Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yeremiya 1

1Mawu a Yeremiya mwana wa Hilikiya, mmodzi mwa ansembe a ku Anatoti, mʼdziko la Benjamini. Mawuwa Yehova anayankhula naye mʼchaka cha 13 cha ulamuliro wa Yosiya mwana wa Amoni mfumu ya Yuda. Yehova anayankhulanso naye pa nthawi yonse ya ulamuliro wa Yehoyakimu mwana wa Yosiya mfumu ya Yuda, mpaka mwezi wachisanu wa chaka cha 11 cha ufumu wa Zedekiya mwana wa Yosiya mfumu ya Yuda, pamene anthu a ku Yerusalemu anapita ku ukapolo.

Kuyitanidwa kwa Yeremiya

Yehova anayankhula nane kuti,

“Ndisanakuwumbe mʼmimba mwa amayi ako ndinali nditakudziwa kale,
    iwe usanabadwe ndinali nditakupatula kale;
    ndinakuyika kuti ukhale mneneri kwa anthu a mitundu yonse.”

Ine ndinati, “Haa! Ambuye Yehova, ine sinditha kuyankhula; popeza ndikanali wamngʼono.”

Koma Yehova anandiwuza kuti, “Usanene kuti, ‘Ndikanali wamngʼono’ popeza udzapita kwa munthu aliyense kumene ndidzakutuma ndi kunena chilichonse chimene ndidzakulamulira. Usawaope, pakuti Ine ndili nawe, ndipo ndidzakupulumutsa,” akutero Yehova.

Pamenepo Yehova anatambalitsa dzanja lake nakhudza pakamwa panga, nandiwuza kuti, “Taona, tsopano ndayika mawu anga mʼkamwa mwako. 10 Lero ndakusankha kuti ukhale ndi ulamuliro pa mitundu ya anthu ndi pa maufumu awo kuti uzule ndi kugwetsa, uwononge ndi kugumula, kuti uwamange ndi kudzala.”

11 Yehova anandifunsa kuti, “Yeremiya, kodi ukuona chiyani?”

Ine ndinayankha kuti, “Ndikuona nthambi ya mtengo wa mtowo.”

12 Yehova anandiwuza kuti, “Waona bwino, chifukwa Ine ndikuonetsetsa kuti mawu angawa akwaniritsidwe.”

13 Yehova anandifunsanso kachiwiri kuti, “Kodi ukuona chiyani?”

Ine ndinayankha kuti, “Ndikuona mʼphika wa madzi owira, ndipo wagudukira kuno kummwera.”

14 Yehova anandiwuza kuti, “Mavuto a anthu onse okhala mʼdziko lino adzachokera kumpoto. 15 Ine ndikuyitana anthu onse a ku maufumu a kumpoto,” akutero Yehova.

“Mafumu awo adzabwera ndipo aliyense adzakhazika mpando wake waufumu
    polowera pa zipata za Yerusalemu;
iwo adzabwera ndi kuzungulira makoma ake
    ndiponso midzi yonse ya dziko la Yuda.
16 Ndidzatulutsa mlandu wanga ndi iwo
    chifukwa cha zoyipa zimene anachita pondisiya Ine.
Iwo anakafukiza lubani kwa milungu ina,
    ndi kupembedza zimene anapanga ndi manja awo.

17 “Koma iwe Yeremiya konzeka! Nyamuka ndipo ukawawuze zonse zimene ndakulamulira. Usachite nawo mantha, kuopa kuti Ine ndingakuchititse mantha iwo akuona. 18 Taona, lero ndakupanga kukhala ngati mzinda wotetezedwa, ngati mzati wachitsulo ndiponso ngati makoma a mkuwa kuti usaopsedwe ndi munthu aliyense wa mʼdzikomo; kaya ndi mafumu a Yuda, akuluakulu ake, ansembe ake, kapena munthu wamba wa mʼdzikomo. 19 Iwo adzalimbana nawe koma sadzakugonjetsa, popeza Ine ndili nawe ndipo ndidzakupulumutsa,” akutero Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 1

1Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul dintre preoţii din Anatot, din teritoriul lui Beniamin. Cuvântul Domnului a venit la el în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, şi în zilele lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, până în luna a cincea a anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, când locuitorii Ierusalimului au fost duşi în captivitate.

Chemarea lui Ieremia

Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

– Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam[a],
    şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte
        şi te făcusem profet al neamurilor.

Eu am răspuns:

– Ah, Stăpâne Doamne, eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt doar un copil!

Însă Domnul mi-a zis:

– Nu spune că eşti un copil, căci vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi le vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul.

Apoi Domnul Şi-a întins mâna, mi-a atins gura şi mi-a zis:

– Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. 10 Astăzi te pun peste neamuri şi peste regate ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să nimiceşti, să zideşti şi să plantezi.

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi m-a întrebat:

– Ce vezi, Ieremia?

– Văd un toiag din lemn de migdal, i-am răspuns eu.

12 – Ai văzut bine, mi-a zis Domnul, căci Eu veghez[b] ca să împlinesc Cuvântul Meu.

13 Cuvântul Domnului a venit la mine a doua oară şi mi-a zis:

– Ce vezi?

– Văd un cazan clocotind, care se revarsă dinspre nord, i-am răspuns eu.

14 – Dinspre nord va izbucni dezastrul peste toţi cei ce locuiesc în ţară, mi-a zis Domnul. 15 Căci iată, voi chema toate clanurile regatelor din nord, zice Domnul.

Ele vor veni şi îşi vor aşeza fiecare tronul
    la intrările porţilor Ierusalimului.
Vor veni şi vor lupta împotriva tuturor zidurilor ce-l împrejmuiesc
    şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
16 Voi rosti asupra lor judecăţile Mele
    pentru tot răul pe care l-au săvârşit,
căci M-au părăsit,
    au ars tămâie altor dumnezei
        şi s-au închinat lucrărilor făcute de mâinile lor.

17 Tu dar încinge-ţi coapsele! Ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac Eu să tremuri înaintea lor. 18 De astăzi vei fi o cetate întărită, un stâlp de fier şi un zid de bronz, ca să stai împotriva întregii ţări, împotriva regilor lui Iuda, a conducătorilor lui, a preoţilor şi a poporului ţării. 19 Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul.

Notas al pie

  1. Ieremia 1:5 Sau: te-am ales
  2. Ieremia 1:12 Termenul ebraic pentru veghez este asemănător cu cel pentru migdal