Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Obadiya

Masomphenya a Obadiya

Masomphenya a Obadiya.

Ambuye Yehova akunena kwa Edomu kuti,

Tamva uthenga wochokera kwa Yehova:
    Nthumwi yatumidwa kupita kwa anthu a mitundu kukanena kuti,
“Konzekani, tiyeni tikachite nkhondo ndi Edomu.”

“Taona, ndidzakuchepetsani pakati pa anthu a mitundu ina;
    udzanyozedwa kwambiri.
Kudzikuza kwa mtima wako kwakusocheretsa,
    iwe amene umakhala mʼmapanga a mʼmatanthwe
    ndipo umamanga nyumba zako pa mapiri ataliatali,
iwe amene umanena mu mtima mwako kuti,
    ‘Ndani anganditsitse pansi?’
Koma ngakhale umawuluka ngati chiwombankhanga
    ndi kumanga chisa chako pakati pa nyenyezi,
    ndidzakutsitsa pansi kuchokera kumeneko,”
            akutero Yehova.
“Anthu akuba akanabwera kwa iwe,
    kapena anthu olanda zinthu akanafika usiku,
aa, tsoka lanji limene likukudikira iwe!
    Kodi akanangotengako zimene akuzifuna zokha?
Ngati anthu othyola mphesa akanafika,
    kodi akanakusiyiraniko mphesa pangʼono pokha?
Koma Esau adzalandidwa zinthu zonse,
    chuma chake chobisika chidzabedwa!
Anthu onse ogwirizana nawo adzakupirikitsira kumalire;
    abwenzi ako adzakunyenga ndi kukugonjetsa;
amene amadya chakudya chako adzakutchera msampha,
    koma iwe sudzazindikira zimenezi.”

Yehova akunena kuti, “Tsiku limenelo,
    kodi sindidzawononga anthu onse anzeru a ku Edomu,
    anthu odziwa zinthu mʼmapiri a Esau?
Ankhondo ako, iwe Temani, adzachita mantha,
    ndipo aliyense amene ali mʼphiri la Esau
    adzaphedwa pa nkhondo.
10 Chifukwa cha nkhanza zimene unachitira mʼbale wako Yakobo,
    udzakhala wamanyazi;
    adzakuwononga mpaka muyaya.
11 Pamene adani
    ankamulanda chuma chake
pamene alendo analowa pa zipata zake
    ndi kuchita maere pa Yerusalemu,
    pa tsikulo iwe unali ngati mmodzi wa iwo.
12 Iwe sunayenera kunyoza mʼbale wako
    pa nthawi ya tsoka lake,
kapena kunyogodola Ayuda
    chifukwa cha chiwonongeko chawo,
kapena kuwaseka pa nthawi ya
    mavuto awo.
13 Iwe sunayenera kudutsa pa zipata za anthu anga
    pa nthawi ya masautso awo,
kapena kuwanyogodola
    pa tsiku la tsoka lawo,
kapena kulanda chuma chawo
    pa nthawi ya masautso awo.
14 Sunayenera kudikirira pamphambano ya misewu
    kuti uphe Ayuda othawa,
kapena kuwapereka kwa adani awo Ayuda opulumuka
    pa nthawi ya mavuto awo.”

15 “Tsiku la Yehova layandikira
    limene adzaweruza mitundu yonse ya anthu.
Adzakuchitira zomwe unawachitira ena;
    zochita zako zidzakubwerera wekha.
16 Iwe unamwa pa phiri langa loyera,
    koteronso mitundu ina yonse idzamwa kosalekeza;
iwo adzamwa ndi kudzandira
    ndipo adzayiwalika pa mbiri ya dziko lapansi.
17 Koma pa Phiri la Ziyoni padzakhala chipulumutso;
    phirilo lidzakhala lopatulika,
ndipo nyumba ya Yakobo
    idzalandira cholowa chake.
18 Nyumba ya Yakobo idzasanduka moto
    ndipo nyumba ya Yosefe idzasanduka lawi la moto;
nyumba ya Esau idzasanduka chiputu,
    ndipo adzayitenthe pa moto ndi kuyipsereza.
Sipadzakhala anthu opulumuka
    kuchokera mʼnyumba ya Esau.”
            Yehova wayankhula.

19 Anthu ochokera ku Negevi adzakhala
    ku mapiri a Esau,
ndipo anthu ochokera mʼmbali mwa mapiri
    adzatenga dziko la Afilisti.
Adzakhala mʼminda ya Efereimu ndi Samariya,
    ndipo Benjamini adzatenga Giliyadi.
20 Aisraeli amene ali ku ukapolo
    adzalandira dziko la Kanaani mpaka ku Zarefati;
a ku Yerusalemu amene ali ku ukapolo ku Sefaradi
    adzalandira mizinda ya ku Negevi.
21 Opulumukawo adzapita ku Phiri la Ziyoni
    ndipo adzalamulira mapiri a Esau.
    Koma ufumuwo udzakhala wa Yehova.

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi