Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yobu 1

Mawu Oyamba

1Mʼdziko la Uzi munali munthu wina, dzina lake Yobu. Munthu ameneyu anali wosalakwa ndi wolungama mtima, ankaopa Mulungu ndi kupewa zoyipa. Anali ndi ana aamuna asanu ndi awiri ndi ana aakazi atatu, ndipo anali ndi nkhosa 7,000, ngamira 3,000, ngʼombe zantchito 1,000 ndi abulu aakazi 500, ndiponso anali ndi antchito ambiri. Iye anali munthu wotchuka kwambiri pakati pa anthu onse a mʼmayiko a kummawa.

Ana ake aamuna ankachita phwando mosinthanasinthana mʼnyumba zawo, ndipo ankayitana alongo awo atatu aja kudzadya ndi kumwa nawo. Masiku aphwandowo atatha, Yobu ankawayitana kuti adzawayeretse. Mmamawa iye ankapereka nsembe yopsereza kuperekera mwana aliyense, poganiza kuti, “Mwina ana anga achimwa ndi kutukwana Mulungu mʼmitima yawo.” Umu ndi mmene Yobu ankachitira nthawi zonse.

Yobu Ayesedwa Koyamba

Ana a Mulungu atabwera kudzadzionetsa pamaso pa Yehova, nayenso Satana anafika nawo limodzi. Yehova anati kwa Satanayo, “Kodi iwe ukuchokera kuti?”

Satana anayankha Yehova kuti, “Ndakhala ndikungoyendayenda ndi kumangozungulira mʼdzikoli.”

Pamenepo Yehova anati kwa Satana, “Kodi unalingalirapo za mtumiki wanga Yobu? Palibe wina pa dziko lapansi wofanana naye; ndi munthu wosalakwa ndi wolungama mtima, munthu amene amaopa Mulungu ndi kupewa zoyipa.”

Satana anayankha kuti, “Kodi Yobu amaopa Mulungu popanda chifukwa?” 10 “Kodi Inu simumamuteteza iyeyo, nyumba yake ndi zonse zimene ali nazo? Mwadalitsa ntchito ya manja ake, kotero kuti nkhosa ndi ngʼombe zake zili ponseponse mʼdzikomo. 11 Koma tatambasulani dzanja lanu ndi kukantha zonse ali nazo ndipo iyeyo adzakutukwanani ndithu pamaso panu.”

12 Yehova anati kwa Satana, “Chabwino, tsono zonse zimene ali nazo ndaziyika mʼmanja mwako, koma iye yekhayo usamukhudze.”

Pamenepo Satana anachoka pamaso pa Yehova.

13 Tsiku lina pamene ana aamuna ndi ana aakazi a Yobu ankachita phwando ndi kumwa vinyo mʼnyumba mwa mkulu wawo, 14 wamthenga anabwera kwa Yobu ndipo anati, “Ngʼombe zanu zotipula ndipo abulu anu amadya chapafupi pomwepo, 15 tsono panabwera Aseba kudzatithira nkhondo ndi kutenga zonse. Apha antchito ndi lupanga, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni!”

16 Iyeyo akuyankhulabe, wamthenga wina anabwera nati, “Kunagwa mphenzi ndipo yapsereza nkhosa ndi antchito anu onse, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni!”

17 Iyeyo akuyankhulabe, wamthenga wina anabwera nati, “Akasidi anadzigawa mʼmagulu atatu ankhondo ndipo anafika pa ngamira zanu ndi kuzitenga. Apha antchito anu onse ndi lupanga, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni!”

18 Iyeyo akuyankhulabe, panafikanso wamthenga wina nati, “Ana anu aamuna ndi aakazi amachita phwando ndi kumwa vinyo mʼnyumba ya mkulu wawo, 19 mwadzidzidzi chinayamba chimphepo champhamvu chochokera ku chipululu, nʼkudzawomba nyumba mbali zonse zinayi. Nyumbayo yawagwera ndipo afa, ndipo ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni!”

20 Atamva zimenezi, Yobu anayimirira nangʼamba mkanjo wake, ndi kumeta tsitsi lake. Kenaka anadzigwetsa pansi napembedza Mulungu, 21 nati,

“Ndinatuluka maliseche mʼmimba mwa amayi anga,
    namonso mʼmanda ndidzalowa wamaliseche.
Yehova ndiye anapereka ndipo Yehova watenga;
    litamandike dzina la Yehova.”

22 Mu zonsezi, Yobu sanachimwe kapena kunena kuti, “Mulungu walakwa.”

Amplified Bible

Job 1

Job’s Character and Wealth

1[a]There was a man in the land of Uz whose name was Job; and that man was blameless and upright, and one who feared God [with reverence] and abstained from and turned away from evil [because he honored God]. Seven sons and three daughters were born to him. He also possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke (pairs) of oxen, 500 female donkeys, and a very great number of servants, so that this man was the greatest [and wealthiest and most respected] of all the men of the east (northern Arabia). His sons used to go [in turn] and feast in the house of each one on his [b]day, and they would send word and invite their three sisters to eat and drink with them. When the days of their feasting were over, Job would send [for them] and consecrate them, rising early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all; for Job said, “It may be that my sons have sinned and [c]cursed God in their hearts.” Job did this at all [such] times.

Now there was a day when the sons of God (angels) came to present themselves before the [d]Lord, and Satan (adversary, accuser) also came among them. The Lord said to Satan, “From where have you come?” Then Satan answered the Lord, “From roaming around on the earth and from walking around on it.” The Lord said to Satan, “Have you considered and reflected on My servant Job? For there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God [with reverence] and abstains from and turns away from evil [because he honors God].” Then Satan answered the Lord, “Does Job fear God for nothing? 10 Have You not put a hedge [of protection] around him and his house and all that he has, on every side? You have blessed the work of his hands [and conferred prosperity and happiness upon him], and his possessions have increased in the land. 11 But put forth Your hand now and touch (destroy) all that he has, and he will surely curse You to Your face.” 12 Then the Lord said to Satan, “Behold, all that Job has is in your power, only do not put your hand on the man himself.” So Satan departed from the presence of the Lord.

Satan Allowed to Test Job

13 Now there was a day when Job’s sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 14 and a messenger came to Job and said, “The oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them, 15 and the [e]Sabeans attacked and swooped down on them and took away the animals. They also killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.” 16 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “The fire of God (lightning) has fallen from the heavens and has burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you.” 17 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “The [f]Chaldeans formed three bands and made a raid on the camels and have taken them away and have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.” 18 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “Your sons and your daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 19 and suddenly, a great wind came from across the desert, and struck the four corners of the house, and it fell on the young people and they died, and I alone have escaped to tell you.”

20 Then Job got up and tore his robe and shaved his head [in mourning for the children], and he fell to the ground and worshiped [God]. 21 He said,

“Naked (without possessions) I came [into this world] from my mother’s womb,
And naked I will return there.
The Lord gave and the Lord has taken away;
Blessed be the name of the Lord.”

22 Through all this Job did not sin nor did he blame God.

Notas al pie

  1. Job 1:1 The written structure of this book is unusual because it combines prose and poetry. No other book in the Bible uses this prose-poetry-prose pattern. Chapters 1 and 2 are prose, and introduce the poetic monologues and dialogues that comprise the essence of the story of Job. The opening verse of each of the intervening chapters is also prose as is the denouement in ch 42:7-17. A slightly longer introductory prose section is in ch 32:1-6a. Job is probably the most ancient book in the Bible and in addition to its biblical message it is highly regarded as a literary masterpiece.
  2. Job 1:4 Lit house of each man his day. It has been inferred by some that his refers to Job, and that his day was Job’s birthday or some other special occasion for him. But the Hebrew wording indicates instead that his refers to each of the brothers in turn, and since there were seven of them, it follows that they held a banquet every day of the week, rotating from house to house, as is also indicated in v 5. This is evidence both of the brothers’ prosperity and the close relationship they maintained with one another.
  3. Job 1:5 Lit blessed, a euphemism for “cursed.” The very idea of cursing God was so repugnant and sacrilegious to the godly that they would not use the word in speech or thought.
  4. Job 1:6 Heb YHWH (Yahweh), and so throughout chs 1, 2, 12, 38, 40, 42.
  5. Job 1:15 Terrorizing robbers from SW Arabia.
  6. Job 1:17 Marauding nomads from the Arabian desert. Much later the Chaldeans became the dominant people in the Babylonian Empire.