Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 44

Israeli Wosankhidwa wa Yehova

1Yehova akuti, “Mvera tsopano, iwe Yakobo, mtumiki wanga,
    Israeli, amene ndinakusankha.
Yehova
    amene anakupanga iwe, anakuwumba iwe mʼmimba ya amayi ako,
    ndi amene adzakuthandiza iwe. Iye akuti,
Usachite mantha, iwe Yakobo, mtumiki wanga,
    Yesuruni, amene ndinakusankha.
Pakuti ndidzathira madzi pa nthaka yowuma,
    ndi kuyendetsa mitsinje mʼdziko lowuma;
ndidzatumiza Mzimu wanga pa ana anu,
    ndi kutsitsa madalitso anga pa zidzukulu zanu.
Iwo adzakula ngati udzu wothirira bwino
    ndi ngati bango lomera mʼmbali mwa mitsinje ya madzi oyenda.
Wina adzanena kuti, ‘Ine ndine wa Yehova;’
    wina adzadzitcha yekha wa banja la Yakobo;
winanso adzalemba pa dzanja lake, ‘Wa Yehova’
    ndipo adzadzitcha wa banja la Israeli.

Yehova, Osati Mafano

“Yehova Mfumu
    ndi Mpulumutsi wa Israeli, Yehova Wamphamvuzonse akuti:
Ine ndine woyamba ndi wotsiriza;
    palibenso Mulungu wina koma Ine ndekha.
Ndani nanga angafanane ndi Ine? Muloleni kuti ayankhule.
    Muloleni andifotokozere ndi kundiyalira bwino lomwe
zimene zinachitika kuyambira pamene ndinkakhazikitsa anthu anga akalekale,
    ndi ziti zimene zidzachitike;
    inde, muloleni alosere zimene zikubwera.
Musanjenjemere, musachite mantha.
    Kodi sindinakuwuzeni zimenezi ndi kuzilosera kalekale lomwe?
Inu ndinu mboni zanga. Kodi aliponso Mulungu wina kupatula Ine?
    Ayi, palibe Thanthwe linanso limene sindikulidziwa.”

Onse amene amapanga mafano ngachabe,
    ndipo milungu imene amayilemekeza ndi yopanda phindu.
Iwo amene amapembedza mafano ndi wosaona;
    ndipo sazindikira kanthu. Choncho adzawachititsa manyazi.
10 Ndani amasema mulungu ndi kuwumba fano,
    limene silingamupindulire?
11 Iye pamodzi ndi anzake onse adzawachititsa manyazi;
    amisiri a mafano ndi anthu chabe.
Aloleni onse asonkhane ndi kuyima pabwalo la milandu;
    onse adzaopsedwa ndipo adzachita manyazi.

12 Mmisiri wa zitsulo amatenga chitsulo
    ndipo amachiyika pa makala amoto;
ndi dzanja lake lamphamvu
    amachisula pochimenya ndi nyundo.
Pambuyo pake mʼmisiri uja amamva njala natha mphamvu;
    iye samwa madzi, ndipo amalefuka.
13 Mmisiri wa matabwa nayenso amayeza mtengo ndi chingwe
    ndipo amajambula chithunzi ndi cholembera;
amasema bwinobwino ndi chipangizo chake
    ndipo amachiwongola bwino ndi chida chake.
Amachipanga ngati munthu,
    munthu wake wokongola
    kuti aliyike mʼnyumba yake yachipembedzo.
14 Amagwetsa mitengo ya mkungudza,
    mwinanso amatenga mtengo wa payini kapena wa thundu
nʼkudzisankhira mtengo wabwino pakati pa mitengo ya mʼnkhalango,
    ndipo amadzala mtengo wa payini ndi kuwuleka kuti ukule ndi mvula.
15 Mitengoyo munthu amachitako nkhuni;
    nthambi zina amasonkhera moto wowotha,
    amakolezera moto wophikira buledi
ndi mbali ina ya mtengowo amapangira mulungu ndipo amapembedza;
    iye amapanga fano ndi kumaligwadira.
16 Chigawo china cha mtengowo amasonkhera moto
    wowotcherapo nyama imene
    amadya, nakhuta.
Iye amawotha motowo ndipo amanena kuti,
    “Aa! Ndikumva kutentha; pano pali moto.”
17 Chigawo chotsala amapanga kamulungu, fano lake limenelo;
    amaligwadira ndi kulipembedza.
Amapemphera kwa fanolo ndipo amanena kuti,
    “Iwe ndiwe mulungu wanga, ndipulumutse.”
18 Anthu otere sadziwa kanthu, samvetsa kanthu kalikonse;
    maso awo ndi omatirira ndipo sangathe kuona,
    ndipo mitu yawo ndi yogontha kotero sangathe kumvetsa.
19 Palibe amene amayima nʼkulingalira.
    Palibe wanzeru kapena womvetsa zinthu bwino woti nʼkunena kuti,
chigawo china cha mtengowo ndinasonkhera moto;
    pa makala ake ndinaphikira buledi,
    ndinawotchapo nyama ndipo ndinadya.
Chigawo chotsalachi ndipangire chinthu chonyansachi.
    Kodi ndidzagwadira mtengo?
20 Munthu wotere ali ngati wodya phulusa, maganizo ake opusa amusocheretsa;
    motero kuti sangathe kudzipulumutsa yekha kapena kudzifunsa kuti,
    “Kodi chinthu chili mʼmanja mwangachi si chabodza?”

21 Yehova akuti, “Iwe Yakobo, kumbukira zinthu izi
    popeza kuti ndiwe mtumiki wanga, iwe Israeli.
Ine ndinakupanga iwe, ndiwe mtumiki wanga;
    iwe Israeli, sindidzakuyiwala.
22 Ndachotsa zolakwa zako ngati mitambo,
    ndi machimo ako ngati nkhungu ya mmawa.
Bwerera kwa Ine,
    popeza ndakupulumutsa.”

23 Imbani mwachimwemwe, inu zolengedwa zamlengalenga, pakuti Yehova wachita zimenezi;
    fuwula, iwe dziko lapansi.
Imbani nyimbo, inu mapiri,
    inu nkhalango ndi mitengo yonse,
chifukwa Yehova wawombola Yakobo,
    waonetsa ulemerero wake mwa Israeli.

Anthu Adzakhalanso mu Yerusalemu

24 Yehova Mpulumutsi wanu, amene
    anakuwumbani mʼmimba ya amayi anu akuti:

“Ine ndine Yehova,
amene anapanga zinthu zonse,
ndinatambasula ndekha zinthu zakuthambo,
ndinayala ndekha dziko lapansi.
25 Ndine amene ndinalepheretsa mipingo ya anthu onyenga,
    ndipo ndimapusitsa owombeza mawula.
Ndimasokoneza anthu a nzeru,
    ndi kuonetsa kuti nzeru zawo nʼzopusa.
26 Ndine amene ndimatsimikiza mawu a atumiki ake
    ndi kukwaniritsa zimene analosera amithenga ake.

“Ndine amene ndinanena za Yerusalemu kuti mudzakhalanso anthu.
    Ndinanenanso za mizinda ya Yuda kuti idzamangidwanso.
    Za mabwinja awo ndinanena kuti ndidzawawutsanso.
27 Ndine amene ndinawuza nyanga yayikulu kuti, ‘Uma’
    ndipo ndidzawumitsa mitsinje yako.
28 Ndine amene ndinanena kwa Koresi kuti, ‘Iye ndiye mʼbusa wanga,’
    ndipo adzachita zonse zimene ndikufuna;
    iye adzalamula kuti, ‘Yerusalemu amangidwenso’
    ndi kuti, ‘Maziko a Nyumba ya Mulungu ayikidwenso.’ ”

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Isaaya 44

Isirayiri Eyalondebwa

1“Naye kaakano ggwe Yakobo omuweereza wange, wuliriza,
    ggwe Isirayiri gwe nalonda.
Bw’ati bw’ayogera Mukama oyo,
    eyakutonda era eyakubumba mu lubuto,
    ajja kukuyamba.
Totya ggwe Yakobo,[a] omuweereza wange,
    ggwe Yesuruni gwe nalonda.
Kubanga ndifuka amazzi ku ttaka
    eririna ennyonta n’enzizi ku ttaka ekkalu.
Ndifuka Omwoyo wange ku zadde lyo,
    era n’omukisa gwange ku bazzukulu bo.
Era balimera ng’omuddo ku mabbali g’enzizi,
    babe ng’emiti egiri ku mabbali g’emigga.
Omu aligamba nti, ‘Nze ndi wa Mukama,’
    n’omulala ne yeeyita erinnya lya Yakobo,
n’omulala ne yeewandiikako nti, ‘Wa Mukama,’
    ne yeetuuma Isirayiri.

“Bw’ati bw’ayogera Mukama kabaka wa Isirayiri era Omununuzi we,
    Mukama Katonda ow’Eggye:
Nze w’olubereberye era nze nkomererayo
    era tewali Katonda mulala we ndi.
Ani afaanana nga nze,
    akirangirire,
eyali asobola okumanya n’alangirira ebigenda okubaawo
    okuviira ddala ku ntandikwa?
    Leka batubuulire ebigenda okubaawo.
Temutya wadde okuggwaamu amaanyi.
    Saakirangirira ne ntegeeza ebigenda okujja?
Mmwe bajulirwa bange.
    Eriyo Katonda omulala okuggyako nze? Nedda.
Tewali Lwazi lulala,
    sirina lwe mmanyi.”

Abo abakola bakatonda abakole n’emikono tebaliimu nsa,
    era ebyo bye basanyukira okukola tebirina kye bigasa.
Abajulirwa baabwe tebalaba so tebalina kye bamanyi,
    balyoke bakwatibwe ensonyi.
10 Ani akola Katonda omubajje oba asaanuusa ekifaananyi ekyole ekitaliiko kye kiyamba?
11 Laba ye ne banne balikwatibwa ensonyi.
    N’ababazzi nabo bantu buntu.
Leka bonna bakuŋŋaane, banjolekere; balikwatibwa ensonyi n’entiisa.
    Ensonyi ziribatta bonna era bagwemu entiisa.

12 Omuweesi akwata ekitundu ky’ekyuma
    n’akiyisa mu manda, agaliko omuliro.
Akikolako n’akitereeza n’ennyondo mu maanyi ge.
    Enjala emuluma,
n’aggwaamu amaanyi,
    tanywa mazzi era akoowa.
13 Omubazzi akozesa olukoba okupima olubaawo
    era n’alamba n’ekkalaamu.
Akinyiriza ne landa,
    n’akiramba kyonna n’ekyuma ekigera,
n’akikolamu ekifaananyi ky’omuntu ng’omuntu bw’afaanana,
    kiryoke kiteekebwe mu nnyumba.
14 Atema emivule oba n’addira enzo oba omuyovu n’agusimba
    oba n’aguleka gukule n’emiti mu kibira,
oba n’asimba enkanaga,
    enkuba n’egikuza.
15 Abantu bagukozesa ng’enku,
    ezimu n’azitwala n’azikozesa okukuma omuliro ne yeebugumya.
    Akuma omuliro n’afumba emigaati.
Naye ekitundu ekirala akikolamu katonda n’amusinza,
    akola ekifaananyi ekikole n’emikono n’akivuunamira.
16 Ekitundu ky’olubaawo akyokya mu muliro,
    ekitundu ekirala akyokesa ennyama
    n’agirya n’akutta.
Ayotako n’abuguma nga bw’agamba nti,
    “Mbugumye, omuliro ngutegedde!”
17 Ekitundu ekisigaddewo akikolamu katonda,
    ekifaananyi ekikole n’emikono,
era n’akivuunamira n’akisinza n’akyegayirira n’agamba nti,
    “Mponya, kubanga ggwe katonda wange.”
18 Tebaliiko kye bamanyi so tebaliiko kye bategeera,
    amaaso gaabwe gazibye n’okuyinza ne batayinza kulaba,
    n’okutegeera ne batayinza kutegeera.
19 Tewali n’omu ayimirira n’alowooza,
    tewali n’omu amanyi wadde ategeera okugamba nti,
“Ekimu ekyokubiri ekyakwo nkyokezza mu muliro,
    era ne nfumba n’obugaati ku manda gaakyo,
    njokezzaako n’ennyama n’engirya.
Ekitundu kyakyo kifuuse eky’omuzizo?
    Nvuunamire ekisiki ky’omuti?”
20 Alya vvu. Omutima gwe gumulimbalimba,
    tasobola kwerokola wadde okwebuuza nti,
    “Kino ekiri mu mukono gwange ogwa ddyo si bulimba?”

Mukama, Omutonzi era Omulokozi

21 “Jjukira ebintu bino, ggwe Yakobo;
    oli muweereza wange ggwe Isirayiri.
Nze nakubumba, oli muweereza wange,
    ggwe Isirayiri sirikwerabira.
22 Ebyonoono byo mbyezeewo n’embisenda ng’ekire, n’ebibi byo ne mbyerawo ng’olufu olw’omu makya. Komawo gye ndi kubanga nakununula.”

23 Yimba n’essanyu ggwe eggulu
    kubanga ekyo Mukama yakikoze.
Muleekaane n’essanyu mmwe abali wansi ku nsi.
    Muyimbe mmwe ensozi, mmwe ebibira na buli muti ogulimu.
Mukama anunudde Yakobo
    era yeegulumiriza mu Isirayiri.

Yerusaalemi kya kuzzibwawo

24 “Bw’ati bw’ayogera Mukama Omulokozi wo,
    eyakutondera mu lubuto.

“Nze Mukama,
    eyatonda ebintu byonna,
    eyabamba eggulu nzekka,
    eyayanjuluza ensi obwomu,
25 asazaamu abalaguzi bye balagudde
    era abalogo abafuula abasirusiru.
Asaabulula eby’abagezi
    n’afuula bye balowoozezza okuba eby’obusirusiru.
26 Anyweza ekigambo ky’omuweereza we
    n’atuukiriza obubaka bwa babaka bange.

“Ayogera ku Yerusaalemi nti, ‘Kirituulibwamu,’
    ne ku bibuga bya Yuda nti, ‘Birizimbibwa,’
    ne ku bifo ebyazika nti, ‘Ndibizzaawo.’
27 Agamba amazzi g’obuziba bwe nnyanja nti, ‘Kalira,
    era ndikaliza emigga gyo.’
28 Ayogera ku Kuulo nti, ‘Musumba wange
    era alituukiriza bye njagala byonna.’
Alyogera ku Yerusaalemi nti, ‘Kizimbibwe,’
    ne ku yeekaalu nti, ‘Emisingi gyayo gizimbibwe.’ ”

Notas al pie

  1. 44:2 Wano Yakobo kitegeeza Isirayiri