Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 1

Chiyambi cha Chilengedwe

1Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Dziko lapansi linali losakonzedwa ndi lopanda kanthu. Mdima wandiweyani unakuta nyanja ndipo Mzimu wa Mulungu unkayendayenda pamwamba pa madziwo.

Pamenepo Mulungu anati, “Kuwale” ndipo kunawaladi. Mulungu anaona kuti kuwalako kunali bwino ndipo Iye analekanitsa kuwala ndi mdima. Mulungu anatcha kuwalako “usana” ndipo mdima anawutcha “usiku.” Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku loyamba.

Kenaka Mulungu anati, “Pakhale thambo pakati pa madzi kuti lilekanitse madzi a mʼmwamba ndi madzi a pansi.” Ndipo Mulungu anapanga thambo nalekanitsa madzi amene anali pansi ndi pamwamba pa thambo lija, ndipo zinachitikadi. Mulungu anatcha thambo lija “kumwamba.” Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachiwiri.

Mulungu anati, “Madzi a pansi pa thambo asonkhane pa malo amodzi kuti mtunda uwoneke,” ndipo zinachitikadi. 10 Mulungu anawutcha mtundawo “dziko,” madzi osonkhana pamodziwo anawatcha “nyanja.” Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino.

11 Kenaka Mulungu anati, “Dziko libereke zomera zobala mbewu, mitengo yobala zipatso za mbewu, molingana ndi mitundu yake.” Ndipo zinachitikadi. 12 Dziko linabereka zomera zokhala ndi mbewu monga mwa mitundu yake ndi mitengo yokhala ndi zipatso za mbewu mʼkati mwake monga mwa mitundu yake. Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino. 13 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachitatu.

14 Mulungu anati, “Pakhale zowunikira kuthambo kuti zilekanitse usana ndi usiku. Ndipo zimenezi zikhale zizindikiro zoonetsa nyengo, masiku ndi zaka; 15 zikhale kuthambo kuti ziwunikire pa dziko lapansi. Ndipo zinachitikadi.” 16 Mulungu anapanga zowunikira zazikulu ziwiri; chachikulu chilamulire usana ndi chachingʼono chilamulire usiku. Iye anapanganso nyenyezi. 17 Mulungu anaziyika mlengalenga kuti ziziwunikira pa dziko lapansi, 18 kuti zilamulire usana ndi usiku, ndi kuti zilekanitse kuwala ndi mdima. Mulungu anaona kuti zinali bwino. 19 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachinayi.

20 Mulungu anati, “Mʼmadzi mukhale zamoyo zochuluka ndipo mbalame ziwuluke mlengalenga pamwamba pa dziko lapansi.” 21 Choncho Mulungu analenga zamoyo zikuluzikulu za mʼnyanja ndi chamoyo chamtundu uliwonse chokhala mʼmadzi ndi mbalame iliyonse ya mapiko monga mwa mtundu wake. Mulungu anaona kuti zinali bwino. 22 Mulungu anazidalitsa nati, “Muswane, ndi kudzaza mʼmadzi a mʼnyanja, ndipo mbalame zichuluke pa dziko lapansi.” 23 Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa pa tsiku lachisanu.

24 Kenaka Mulungu anati, “Dziko lapansi litulutse zolengedwa zamoyo monga mwa mitundu yawo: ziweto, zolengedwa zokwawa ndi nyama zakuthengo, iliyonse monga mwa mtundu wake.” Ndipo zinaterodi. 25 Mulungu anapanga nyama zakuthengo monga mwa mitundu yawo, nyama zoweta monga mwa mitundu yawo ndi nyama zokwawa monga mwa mitundu yawo. Ndipo Mulungu anaona kuti zinali bwino.

26 Zitatha izi Mulungu anati, “Tipange munthu mʼchifanizo chathu, mofanana ndi ife kuti alamulire nsomba za mʼnyanja, mbalame zamlengalenga, nyama zonse zoweta ndi zonse zokwawa za pa dziko lapansi ndi zamoyo zonse zakutchire.”

27 Ndipo Mulungu analenga munthu mʼchifanizo chake.
    Anawalengadi mʼchifanizo cha Mulungu;
    analenga iwo, mwamuna ndi mkazi.

28 Mulungu anawadalitsa nati kwa iwo, “Muberekane, muchulukane, mudzaze dziko lapansi ndipo muligonjetse. Mulamulire nsomba zamʼnyanja, mbalame zamlengalenga ndi cholengedwa chamoyo chilichonse chimene chimayenda mokwawa pa dziko lapansi.”

29 Kenaka Mulungu anati, “Ine ndakupatsani chomera chilichonse cha pa dziko lapansi chimene chili ndi mbewu komanso mtengo uliwonse wobala zipatso zokhala ndi mbewu mʼkati mwake kuti zikhale chakudya chanu. 30 Ndaperekanso msipu kwa nyama zonse za pa dziko lapansi ndi kwa mbalame zamlengalenga ndi kwa cholengedwa chamoyo chilichonse chimene chimakwawa, chilichonse chimene chili ndi moyo.” Ndipo zinachitikadi.

31 Mulungu anaona zonse zimene anazilenga kuti zinali zabwino kwambiri. Ndipo panali madzulo ndiponso mmawa, tsiku lachisanu ndi chimodzi.

The Message

Genesis 1

Heaven and Earth

11-2 First this: God created the Heavens and Earth—all you see, all you don’t see. Earth was a soup of nothingness, a bottomless emptiness, an inky blackness. God’s Spirit brooded like a bird above the watery abyss.

3-5 God spoke: “Light!”
        And light appeared.
    God saw that light was good
        and separated light from dark.
    God named the light Day,
        he named the dark Night.
    It was evening, it was morning—
    Day One.

6-8 God spoke: “Sky! In the middle of the waters;
        separate water from water!”
    God made sky.
    He separated the water under sky
        from the water above sky.
    And there it was:
        he named sky the Heavens;
    It was evening, it was morning—
    Day Two.

9-10 God spoke: “Separate!
        Water-beneath-Heaven, gather into one place;
    Land, appear!”
        And there it was.
    God named the land Earth.
        He named the pooled water Ocean.
    God saw that it was good.

11-13 God spoke: “Earth, green up! Grow all varieties
        of seed-bearing plants,
    Every sort of fruit-bearing tree.”
        And there it was.
    Earth produced green seed-bearing plants,
        all varieties,
    And fruit-bearing trees of all sorts.
        God saw that it was good.
    It was evening, it was morning—
    Day Three.

14-15 God spoke: “Lights! Come out!
        Shine in Heaven’s sky!
    Separate Day from Night.
        Mark seasons and days and years,
    Lights in Heaven’s sky to give light to Earth.”
        And there it was.

16-19 God made two big lights, the larger
        to take charge of Day,
    The smaller to be in charge of Night;
        and he made the stars.
    God placed them in the heavenly sky
        to light up Earth
    And oversee Day and Night,
        to separate light and dark.
    God saw that it was good.
    It was evening, it was morning—
    Day Four.

20-23 God spoke: “Swarm, Ocean, with fish and all sea life!
        Birds, fly through the sky over Earth!”
    God created the huge whales,
        all the swarm of life in the waters,
    And every kind and species of flying birds.
        God saw that it was good.
    God blessed them: “Prosper! Reproduce! Fill Ocean!
        Birds, reproduce on Earth!”
    It was evening, it was morning—
    Day Five.

24-25 God spoke: “Earth, generate life! Every sort and kind:
        cattle and reptiles and wild animals—all kinds.”
    And there it was:
        wild animals of every kind,
    Cattle of all kinds, every sort of reptile and bug.
        God saw that it was good.

26-28 God spoke: “Let us make human beings in our image, make them
        reflecting our nature
    So they can be responsible for the fish in the sea,
        the birds in the air, the cattle,
    And, yes, Earth itself,
        and every animal that moves on the face of Earth.”
    God created human beings;
        he created them godlike,
    Reflecting God’s nature.
        He created them male and female.
    God blessed them:
        “Prosper! Reproduce! Fill Earth! Take charge!
    Be responsible for fish in the sea and birds in the air,
        for every living thing that moves on the face of Earth.”

29-30 Then God said, “I’ve given you
        every sort of seed-bearing plant on Earth
    And every kind of fruit-bearing tree,
        given them to you for food.
    To all animals and all birds,
        everything that moves and breathes,
    I give whatever grows out of the ground for food.”
        And there it was.

31 God looked over everything he had made;
        it was so good, so very good!
    It was evening, it was morning—
    Day Six.