Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zefaniya 1

1Yehova anayankhula ndi Zefaniya mwana wa Kusi, mwana wa Gedaliya, mwana wa Amariya, mwana wa Hezekiya pa nthawi ya Yosiya, mwana wa Amoni, mfumu ya Yuda.

Yehova Adzaweruza Dziko Lapansi

“Ndidzawononga kotheratu zinthu zonse
    pa dziko lapansi,”
            akutero Yehova.
“Ndidzawononga anthu pamodzi ndi nyama zomwe;
    ndidzawononga mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba za mʼnyanja.
Ndidzawononga anthu oyipa,
    ndipo ndidzafafaniza mtundu wa anthu pa dziko lonse lapansi,”
            akutero Yehova.

Chenjezo kwa Yuda

Ndidzatambasula dzanja langa pa Yuda
    ndi onse okhala mu Yerusalemu.
Ndidzawononga pamalo pano otsalira opembedza Baala,
    mayina a anthu osapembedza pamodzi ndi ansembe a mafano:
amene amagwada pa madenga a nyumba zawo
    kupembedza zolengedwa zamumlengalenga,
amene amagwada ndi kulumbira mʼdzina la Yehova,
    komanso mʼdzina la Moleki,
amene abwerera mʼmbuyo osatsata Yehova,
    osafunafuna kapena kupempha nzeru kwa Yehova.
Khalani chete pamaso pa Ambuye Yehova,
    chifukwa tsiku la Yehova layandikira.
Yehova wakonzekera kupereka nsembe;
    wapatula iwo amene wawayitana.
Pa tsiku la nsembe ya Yehova
    ndidzalanga akalonga
    ndi ana aamuna a mfumu
ndi onse amene amavala
    zovala zachilendo.
Pa tsiku limenelo ndidzalanga
    onse amene safuna kuponda pa chiwundo,
amene amadzaza nyumba ya ambuye awo
    ndi chiwawa ndi chinyengo.

10 “Pa tsiku limenelo,” akutero Yehova,
    “Kufuwula kwakukulu kudzamveka pa Chipata cha Nsomba,
    kulira kwa chisoni kuchokera mʼChigawo Chatsopano,
    ndi phokoso la kugumuka kochokera ku mapiri.
11 Lirani mwachisoni, inu amene mumakhala kumene kuli msika;
    a malonda anu onse adzapululidwa,
    ndiponso onse amene ali ndi siliva adzawonongedwa.
12 Pa nthawi imeneyo ndidzafufuzafufuza mu Yerusalemu ndi nyale
    ndi kulanga onse amene sakulabadira,
    amene ali ngati vinyo wosakhutchumulidwa,
amene amaganiza kuti, ‘Yehova sadzachita chilichonse,
    chabwino kaya choyipa.’
13 Chuma chawo chidzafunkhidwa,
    nyumba zawo zidzagwetsedwa.
Adzamanga nyumba,
    koma osakhalamo;
adzadzala minda ya mpesa
    koma sadzamwako vinyo wake.”

Tsiku Lalikulu la Yehova

14 Tsiku lalikulu la Yehova layandikira,
    layandikira ndipo lifika msanga.
Tamverani! Kulira kwa pa tsiku la Yehova kudzakhala kowawa,
    ngakhale munthu wolimba mtima adzalira kwambiri.
15 Tsiku limenelo lidzakhala la ukali,
    tsiku losautsa ndi lomvetsa chisoni,
tsiku la mavuto ndi la chiwonongeko,
    tsiku la mdima ndi lachisoni,
    tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani.
16 Tsiku loliza lipenga ndi la mfuwu wankhondo,
    tsiku la kugwa kwa mizinda yotetezedwa
    ndi nsanja za pa ngodya.
17 Ndidzabweretsa msautso pa anthu
    ndipo adzayenda ngati anthu osaona,
    chifukwa achimwira Yehova,
magazi awo adzamwazika ngati fumbi
    ndi mnofu wawo ngati ndowe.
18 Ngakhale siliva wawo kapena golide wawo
    sadzatha kuwapulumutsa
    pa tsiku la ukali wa Yehova.
Dziko lonse lapansi lidzanyeka
    mʼmoto wa nsanje yake
chifukwa adzakantha modzidzimutsa
    onse okhala pa dziko lapansi.

Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului