Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yona 1

Yona Athawa Yehova

1Yehova anayankhula ndi Yona mwana wa Amitai kuti, “Nyamuka, pita ku mzinda waukulu wa Ninive ndipo ukalalikire motsutsana nawo, chifukwa zoyipa zawo zafika pamaso panga.”

Koma Yona anathawa Yehova ndi kulowera ku Tarisisi. Anapita ku Yopa, kumene anapeza sitima yapamadzi yopita ku Tarisisi. Atagula chiphaso, anakwera sitimayo kupita ku Tarisisi kuthawa Yehova.

Koma Yehova anatumiza chimphepo champhamvu pa nyanja, ndipo panauka namondwe wamphamvu amene anafuna kuphwanya sitimayo.

Onse oyendetsa sitimayo anachita mantha ndipo aliyense anayamba kupemphera kwa mulungu wake. Ndipo anaponya katundu mʼnyanja kuti sitimayo ipepuke. Koma Yona pa nthawiyi nʼkuti atatsikira mʼkatikati mwa sitimayo kumene anagona tulo tofa nato. Mkulu wa oyendetsa sitimayo anapita kwa iye ndipo anati, “Kodi iwe, nʼchifukwa chiyani ukugona? Dzuka pemphera kwa mulungu wako! Mwina adzatithandiza, ndipo sitidzawonongeka.”

Ndipo oyendetsa sitimayo anayamba kuwuzana kuti, “Bwerani, tichite maere kuti tipeze amene wabweretsa tsoka limeneli.” Iwo anachita maerewo ndipo anagwera Yona.

Tsono anamufunsa kuti, “Tatiwuze, tsoka limeneli latigwera chifukwa chiyani? Umagwira ntchito yanji? Ukuchokera kuti? Kwanu nʼkuti? Ndiwe mtundu wanji wa anthu?”

Iye anayankha kuti, “Ndine Mhebri, ndipo ndimapembedza Yehova, Mulungu Wakumwamba, amene analenga nyanja ndi mtunda.”

10 Izi zinawachititsa mantha kwambiri ndipo anafunsa kuti, “Kodi wachita chiyani?” (Iwo ankadziwa kuti iyeyo amathawa Yehova, chifukwa nʼkuti atawawuza kale).

11 Namondwe ananka nakulirakulirabe pa nyanjapo. Tsono anamufunsa iye kuti, “Kodi tikuchite chiyani kuti nyanjayi ikhale bata?”

12 Iye anayankha kuti, “Nyamuleni ndi kundiponya mʼnyanjamu ndipo nyanjayi ikhala bata. Ndikudziwa kuti wolakwa ndine nʼchifukwa chake chimphepo champhamvuchi chabwera pa inu.”

13 Komabe oyendetsa sitimayo anayesetsa kupalasa kwambiri kuti abwerere ku mtunda koma analephera ndithu poti nyanja inawinduka kwambiri kuposa poyamba paja 14 Pamenepo iwo anafuwulira kwa Yehova nati, “Inu Yehova, musalole kuti ife tife chifukwa cha moyo wa munthu uyu. Musatizenge mlandu wa kupha munthu wosalakwa, pakuti ife tachita monga mwakufuna kwanu, Inu Yehova.” 15 Ndipo anatenga Yona namuponya mʼnyanja, ndipo nyanja yowindukayo inakhala bata. 16 Anthuwo ataona zimenezi anachita mantha akulu ndi Yehova, ndipo anapereka nsembe kwa Yehova nalumbira kuti adzatumikira Yehovayo.

17 Koma Yehova anatuma nsomba yayikulu kuti imeze Yona. Motero Yona anakhala mʼmimba mwa nsombayo masiku atatu, usana ndi usiku.

New American Standard Bible

Jonah 1

Jonah’s Disobedience

1The word of the Lord came to Jonah the son of Amittai saying, “Arise, go to Nineveh the great city and cry against it, for their wickedness has come up before Me.” But Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa, found a ship which was going to Tarshish, paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord.

The Lord hurled a great wind on the sea and there was a great storm on the sea so that the ship was about to [a]break up. Then the sailors became afraid and every man cried to his god, and they threw the [b]cargo which was in the ship into the sea to lighten it [c]for them. But Jonah had gone below into the hold of the ship, lain down and fallen sound asleep. So the captain approached him and said, “How is it that you are sleeping? Get up, call on your god. Perhaps your god will be concerned about us so that we will not perish.”

Each man said to his mate, “Come, let us cast lots so we may [d]learn on whose account this calamity has struck us.” So they cast lots and the lot fell on Jonah. Then they said to him, “Tell us, now! On whose account has this calamity struck us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? From what people are you?” He said to them, “I am a Hebrew, and I fear the Lord God of heaven who made the sea and the dry land.”

10 Then the men became extremely frightened and they said to him, “[e]How could you do this?” For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. 11 So they said to him, “What should we do to you that the sea may become calm [f]for us?”—for the sea was becoming increasingly stormy. 12 He said to them, “Pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm [g]for you, for I know that on account of me this great storm has come upon you.” 13 However, the men [h]rowed desperately to return to land but they could not, for the sea was becoming even stormier against them. 14 Then they called on the Lord and said, “We earnestly pray, O Lord, do not let us perish on account of this man’s life and do not put innocent blood on us; for You, O Lord, have done as You have pleased.”

15 So they picked up Jonah, threw him into the sea, and the sea stopped its raging. 16 Then the men feared the Lord greatly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows.

17 [i]And the Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the stomach of the fish three days and three nights.

Notas al pie

  1. Jonah 1:4 Lit be broken
  2. Jonah 1:5 Lit vessels
  3. Jonah 1:5 Lit from upon them
  4. Jonah 1:7 Lit know
  5. Jonah 1:10 Lit What is this you have done
  6. Jonah 1:11 Lit from upon us
  7. Jonah 1:12 Lit from upon you
  8. Jonah 1:13 Lit dug their oars into the water
  9. Jonah 1:17 Ch 2:1 in Heb