем в Нём. 6Кто заявляет, что живёт в единении с Аллахом, тот должен и поступать так, как поступал Иса.

7Дорогие, я не пишу вам какое-то новое повеление, повеление это известно уже давно, оно было у вас с самого начала. Это старое повеление и есть та весть, которую вы слышали. 8И всё-таки, то, что я пишу, – это и новое повеление, истинное в Исе и в вас, потому что мрак рассеивается, и уже светит истинный свет.

9Кто заявляет, что живёт во свете, но ненавидит своего брата, тот ещё во тьме. 10Но кто любит своего брата, тот живёт во свете, и в нём нет уже ничего, что ведёт ко греху. 11Кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме и во тьме ходит, не зная, куда идёт, потому что тьма ослепила его.

12Я пишу вам, дети,

потому что ваши грехи уже прощены ради имени Исы.

13Я пишу вам, отцы,

потому что вы познали Того, Кто существует от начала.

Я пишу вам, юноши,

потому что вы победили Иблиса.

Я написал вам, дети,

потому что вы познали Небесного Отца.

14Отцы, я написал вам,

потому что вы познали Того, Кто существует от начала.

Я написал вам, юноши,

потому что вы сильны,

в вас пребывает слово Аллаха,

и вы победили Иблиса.

Не любите мира

15Не любите ни этого мира2:15 Мир – здесь этот термин означает не мироздание, а мир людей, погрязший во зле и грехе, противящийся Аллаху, мир, которым правит Шайтан, князь демонов., ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Небесному Отцу2:15 Или: «любви Небесного Отца»., 16потому что всё, что есть в этом мире, – греховные желания плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Небесного Отца, а от мира. 17Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет волю Аллаха, живёт вечно.

Предостережение о врагах Исы аль-Масиха

18Дети, это время – последнее. Вы слышали, что должен прийти враг аль-Масиха2:18 Враг аль-Масиха – вероятно, здесь говорится о противнике Аллаха, который явится в конце времён и будет стоять во главе большого организованного движения против аль-Масиха (см. 2 Фес. 2; Отк. 13). Эта личность известна также под именем Даджжал., и сейчас появилось много врагов аль-Масиха, из чего мы узнаём, что время – последнее. 19Эти враги аль-Масиха вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. Но то, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам.

20Вы получили помазание2:20 Помазание – имеется в виду Святой Дух; также в ст. 27. от Святого2:20 Святого – вероятно, это аль-Масих, но возможно – Аллах., и у всех вас есть знание. 21Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому, что вы знаете её и то, что из неё не может произойти никакой лжи. 22Кто такой лжец? Лжец – тот, кто отвергает, что Иса – обещанный Масих. Такой человек – враг аль-Масиха, он отвергает и Небесного Отца, и Сына. 23Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Небесного Отца, а кто признаёт Сына, тот имеет и Небесного Отца.

24Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в единении с Сыном и Небесным Отцом. 25Обещание, которое Сын дал нам, – вечная жизнь.

26Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. 27Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас, и поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему, оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в Нём2:27 Или: «в нём»..

Дети Всевышнего

28И теперь, дети, оставайтесь в единении с аль-Масихом, чтобы, когда Он вернётся, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и не стыдясь.

29Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от Всевышнего.