Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zefaniya 1

1Yehova anayankhula ndi Zefaniya mwana wa Kusi, mwana wa Gedaliya, mwana wa Amariya, mwana wa Hezekiya pa nthawi ya Yosiya, mwana wa Amoni, mfumu ya Yuda.

Yehova Adzaweruza Dziko Lapansi

“Ndidzawononga kotheratu zinthu zonse
    pa dziko lapansi,”
            akutero Yehova.
“Ndidzawononga anthu pamodzi ndi nyama zomwe;
    ndidzawononga mbalame zamlengalenga
    ndi nsomba za mʼnyanja.
Ndidzawononga anthu oyipa,
    ndipo ndidzafafaniza mtundu wa anthu pa dziko lonse lapansi,”
            akutero Yehova.

Chenjezo kwa Yuda

Ndidzatambasula dzanja langa pa Yuda
    ndi onse okhala mu Yerusalemu.
Ndidzawononga pamalo pano otsalira opembedza Baala,
    mayina a anthu osapembedza pamodzi ndi ansembe a mafano:
amene amagwada pa madenga a nyumba zawo
    kupembedza zolengedwa zamumlengalenga,
amene amagwada ndi kulumbira mʼdzina la Yehova,
    komanso mʼdzina la Moleki,
amene abwerera mʼmbuyo osatsata Yehova,
    osafunafuna kapena kupempha nzeru kwa Yehova.
Khalani chete pamaso pa Ambuye Yehova,
    chifukwa tsiku la Yehova layandikira.
Yehova wakonzekera kupereka nsembe;
    wapatula iwo amene wawayitana.
Pa tsiku la nsembe ya Yehova
    ndidzalanga akalonga
    ndi ana aamuna a mfumu
ndi onse amene amavala
    zovala zachilendo.
Pa tsiku limenelo ndidzalanga
    onse amene safuna kuponda pa chiwundo,
amene amadzaza nyumba ya ambuye awo
    ndi chiwawa ndi chinyengo.

10 “Pa tsiku limenelo,” akutero Yehova,
    “Kufuwula kwakukulu kudzamveka pa Chipata cha Nsomba,
    kulira kwa chisoni kuchokera mʼChigawo Chatsopano,
    ndi phokoso la kugumuka kochokera ku mapiri.
11 Lirani mwachisoni, inu amene mumakhala kumene kuli msika;
    a malonda anu onse adzapululidwa,
    ndiponso onse amene ali ndi siliva adzawonongedwa.
12 Pa nthawi imeneyo ndidzafufuzafufuza mu Yerusalemu ndi nyale
    ndi kulanga onse amene sakulabadira,
    amene ali ngati vinyo wosakhutchumulidwa,
amene amaganiza kuti, ‘Yehova sadzachita chilichonse,
    chabwino kaya choyipa.’
13 Chuma chawo chidzafunkhidwa,
    nyumba zawo zidzagwetsedwa.
Adzamanga nyumba,
    koma osakhalamo;
adzadzala minda ya mpesa
    koma sadzamwako vinyo wake.”

Tsiku Lalikulu la Yehova

14 Tsiku lalikulu la Yehova layandikira,
    layandikira ndipo lifika msanga.
Tamverani! Kulira kwa pa tsiku la Yehova kudzakhala kowawa,
    ngakhale munthu wolimba mtima adzalira kwambiri.
15 Tsiku limenelo lidzakhala la ukali,
    tsiku losautsa ndi lomvetsa chisoni,
tsiku la mavuto ndi la chiwonongeko,
    tsiku la mdima ndi lachisoni,
    tsiku la mitambo ndi la mdima wandiweyani.
16 Tsiku loliza lipenga ndi la mfuwu wankhondo,
    tsiku la kugwa kwa mizinda yotetezedwa
    ndi nsanja za pa ngodya.
17 Ndidzabweretsa msautso pa anthu
    ndipo adzayenda ngati anthu osaona,
    chifukwa achimwira Yehova,
magazi awo adzamwazika ngati fumbi
    ndi mnofu wawo ngati ndowe.
18 Ngakhale siliva wawo kapena golide wawo
    sadzatha kuwapulumutsa
    pa tsiku la ukali wa Yehova.
Dziko lonse lapansi lidzanyeka
    mʼmoto wa nsanje yake
chifukwa adzakantha modzidzimutsa
    onse okhala pa dziko lapansi.

New American Standard Bible

Zephaniah 1

Day of Judgment on Judah

1The word of the Lord which came to Zephaniah son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah, in the days of Josiah son of Amon, king of Judah:

“I will completely remove all things
From the face of the [a]earth,” declares the Lord.
“I will remove man and beast;
I will remove the birds of the sky
And the fish of the sea,
And the [b]ruins along with the wicked;
And I will cut off man from the face of the [c]earth,” declares the Lord.
“So I will stretch out My hand against Judah
And against all the inhabitants of Jerusalem.
And I will cut off the remnant of Baal from this place,
And the names of the idolatrous priests along with the priests.
“And those who bow down on the housetops to the host of heaven,
And those who bow down and swear to the Lord and yet swear by [d]Milcom,
And those who have turned back from following the Lord,
And those who have not sought the Lord or inquired of Him.”

[e]Be silent before the Lord [f]God!
For the day of the Lord is near,
For the Lord has prepared a sacrifice,
He has consecrated His guests.
“Then it will come about on the day of the Lord’s sacrifice
That I will punish the princes, the king’s sons
And all who clothe themselves with foreign garments.
“And I will punish on that day all who leap on the temple threshold,
Who fill the house of their [g]lord with violence and deceit.
10 “On that day,” declares the Lord,
“There will be the sound of a cry from the Fish Gate,
A wail from the [h]Second Quarter,
And a loud crash from the hills.
11 “Wail, O inhabitants of the [i]Mortar,
For all the [j]people of Canaan will be silenced;
All who weigh out silver will be cut off.
12 “It will come about at that time
That I will search Jerusalem with lamps,
And I will punish the men
Who are [k]stagnant in spirit,
Who say in their hearts,
‘The Lord will not do good or evil!’
13 “Moreover, their wealth will become plunder
And their houses desolate;
Yes, they will build houses but not inhabit them,
And plant vineyards but not drink their wine.”

14 Near is the great day of the Lord,
Near and coming very quickly;
Listen, the day of the Lord!
[l]In it the warrior cries out bitterly.
15 A day of wrath is that day,
A day of trouble and distress,
A day of destruction and desolation,
A day of darkness and gloom,
A day of clouds and thick darkness,
16 A day of trumpet and battle cry
Against the fortified cities
And the high corner towers.
17 I will bring distress on men
So that they will walk like the blind,
Because they have sinned against the Lord;
And their blood will be poured out like dust
And their flesh like dung.
18 Neither their silver nor their gold
Will be able to deliver them
On the day of the Lord’s wrath;
And all the earth will be devoured
In the fire of His jealousy,
For He will make a complete end,
Indeed a terrifying one,
Of all the inhabitants of the earth.

Notas al pie

 1. Zephaniah 1:2 Lit ground
 2. Zephaniah 1:3 Or stumbling blocks
 3. Zephaniah 1:3 Lit ground
 4. Zephaniah 1:5 Or their king; M.T. Malcam, probably a variant spelling of Milcom
 5. Zephaniah 1:7 Lit Hush
 6. Zephaniah 1:7 Heb YHWH, usually rendered Lord
 7. Zephaniah 1:9 Or Lord
 8. Zephaniah 1:10 I.e. a district of Jerusalem
 9. Zephaniah 1:11 I.e. a district of Jerusalem
 10. Zephaniah 1:11 Or merchant people will
 11. Zephaniah 1:12 Lit thickening on their lees
 12. Zephaniah 1:14 Lit There