Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoweli 1

1Yehova anayankhula ndi Yoweli mwana wa Petueli.

Kubwera kwa Dzombe

Inu akuluakulu, imvani izi;
    mvetserani, nonse amene mumakhala mʼdziko.
Kodi zinthu zokhala ngati izi zinayamba zaonekapo mʼnthawi yanu,
    kapena mʼnthawi ya makolo anu?
Muwafotokozere ana anu,
    ndipo ana anuwo afotokozere ana awo,
    ndipo ana awo adzafotokozere mʼbado winawo.
Chimene dzombe losamera mapiko lasiya
    dzombe lowuluka ladya;
chimene dzombe lowuluka lasiya
    dzombe lalingʼono ladya;
chimene dzombe lalingʼono lasiya
    chilimamine wadya.

Dzukani, inu zidakwa ndipo mulire!
    Lirani mofuwula, inu nonse amene mumamwa vinyo;
lirani mofuwula chifukwa cha vinyo watsopano,
    pakuti wachotsedwa pakamwa panu.
Mtundu wa anthu wathira nkhondo dziko langa,
    wamphamvu ndi wosawerengeka;
uli ndi mano a mkango,
    zibwano za mkango waukazi.
Wawononga mphesa zanga
    ndipo wathyola mitengo yanga ya mkuyu.
Wakungunula makungwa ake
    ndi kuwataya,
    kusiya nthambi zake zili mbee.

Lirani ngati namwali wovala chiguduli,
    chifukwa cha mwamuna wa utsikana wake.
Chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa
    sizikuperekedwa ku nyumba ya Yehova.
Ansembe akulira,
    amene amatumikira pamaso pa Yehova.
10 Minda yaguga,
    nthaka yauma;
tirigu wawonongeka,
    vinyo watsopano watha,
    mitengo ya mafuta yauma.
11 Khalani ndi nkhawa, inu alimi,
    lirani mofuwula inu alimi a mphesa;
imvani chisoni chifukwa cha tirigu ndi barele,
    pakuti zokolola za mʼmunda zawonongeka.
12 Mpesa wauma
    ndipo mtengo wamkuyu wafota;
makangadza, kanjedza ndi mitengo ya apulosi,
    mitengo yonse ya mʼmunda yauma.
Ndithudi chimwemwe cha anthu
    chatheratu.

Mulungu Ayitana Anthu kuti Atembenuke

13 Inu ansembe, valani ziguduli ndipo lirani;
    lirani mofuwula, inu amene mumatumikira pa guwa lansembe.
Bwerani, fundani ziguduli usiku wonse,
    inu amene mumatumikira pamaso pa Mulungu wanga;
pakuti chopereka cha chakudya ndi cha chakumwa
    sizikupezekanso mʼnyumba ya Mulungu wanu.
14 Lengezani tsiku lopatulika losala zakudya,
    itanani msonkhano wopatulika.
Sonkhanitsani akuluakulu
    ndi anthu onse okhala mʼdziko
ku nyumba ya Yehova Mulungu wanu
    ndipo alirire Yehova.

15 Kalanga ine tsikulo!
    Pakuti tsiku la Yehova layandikira;
    lidzabwera ngati chiwonongeko chochokera kwa Wamphamvuzonse.

16 Kodi chakudya chathu sichachotsedwa
    ife tikuona?
Kodi mʼnyumba ya Mulungu wathu
    simulibe chimwemwe ndi chisangalalo?
17 Mbewu zikunyala
    poti pansi ndi powuma.
Nyumba zosungiramo zinthu zawonongeka;
    nkhokwe zapasuka
    popeza tirigu wauma.
18 Taonani mmene zikulirira ziweto;
    ngʼombe zikungoyenda uku ndi uku
chifukwa zilibe msipu;
    ngakhalenso nkhosa zikusauka.

19 Kwa Inu Yehova ndilirira,
    pakuti moto wapsereza msipu wakuthengo,
    malawi amoto apsereza mitengo yonse ya mʼtchire.
20 Ngakhale nyama zakuthengo zikulirira Inu;
    timitsinje tonse taphwa
    ndipo moto wapsereza msipu wa kuthengo.

Nouă Traducere În Limba Română

Ioel 1

1Cuvântul Domnului care i-a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel:

Invazia lăcustelor

„Ascultaţi lucrul acesta, bătrânilor[a]!
    Luaţi aminte, toţi locuitorii ţării!
S-a mai întâmplat aşa ceva pe vremea voastră
    sau pe vremea strămoşilor voştri?
Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta,
    şi copiii voştri să-l spună copiilor lor,
        iar copiii lor să-l istorisească următoarei generaţii.
Ceea ce a lăsat lăcusta Gazam,
    a mâncat lăcusta Arbe[b];
ceea ce a lăsat lăcusta Arbe,
    a mâncat lăcusta Ielek
şi ceea ce a lăsat lăcusta Ielek,
    a mâncat lăcusta Hasil.[c]

Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi!
    Văitaţi-vă, voi, toţi băutorii de vin,
        pentru că vi s-a luat mustul de la gură!
Căci un neam puternic şi fără număr
    a năvălit asupra ţării Mele;
dinţii ei sunt dinţi de leu,
    iar colţii ei sunt colţi de leoaică.
Mi-a pustiit viile
    şi Mi-a făcut bucăţi smochinii;
i-a jupuit de coajă şi i-a trântit jos,
    lăsându-le ramurile decojite.

Boceşte aşa cum fecioara[d], îmbrăcată cu sac,
    boceşte după bărbatul[e] tinereţii ei!
Darurile de mâncare şi jertfele de băutură
    au fost oprite în Casa Domnului,
        iar preoţii, slujitorii Domnului, jelesc.
10 Ogoarele sunt pustiite,
    pământul jeleşte[f],
căci grânele sunt nimicite.
    Mustul a secat
        şi uleiul s-a terminat.
11 Îngroziţi-vă, plugari,
    văitaţi-vă, vieri,
din pricina grâului şi a orzului,
    căci roadele câmpului sunt distruse.
12 Via s-a uscat,
    iar smochinul este veştejit;
rodiul, palmierul, mărul,
    toţi pomii de pe câmp sunt uscaţi.
Într-adevăr, s-a ofilit bucuria
    din mijlocul oamenilor!

Chemare la pocăinţă

13 Preoţilor, îmbrăcaţi-vă cu sac şi jeliţi;
    văitaţi-vă, slujitori ai altarului!
Veniţi, petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci,
    slujitori ai Dumnezeului meu!
Căci darurile de mâncare şi jertfele de băutură
    sunt oprite în Casa Dumnezeului vostru.
14 Hotărâţi un post,
    vestiţi o adunare sfântă.
Adunaţi-i pe bătrâni
    şi pe toţi locuitorii ţării
la Casa Domnului, Dumnezeul vostru,
    şi strigaţi către Domnul.

15 Vai, ce zi!
    Căci ziua Domnului este aproape;
        ea va veni ca o distrugere de la Cel Atotputernic[g].

16 Nu s-a prăpădit hrana
    sub ochii voştri –
adică bucuria şi veselia
    din Casa Domnului?
17 Seminţele s-au pârjolit
    sub bulgări[h],
hambarele sunt pustii,
    grânarele sunt în ruine,
        căci grânele s-au uscat.
18 Cum gem animalele!
    Cirezile de vite umblă ameţite,
        pentru că nu mai au păşune;
chiar şi turmele de oi suferă pedeapsa[i].

19 Către Tine, Doamne, strig,
    căci focul a mistuit păşunile pustiei
        şi flăcările au ars toţi copacii câmpiei.
20 Chiar şi fiarele câmpului tânjesc după Tine,
    căci albiile s-au uscat,
        iar focul a mistuit păşunile pustiei.

Notas al pie

  1. Ioel 1:2 Şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7); şi în v.14
  2. Ioel 1:4 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
  3. Ioel 1:4 Sensul exact al denumirilor în ebraică pentru cele patru specii de lăcuste este nesigur
  4. Ioel 1:8 Sau: o femeie tânără
  5. Ioel 1:8 Sau: logodnicul
  6. Ioel 1:10 Sau: este uscat
  7. Ioel 1:15 Ebr.: Şadai
  8. Ioel 1:17 Sensul termenului ebraic este nesigur
  9. Ioel 1:18 Sau, cf. LXX: sunt nimicite