Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zefaniya 1

1Yehova anayankhula ndi Zefaniya mwana wa Kusi, mwana wa Gedaliya, mwana wa Amariya, mwana wa Hezekiya pa nthawi ya Yosiya, mwana wa Amoni, mfumu ya Yuda.

Yehova Adzaweruza Dziko Lapansi

“Ndidzawononga kotheratu zinthu zonse
    pa dziko lapansi,”
            akutero Yehova.
“Ndidzawononga anthu pamodzi ndi nyama zomwe;
    ndidzawononga mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba za mʼnyanja.
Ndidzawononga anthu oyipa,
    ndipo ndidzafafaniza mtundu wa anthu pa dziko lonse lapansi,”
            akutero Yehova.

Chenjezo kwa Yuda

Ndidzatambasula dzanja langa pa Yuda
    ndi onse okhala mu Yerusalemu.
Ndidzawononga pamalo pano otsalira opembedza Baala,
    mayina a anthu osapembedza pamodzi ndi ansembe a mafano:
amene amagwada pa madenga a nyumba zawo
    kupembedza zolengedwa zamumlengalenga,
amene amagwada ndi kulumbira mʼdzina la Yehova,
    komanso mʼdzina la Moleki,
amene abwerera mʼmbuyo osatsata Yehova,
    osafunafuna kapena kupempha nzeru kwa Yehova.
Khalani chete pamaso pa Ambuye Yehova,
    chifukwa tsiku la Yehova layandikira.
Yehova wakonzekera kupereka nsembe;
    wapatula iwo amene wawayitana.
Pa tsiku la nsembe ya Yehova
    ndidzalanga akalonga
    ndi ana aamuna a mfumu
ndi onse amene amavala
    zovala zachilendo.
Pa tsiku limenelo ndidzalanga
    onse amene safuna kuponda pa chiwundo,
amene amadzaza nyumba ya ambuye awo
    ndi chiwawa ndi chinyengo.

10 “Pa tsiku limenelo,” akutero Yehova,
    “Kufuwula kwakukulu kudzamveka pa Chipata cha Nsomba,
    kulira kwa chisoni kuchokera mʼChigawo Chatsopano,
    ndi phokoso la kugumuka kochokera ku mapiri.
11 Lirani mwachisoni, inu amene mumakhala kumene kuli msika;
    a malonda anu onse adzapululidwa,
    ndiponso onse amene ali ndi siliva adzawonongedwa.
12 Pa nthawi imeneyo ndidzafufuzafufuza mu Yerusalemu ndi nyale
    ndi kulanga onse amene sakulabadira,
    amene ali ngati vinyo wosakhutchumulidwa,
amene amaganiza kuti, ‘Yehova sadzachita chilichonse,
    chabwino kaya choyipa.’
13 Chuma chawo chidzafunkhidwa,
    nyumba zawo zidzagwetsedwa.
Adzamanga nyumba,
    koma osakhalamo;
adzadzala minda ya mpesa
    koma sadzamwako vinyo wake.”

Tsiku Lalikulu la Yehova

14 Tsiku lalikulu la Yehova layandikira,
    layandikira ndipo lifika msanga.
Tamverani! Kulira kwa pa tsiku la Yehova kudzakhala kowawa,
    ngakhale munthu wolimba mtima adzalira kwambiri.
15 Tsiku limenelo lidzakhala la ukali,
    tsiku losautsa ndi lomvetsa chisoni,
tsiku la mavuto ndi la chiwonongeko,
    tsiku la mdima ndi lachisoni,
    tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani.
16 Tsiku loliza lipenga ndi la mfuwu wankhondo,
    tsiku la kugwa kwa mizinda yotetezedwa
    ndi nsanja za pa ngodya.
17 Ndidzabweretsa msautso pa anthu
    ndipo adzayenda ngati anthu osaona,
    chifukwa achimwira Yehova,
magazi awo adzamwazika ngati fumbi
    ndi mnofu wawo ngati ndowe.
18 Ngakhale siliva wawo kapena golide wawo
    sadzatha kuwapulumutsa
    pa tsiku la ukali wa Yehova.
Dziko lonse lapansi lidzanyeka
    mʼmoto wa nsanje yake
chifukwa adzakantha modzidzimutsa
    onse okhala pa dziko lapansi.

New International Reader's Version

Zephaniah 1

1A message from the Lord came to Zephaniah, the son of Cushi. Cushi was the son of Gedaliah. Gedaliah was the son of Amariah. Amariah was the son of King Hezekiah. The Lord spoke to Zephaniah during the rule of Josiah. He was king of Judah and the son of Amon.

The Lord Will Judge the Whole World

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,”
    announces the Lord.
“I will destroy people and animals alike.
    I will wipe out the birds in the sky
    and the fish in the waters.
I will destroy the statues of gods that cause evil people to sin.
    That will happen when I destroy all human beings on the face of the earth,”
    announces the Lord.
“I will reach out my powerful hand against Judah.
    I will punish all those who live in Jerusalem.
I will destroy from this place
    what is left of Baal worship.
The priests who serve other gods
    will be removed.
I will destroy those who bow down on their roofs
    to worship all the stars.
I will destroy those who make promises
    not only in my name but also in the name of Molek.
I will destroy those who stop following the Lord.
    They no longer look to him or ask him for advice.
Be silent in front of him.
    He is the Lord and King.
    The day of the Lord is near.
The Lord has prepared a sacrifice.
    He has set apart for himself
    the people he has invited.
When the Lord’s sacrifice is ready to be offered,
    I will punish the officials and the king’s sons.
I will also judge all those who follow
    the practices of other nations.
At that time I will punish
    all those who worship other gods.
They fill the temples of their gods
    with lies and other harmful things.

10 “At that time people at the Fish Gate in Jerusalem
    will cry out,” announces the Lord.
“So will those at the New Quarter.
    The buildings on the hills will come crashing down
    with a loud noise.
11 Cry out, you who live in the market places.
    All your merchants will be wiped out.
    Those who trade in silver will be destroyed.
12 At that time I will search Jerusalem with lamps.
    I will punish those who are so contented.
    They are like wine that has not been shaken up.
They think, ‘The Lord won’t do anything.
    He won’t do anything good or bad.’
13 Their wealth will be stolen.
    Their houses will be destroyed.
They will build houses.
    But they will not live in them.
They will plant vineyards.
    But they will not drink the wine they produce.
14 The great day of the Lord is near.
    In fact, it is coming quickly.
The cries on that day are bitter.
    The Mighty Warrior shouts his battle cry.
15 At that time I will pour out my anger.
    There will be great suffering and pain.
It will be a day of horrible trouble.
    It will be a time of darkness and gloom.
    It will be filled with the blackest clouds.
16 Trumpet blasts and battle cries will be heard.
    Soldiers will attack cities
    that have forts and corner towers.
17 I will bring great trouble on all people.
    So they will feel their way around like blind people.
    They have sinned against the Lord.
Their blood will be poured out like dust.
    Their bodies will lie rotting on the ground.
18 Their silver and gold
    won’t save them
    on the day the Lord pours out his anger.
The whole earth will be burned up
    when his jealous anger blazes out.
Everyone who lives on earth
    will come to a sudden end.”