Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zefaniya 1

1Yehova anayankhula ndi Zefaniya mwana wa Kusi, mwana wa Gedaliya, mwana wa Amariya, mwana wa Hezekiya pa nthawi ya Yosiya, mwana wa Amoni, mfumu ya Yuda.

Yehova Adzaweruza Dziko Lapansi

“Ndidzawononga kotheratu zinthu zonse
    pa dziko lapansi,”
            akutero Yehova.
“Ndidzawononga anthu pamodzi ndi nyama zomwe;
    ndidzawononga mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba za mʼnyanja.
Ndidzawononga anthu oyipa,
    ndipo ndidzafafaniza mtundu wa anthu pa dziko lonse lapansi,”
            akutero Yehova.

Chenjezo kwa Yuda

Ndidzatambasula dzanja langa pa Yuda
    ndi onse okhala mu Yerusalemu.
Ndidzawononga pamalo pano otsalira opembedza Baala,
    mayina a anthu osapembedza pamodzi ndi ansembe a mafano:
amene amagwada pa madenga a nyumba zawo
    kupembedza zolengedwa zamumlengalenga,
amene amagwada ndi kulumbira mʼdzina la Yehova,
    komanso mʼdzina la Moleki,
amene abwerera mʼmbuyo osatsata Yehova,
    osafunafuna kapena kupempha nzeru kwa Yehova.
Khalani chete pamaso pa Ambuye Yehova,
    chifukwa tsiku la Yehova layandikira.
Yehova wakonzekera kupereka nsembe;
    wapatula iwo amene wawayitana.
Pa tsiku la nsembe ya Yehova
    ndidzalanga akalonga
    ndi ana aamuna a mfumu
ndi onse amene amavala
    zovala zachilendo.
Pa tsiku limenelo ndidzalanga
    onse amene safuna kuponda pa chiwundo,
amene amadzaza nyumba ya ambuye awo
    ndi chiwawa ndi chinyengo.

10 “Pa tsiku limenelo,” akutero Yehova,
    “Kufuwula kwakukulu kudzamveka pa Chipata cha Nsomba,
    kulira kwa chisoni kuchokera mʼChigawo Chatsopano,
    ndi phokoso la kugumuka kochokera ku mapiri.
11 Lirani mwachisoni, inu amene mumakhala kumene kuli msika;
    a malonda anu onse adzapululidwa,
    ndiponso onse amene ali ndi siliva adzawonongedwa.
12 Pa nthawi imeneyo ndidzafufuzafufuza mu Yerusalemu ndi nyale
    ndi kulanga onse amene sakulabadira,
    amene ali ngati vinyo wosakhutchumulidwa,
amene amaganiza kuti, ‘Yehova sadzachita chilichonse,
    chabwino kaya choyipa.’
13 Chuma chawo chidzafunkhidwa,
    nyumba zawo zidzagwetsedwa.
Adzamanga nyumba,
    koma osakhalamo;
adzadzala minda ya mpesa
    koma sadzamwako vinyo wake.”

Tsiku Lalikulu la Yehova

14 Tsiku lalikulu la Yehova layandikira,
    layandikira ndipo lifika msanga.
Tamverani! Kulira kwa pa tsiku la Yehova kudzakhala kowawa,
    ngakhale munthu wolimba mtima adzalira kwambiri.
15 Tsiku limenelo lidzakhala la ukali,
    tsiku losautsa ndi lomvetsa chisoni,
tsiku la mavuto ndi la chiwonongeko,
    tsiku la mdima ndi lachisoni,
    tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani.
16 Tsiku loliza lipenga ndi la mfuwu wankhondo,
    tsiku la kugwa kwa mizinda yotetezedwa
    ndi nsanja za pa ngodya.
17 Ndidzabweretsa msautso pa anthu
    ndipo adzayenda ngati anthu osaona,
    chifukwa achimwira Yehova,
magazi awo adzamwazika ngati fumbi
    ndi mnofu wawo ngati ndowe.
18 Ngakhale siliva wawo kapena golide wawo
    sadzatha kuwapulumutsa
    pa tsiku la ukali wa Yehova.
Dziko lonse lapansi lidzanyeka
    mʼmoto wa nsanje yake
chifukwa adzakantha modzidzimutsa
    onse okhala pa dziko lapansi.

New Living Translation

Zephaniah 1

1The Lord gave this message to Zephaniah when Josiah son of Amon was king of Judah. Zephaniah was the son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah.

Coming Judgment against Judah

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,” says the Lord.
“I will sweep away people and animals alike.
    I will sweep away the birds of the sky and the fish in the sea.
I will reduce the wicked to heaps of rubble,[a]
    and I will wipe humanity from the face of the earth,” says the Lord.
“I will crush Judah and Jerusalem with my fist
    and destroy every last trace of their Baal worship.
I will put an end to all the idolatrous priests,
    so that even the memory of them will disappear.
For they go up to their roofs
    and bow down to the sun, moon, and stars.
They claim to follow the Lord,
    but then they worship Molech,[b] too.
And I will destroy those who used to worship me
    but now no longer do.
They no longer ask for the Lord’s guidance
    or seek my blessings.”

Stand in silence in the presence of the Sovereign Lord,
    for the awesome day of the Lord’s judgment is near.
The Lord has prepared his people for a great slaughter
    and has chosen their executioners.[c]
“On that day of judgment,”
    says the Lord,
“I will punish the leaders and princes of Judah
    and all those following pagan customs.
Yes, I will punish those who participate in pagan worship ceremonies,
    and those who fill their masters’ houses with violence and deceit.

10 “On that day,” says the Lord,
    “a cry of alarm will come from the Fish Gate
and echo throughout the New Quarter of the city.[d]
    And a great crash will sound from the hills.
11 Wail in sorrow, all you who live in the market area,[e]
    for all the merchants and traders will be destroyed.

12 “I will search with lanterns in Jerusalem’s darkest corners
    to punish those who sit complacent in their sins.
They think the Lord will do nothing to them,
    either good or bad.
13 So their property will be plundered,
    their homes will be ransacked.
They will build new homes
    but never live in them.
They will plant vineyards
    but never drink wine from them.

14 “That terrible day of the Lord is near.
    Swiftly it comes—
a day of bitter tears,
    a day when even strong men will cry out.
15 It will be a day when the Lord’s anger is poured out—
    a day of terrible distress and anguish,
a day of ruin and desolation,
    a day of darkness and gloom,
a day of clouds and blackness,
16     a day of trumpet calls and battle cries.
Down go the walled cities
    and the strongest battlements!

17 “Because you have sinned against the Lord,
    I will make you grope around like the blind.
Your blood will be poured into the dust,
    and your bodies will lie rotting on the ground.”

18 Your silver and gold will not save you
    on that day of the Lord’s anger.
For the whole land will be devoured
    by the fire of his jealousy.
He will make a terrifying end
    of all the people on earth.[f]

Notas al pie

  1. 1:3 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  2. 1:5 Hebrew Malcam, a variant spelling of Molech; or it could possibly mean their king.
  3. 1:7 Hebrew has prepared a sacrifice and sanctified his guests.
  4. 1:10 Or the Second Quarter, a newer section of Jerusalem. Hebrew reads the Mishneh.
  5. 1:11 Or in the valley, a lower section of Jerusalem. Hebrew reads the Maktesh.
  6. 1:18 Or the people living in the land.