Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yuda

Ndine Yuda, mtumiki wa Yesu Khristu, komanso mʼbale wake wa Yakobo.

Kwa inu amene Mulungu Atate anakuyitanani, amene amakukondani ndikukusungani mwa Yesu Khristu.

Chifundo, mtendere ndi chikondi zikhale nanu mochuluka.

Tchimo ndi Kuwonongeka kwa Osapembedza

Okondedwa, ngakhale ndinkafunitsitsa kukulemberani za chipulumutso cha tonsefe, ndakakamizidwa kuti ndikulembereni ndi kukupemphani kolimba kuti mumenye ndithu nkhondo yotchinjiriza chikhulupiriro chimene Mulungu anachipereka kamodzi kokha kwa anthu onse oyera mtima. Pakuti anthu ena amene za chilango chawo zinalembedwa kale, alowa mobisika pakati panu. Amenewa ndi anthu osapembedza Mulungu, amene amapotoza chisomo cha Mulungu wathu kuchisandutsa ufulu ochitira zonyansa ndiponso amakana Yesu Khristu amene Iye ndiye Mbuye ndi Mfumu yathu.

Ngakhale munazidziwa kale zonsezi, ndafuna kuti ndikukumbutseni kuti Ambuye anapulumutsa anthu ake ndi kuwatulutsa mʼdziko la Igupto, koma pambuyo pake anawononga amene sanakhulupirire. Ndipo mukumbukire angelo amene sanakhutire ndi maudindo awo, koma anasiya malo awo. Angelo amenewa Mulungu anawamanga ndi maunyolo osatha, ndipo akuwasunga mʼmalo a mdima mpaka tsiku lalikulu lachiweruzo. Musayiwale mizinda ya Sodomu ndi Gomora ija, ndi mizinda yoyandikana nayo. Anthu mʼmenemo anadziperekanso kuchita zadama ndi kuchita zonyansa zachilendo. Mizinda imeneyi yakhala ngati chitsanzo cha amene adzalangidwa ndi moto wosatha.

Nʼchimodzimodzinso zimene akuchita anthu amenewa potsata maloto awo, amadetsa matupi awo, amakana ulamuliro wa Mulungu ndiponso amachitira chipongwe angelo akumwamba. Koma ngakhale mkulu wa angelo Mikayeli, pamene ankalimbana ndi Mdierekezi za mtembo wa Mose, sanamunene kuti wachipongwe, koma anati, “Ambuye akudzudzule iwe!” 10 Koma anthu awa amachita chipongwe zinthu zimene sakuzidziwa. Ndipo zinthu zimene amazidziwa ndi nzeru zachibadwa, monga za nyama, ndizo zimene zimawawononga.

11 Tsoka kwa iwo chifukwa anatsatira njira ya Kaini. Iwo athamangira phindu, nʼchifukwa chake anagwa mʼtchimo la Baalamu. Iwo anawonongedwa chifukwa chowukira monga anachitira Kora.

12 Anthu amenewa ndiwo amayipitsa maphwando anu achikondi. Amadya nanu mopanda manyazi ndipo ali ngati abusa amene amangodzidyetsa okha. Anthuwa ali ngati mitambo yowuluzika ndi mphepo, yopanda mvula. Ali ngati mitengo ya nthawi ya masika, yopanda zipatso, yozuka mizu, mitengo yoferatu. 13 Iwowa ali ngati mafunde awukali apanyanja, amene amatulutsa thovu la zonyansa zawo. Amenewa ali ngati nyenyezi zosochera, ndipo Mulungu akuwasungira mdima wandiweyani mpaka muyaya.

14 Enoki, wachisanu ndi chiwiri kuyambira pa Adamu, ananeneratu za anthu amenewa kuti, “Onani, Ambuye akubwera ndi oyera ake osawerengeka 15 kuti adzaweruze aliyense, ndi kudzagamula kuti onse osapembedza ndi olakwa, chifukwa cha ntchito zawo zosalungama zimene anachita mʼmoyo wawo osaopa Mulungu. Adzawatsutsa chifukwa cha mawu onse achipongwe amene osapembedzawa ananyoza nawo Ambuye.” 16 Anthu amenewa amangʼungʼudza ndi kudandaula. Amatsatira zilakolako zawo zoyipa. Amayankhula zodzitamandira ndipo amanamiza ena pofuna kupeza phindu.

Awalimbikitsa kuti Apirire

17 Koma okondedwa, kumbukirani zimene atumwi a Ambuye athu Yesu Khristu ananeneratu. 18 Iwo anakuwuzani kuti, “Mʼmasiku otsiriza kudzafika anthu onyoza, otsatira zofuna zawo zoyipa.” 19 Anthu amenewa ndi amene akubweretsa mipatuko pakati panu, amatsatira nzeru zachibadwa ndipo alibe Mzimu Woyera.

20 Koma inu okondedwa, muthandizane kuti mukule pa chikhulupiriro chanu choyera, ndipo muzipemphera ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. 21 Khalani mʼchikondi cha Mulungu pamene mukudikira chifundo cha Ambuye athu Yesu Khristu kuti akubweretsereni moyo wosatha.

22 Muwachitire chifundo amene akukayika. 23 Ena muwapulumutse powalanditsa ku moto. Enanso muwachitire chifundo, koma mwa mantha, ndipo muzidana ngakhale ndi mwinjiro yomwe yayipitsidwa ndi machimo.

Mawu Olemekeza Mulungu

24 Kwa Iye amene angathe kukusungani kuti mungagwe mʼmachimo, ndiponso amene angathenso kukufikitsani pamaso pake pa ulemerero wopanda cholakwa muli okondwa, 25 kwa Mulungu yekhayo, Mpulumutsi wathu, kwa Iye kukhale ulemerero, ukulu, mphamvu ndi ulamuliro, mwa Yesu Khristu Ambuye athu, kuyambira isanayambe nthawi, tsopano mpaka muyaya. Ameni.

Amplified Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and [a]brother of [b]James, [writes this letter],

To those who are the called (God’s chosen ones, the elect), dearly loved by God the Father, and kept [secure and set apart] for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you [filling your heart with the spiritual well-being and serenity experienced by those who walk closely with God].

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I was compelled to write to you [urgently] appealing that you [c]fight strenuously for [the defense of] the faith which was once for all [d]handed down to the saints [the faith that is the sum of Christian belief that was given verbally to believers]. For certain people have crept in unnoticed [just as if they were sneaking in by a side door]. They are ungodly persons whose condemnation was predicted long ago, for they distort the grace of our God into decadence and immoral freedom [viewing it as an opportunity to do whatever they want], and deny and disown our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I want to remind you, although you are fully informed once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe [who refused to trust and obey and rely on Him]. And angels who did not keep their own designated place of power, but abandoned their proper dwelling place, [these] He has kept in eternal chains under [the thick gloom of utter] darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the adjacent cities, since they in the same way as these angels indulged in gross immoral freedom and unnatural vice and sensual perversity. They are exhibited [in plain sight] as an example in undergoing the punishment of everlasting fire.

Nevertheless in the same way, these dreamers [who are dreaming that God will not punish them] also defile the body, and reject [legitimate] authority, and revile and mock angelic majesties. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil (Satan), and [f]arguing about the body of Moses, did not dare bring an abusive condemnation against him, but [simply] said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men sneer at anything which they do not understand; and whatever they do know by [mere] instinct, like unreasoning and irrational beasts—by these things they are destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the [defiant] way of Cain, and for profit they have run headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of [mutinous] Korah. 12 These men are hidden reefs [elements of great danger to others] in your [g]love feasts when they feast together with you without fear, looking after [only] themselves; [they are like] clouds without water, swept along by the winds; autumn trees without fruit, doubly dead, uprooted and lifeless; 13 wild waves of the sea, flinging up their own shame like foam; wandering stars, for whom the gloom of deep darkness has been reserved forever.

14 It was about these people that [h]Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, when he said, “Look, the Lord came with [i]myriads of His holy ones 15 to execute judgment upon all, and to convict all the [j]ungodly of all the ungodly deeds they have done in an ungodly way, and of all the harsh and cruel things ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These people are [habitual] murmurers, griping and complaining, following after their own desires [controlled by passion]; they speak arrogantly, [pretending admiration and] flattering people to gain an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But as for you, beloved, remember the [prophetic] words spoken by the apostles of our Lord Jesus Christ. 18 They used to say to you, “In the last days there will be scoffers, following after their own ungodly passions.” 19 These are the ones who are [agitators] causing divisions—worldly-minded [secular, unspiritual, carnal, merely sensual—unsaved], devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, build yourselves up on [the foundation of] your most holy faith [continually progress, rise like an edifice higher and higher], pray in the Holy Spirit, 21 and keep yourselves in the love of God, waiting anxiously and looking forward to the mercy of our Lord Jesus Christ [which will bring you] to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy but with fear, loathing even the clothing spotted and polluted by their shameless immoral freedom.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling or falling into sin, and to present you unblemished [blameless and faultless] in the presence of His glory with triumphant joy and unspeakable delight, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and power, before all time and now and forever. Amen.

Notas al pie

  1. Jude 1:1 Jude and James were among the younger half brothers of Jesus (Mark 6:3).
  2. Jude 1:1 James was a prominent leader in the early church (Acts 15).
  3. Jude 1:3 Lit contend earnestly.
  4. Jude 1:3 There is no “secret knowledge” or “better way” or alternative belief system which God has revealed to some unique group or teacher. The truth is available to everyone.
  5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus.
  6. Jude 1:9 In Jewish tradition, Michael claimed to be Moses’ teacher and was present when God put Moses to death (Midrash on Deut 11:10). Jude’s point is that if the archangel Michael had such respect for Satan’s power, then mere humans are extremely foolish to insult or show disrespect to angelic beings. This does not mean that true Christians cannot or should not engage in spiritual warfare with satanic forces; quite the contrary (Eph 6:12; James 4:7). But they should follow Michael’s example and act only as legitimate representatives of Christ who are in good standing with Him.
  7. Jude 1:12 The early church frequently met together for a communal meal followed by the Lord’s Supper.
  8. Jude 1:14 The descendant of Seth (Gen 5:18-24).
  9. Jude 1:14 A Greek word meaning “ten thousand” in the singular. It is often used to refer to vast numbers of people or things that are virtually beyond counting.
  10. Jude 1:15 The purpose of the repetition is to emphasize the punishment determined for the false teachers.