Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yuda

Ndine Yuda, mtumiki wa Yesu Khristu, komanso mʼbale wake wa Yakobo.

Kwa inu amene Mulungu Atate anakuyitanani, amene amakukondani ndikukusungani mwa Yesu Khristu.

Chifundo, mtendere ndi chikondi zikhale nanu mochuluka.

Tchimo ndi Kuwonongeka kwa Osapembedza

Okondedwa, ngakhale ndinkafunitsitsa kukulemberani za chipulumutso cha tonsefe, ndakakamizidwa kuti ndikulembereni ndi kukupemphani kolimba kuti mumenye ndithu nkhondo yotchinjiriza chikhulupiriro chimene Mulungu anachipereka kamodzi kokha kwa anthu onse oyera mtima. Pakuti anthu ena amene za chilango chawo zinalembedwa kale, alowa mobisika pakati panu. Amenewa ndi anthu osapembedza Mulungu, amene amapotoza chisomo cha Mulungu wathu kuchisandutsa ufulu ochitira zonyansa ndiponso amakana Yesu Khristu amene Iye ndiye Mbuye ndi Mfumu yathu.

Ngakhale munazidziwa kale zonsezi, ndafuna kuti ndikukumbutseni kuti Ambuye anapulumutsa anthu ake ndi kuwatulutsa mʼdziko la Igupto, koma pambuyo pake anawononga amene sanakhulupirire. Ndipo mukumbukire angelo amene sanakhutire ndi maudindo awo, koma anasiya malo awo. Angelo amenewa Mulungu anawamanga ndi maunyolo osatha, ndipo akuwasunga mʼmalo a mdima mpaka tsiku lalikulu lachiweruzo. Musayiwale mizinda ya Sodomu ndi Gomora ija, ndi mizinda yoyandikana nayo. Anthu mʼmenemo anadziperekanso kuchita zadama ndi kuchita zonyansa zachilendo. Mizinda imeneyi yakhala ngati chitsanzo cha amene adzalangidwa ndi moto wosatha.

Nʼchimodzimodzinso zimene akuchita anthu amenewa potsata maloto awo, amadetsa matupi awo, amakana ulamuliro wa Mulungu ndiponso amachitira chipongwe angelo akumwamba. Koma ngakhale mkulu wa angelo Mikayeli, pamene ankalimbana ndi Mdierekezi za mtembo wa Mose, sanamunene kuti wachipongwe, koma anati, “Ambuye akudzudzule iwe!” 10 Koma anthu awa amachita chipongwe zinthu zimene sakuzidziwa. Ndipo zinthu zimene amazidziwa ndi nzeru zachibadwa, monga za nyama, ndizo zimene zimawawononga.

11 Tsoka kwa iwo chifukwa anatsatira njira ya Kaini. Iwo athamangira phindu, nʼchifukwa chake anagwa mʼtchimo la Baalamu. Iwo anawonongedwa chifukwa chowukira monga anachitira Kora.

12 Anthu amenewa ndiwo amayipitsa maphwando anu achikondi. Amadya nanu mopanda manyazi ndipo ali ngati abusa amene amangodzidyetsa okha. Anthuwa ali ngati mitambo yowuluzika ndi mphepo, yopanda mvula. Ali ngati mitengo ya nthawi ya masika, yopanda zipatso, yozuka mizu, mitengo yoferatu. 13 Iwowa ali ngati mafunde awukali apanyanja, amene amatulutsa thovu la zonyansa zawo. Amenewa ali ngati nyenyezi zosochera, ndipo Mulungu akuwasungira mdima wandiweyani mpaka muyaya.

14 Enoki, wachisanu ndi chiwiri kuyambira pa Adamu, ananeneratu za anthu amenewa kuti, “Onani, Ambuye akubwera ndi oyera ake osawerengeka 15 kuti adzaweruze aliyense, ndi kudzagamula kuti onse osapembedza ndi olakwa, chifukwa cha ntchito zawo zosalungama zimene anachita mʼmoyo wawo osaopa Mulungu. Adzawatsutsa chifukwa cha mawu onse achipongwe amene osapembedzawa ananyoza nawo Ambuye.” 16 Anthu amenewa amangʼungʼudza ndi kudandaula. Amatsatira zilakolako zawo zoyipa. Amayankhula zodzitamandira ndipo amanamiza ena pofuna kupeza phindu.

Awalimbikitsa kuti Apirire

17 Koma okondedwa, kumbukirani zimene atumwi a Ambuye athu Yesu Khristu ananeneratu. 18 Iwo anakuwuzani kuti, “Mʼmasiku otsiriza kudzafika anthu onyoza, otsatira zofuna zawo zoyipa.” 19 Anthu amenewa ndi amene akubweretsa mipatuko pakati panu, amatsatira nzeru zachibadwa ndipo alibe Mzimu Woyera.

20 Koma inu okondedwa, muthandizane kuti mukule pa chikhulupiriro chanu choyera, ndipo muzipemphera ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. 21 Khalani mʼchikondi cha Mulungu pamene mukudikira chifundo cha Ambuye athu Yesu Khristu kuti akubweretsereni moyo wosatha.

22 Muwachitire chifundo amene akukayika. 23 Ena muwapulumutse powalanditsa ku moto. Enanso muwachitire chifundo, koma mwa mantha, ndipo muzidana ngakhale ndi mwinjiro yomwe yayipitsidwa ndi machimo.

Mawu Olemekeza Mulungu

24 Kwa Iye amene angathe kukusungani kuti mungagwe mʼmachimo, ndiponso amene angathenso kukufikitsani pamaso pake pa ulemerero wopanda cholakwa muli okondwa, 25 kwa Mulungu yekhayo, Mpulumutsi wathu, kwa Iye kukhale ulemerero, ukulu, mphamvu ndi ulamuliro, mwa Yesu Khristu Ambuye athu, kuyambira isanayambe nthawi, tsopano mpaka muyaya. Ameni.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иуда

Приветствие

От Иуды, раба Исы Масиха[a] и брата Якуба, всем призванным и любимым Небесным Отцом и хранимым Исой Масихом.

Пусть умножатся для вас милость, мир и любовь.

Всех лжеучителей ожидает Суд

Возлюбленные, при всём моём желании написать вам о нашем общем спасении, я счёл нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святому народу Аллаха. Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили милость нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного Владыку и Повелителя Ису Масиха.

Хотя вы уже и знаете обо всём этом, я всё же хочу напомнить ещё раз, что Вечный[b] спас Свой народ из Египта, но тех, кто Ему не поверил, Он погубил.[c] И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили своё жилище, Он содержит в вечных цепях, во тьме, на Суд великого дня. Также и жители Содома, Гоморры и окружавших их городов, подобно им предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнём.[d]

Так и эти люди, основываясь на своих видениях, оскверняют свои тела, отвергают власть[e] и злословят небесные силы[f]. Но даже когда архангел[g] Микаил спорил с Иблисом о теле пророка Мусы, он не позволил себе осудить его с оскорблениями. Он лишь сказал: «Пусть Вечный запретит тебе». 10 Эти же люди клевещут на то, чего не знают, а что они знают от природы, как неразумные животные, тем они себя и разрушают.

11 Горе им! Они пошли по пути Каина[h], и, гонимые жаждой наживы, повторяют заблуждение Валаама[i], и в восстании погибают как Корах[j].

12 Такие люди – как подводные рифы на ваших ужинах любви[k]. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром, деревья, бесплодные даже осенью, дважды мёртвые, вырванные с корнем. 13 Они как свирепые морские волны, пенящиеся своим позором, как блуждающие звёзды, обречённые на вечную беспросветную тьму.

14 Енох[l], потомок Адама в седьмом поколении, пророчествовал о них:

«Вот идёт Повелитель с многими тысячами святых[m] Своих. 15 Он идёт, чтобы судить всех и обличить всех нечестивых во всех их нечестивых делах, которые они нечестиво совершили, и во всех ужасных словах, которые сказали против Него нечестивые грешники».[n]

16 Эти люди всегда жалуются и недовольны жизнью. Они идут на поводу у своих низменных желаний, они произносят напыщенные речи и льстят ради выгоды.

Предостережение и наставления

17 Но вы, возлюбленные, помните о том, что предсказывали посланники нашего Повелителя Исы Масиха. 18 Они говорили вам: «В последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу у своих низменных желаний». 19 Эти люди производят разделения; они следуют только своим природным инстинктам, а Духа не имеют.

20 Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь под водительством Святого Духа. 21 Оставайтесь в любви Аллаха, ожидая милости Повелителя нашего Исы Масиха, дающей вечную жизнь.

22 Будьте милостивы к тем, кто сомневается. 23 Других спасайте, выхватывая их из огня[o]; к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, осквернённой греховной плотью.

Заключение

24 Тому, Кто в силе сохранить вас от падения и ввести в Свою славу радостными и беспорочными, 25 единому Богу, Спасителю нашему через Ису Масиха, нашего Повелителя, слава, величие, сила и власть и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:5 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 3. 1:5 См. Исх. 12:31-41; 13:17-22; 14; Чис. 14:20-38; 1 Кор. 10:1-5.
 4. 1:7 См. Нач. 19:1-29.
 5. 1:8 Это может быть земная власть или власть Аллаха.
 6. 1:8 Букв.: «славных» – это, по всей вероятности, ангелы.
 7. 1:9 Архангел   – один из высших ангельских чинов.
 8. 1:11 Каин   – старший сын Адама и Хавы (см. Нач. 4:1-16).
 9. 1:11 См. Чис. 22:1-21; 31:16.
 10. 1:11 См. Чис. 16.
 11. 1:12 Ужин любви – верующие часто собирались для совместной трапезы, во время которой совершалось хлебопреломление в воспоминание жертвенной смерти Исы Масиха за наши грехи, согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19; 1 Кор. 11:23-26).
 12. 1:14 Енох   – на Востоке также известен как Идрис.
 13. 1:14 Святых   – включает в себя ангелов Аллаха и, возможно, последователей Исы Масиха, которые к тому времени уже будут с Ним на небесах.
 14. 1:14-15 Цитата взята из 1 Енох 1:9 – книги, которая была широко известна среди иудеев в I веке.
 15. 1:23 См. Зак. 3:2.