Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Obadiya

Masomphenya a Obadiya

Masomphenya a Obadiya.

Ambuye Yehova akunena kwa Edomu kuti,

Tamva uthenga wochokera kwa Yehova:
    Nthumwi yatumidwa kupita kwa anthu a mitundu kukanena kuti,
“Konzekani, tiyeni tikachite nkhondo ndi Edomu.”

“Taona, ndidzakuchepetsani pakati pa anthu a mitundu ina;
    udzanyozedwa kwambiri.
Kudzikuza kwa mtima wako kwakusocheretsa,
    iwe amene umakhala mʼmapanga a mʼmatanthwe
    ndipo umamanga nyumba zako pa mapiri ataliatali,
iwe amene umanena mu mtima mwako kuti,
    ‘Ndani anganditsitse pansi?’
Koma ngakhale umawuluka ngati chiwombankhanga
    ndi kumanga chisa chako pakati pa nyenyezi,
    ndidzakutsitsa pansi kuchokera kumeneko,”
            akutero Yehova.
“Anthu akuba akanabwera kwa iwe,
    kapena anthu olanda zinthu akanafika usiku,
aa, tsoka lanji limene likukudikira iwe!
    Kodi akanangotengako zimene akuzifuna zokha?
Ngati anthu othyola mphesa akanafika,
    kodi akanakusiyiraniko mphesa pangʼono pokha?
Koma Esau adzalandidwa zinthu zonse,
    chuma chake chobisika chidzabedwa!
Anthu onse ogwirizana nawo adzakupirikitsira kumalire;
    abwenzi ako adzakunyenga ndi kukugonjetsa;
amene amadya chakudya chako adzakutchera msampha,
    koma iwe sudzazindikira zimenezi.”

Yehova akunena kuti, “Tsiku limenelo,
    kodi sindidzawononga anthu onse anzeru a ku Edomu,
    anthu odziwa zinthu mʼmapiri a Esau?
Ankhondo ako, iwe Temani, adzachita mantha,
    ndipo aliyense amene ali mʼphiri la Esau
    adzaphedwa pa nkhondo.
10 Chifukwa cha nkhanza zimene unachitira mʼbale wako Yakobo,
    udzakhala wamanyazi;
    adzakuwononga mpaka muyaya.
11 Pamene adani
    ankamulanda chuma chake
pamene alendo analowa pa zipata zake
    ndi kuchita maere pa Yerusalemu,
    pa tsikulo iwe unali ngati mmodzi wa iwo.
12 Iwe sunayenera kunyoza mʼbale wako
    pa nthawi ya tsoka lake,
kapena kunyogodola Ayuda
    chifukwa cha chiwonongeko chawo,
kapena kuwaseka pa nthawi ya
    mavuto awo.
13 Iwe sunayenera kudutsa pa zipata za anthu anga
    pa nthawi ya masautso awo,
kapena kuwanyogodola
    pa tsiku la tsoka lawo,
kapena kulanda chuma chawo
    pa nthawi ya masautso awo.
14 Sunayenera kudikirira pamphambano ya misewu
    kuti uphe Ayuda othawa,
kapena kuwapereka kwa adani awo Ayuda opulumuka
    pa nthawi ya mavuto awo.”

15 “Tsiku la Yehova layandikira
    limene adzaweruza mitundu yonse ya anthu.
Adzakuchitira zomwe unawachitira ena;
    zochita zako zidzakubwerera wekha.
16 Iwe unamwa pa phiri langa loyera,
    koteronso mitundu ina yonse idzamwa kosalekeza;
iwo adzamwa ndi kudzandira
    ndipo adzayiwalika pa mbiri ya dziko lapansi.
17 Koma pa Phiri la Ziyoni padzakhala chipulumutso;
    phirilo lidzakhala lopatulika,
ndipo nyumba ya Yakobo
    idzalandira cholowa chake.
18 Nyumba ya Yakobo idzasanduka moto
    ndipo nyumba ya Yosefe idzasanduka lawi la moto;
nyumba ya Esau idzasanduka chiputu,
    ndipo adzayitenthe pa moto ndi kuyipsereza.
Sipadzakhala anthu opulumuka
    kuchokera mʼnyumba ya Esau.”
            Yehova wayankhula.

19 Anthu ochokera ku Negevi adzakhala
    ku mapiri a Esau,
ndipo anthu ochokera mʼmbali mwa mapiri
    adzatenga dziko la Afilisti.
Adzakhala mʼminda ya Efereimu ndi Samariya,
    ndipo Benjamini adzatenga Giliyadi.
20 Aisraeli amene ali ku ukapolo
    adzalandira dziko la Kanaani mpaka ku Zarefati;
a ku Yerusalemu amene ali ku ukapolo ku Sefaradi
    adzalandira mizinda ya ku Negevi.
21 Opulumukawo adzapita ku Phiri la Ziyoni
    ndipo adzalamulira mapiri a Esau.
    Koma ufumuwo udzakhala wa Yehova.

Amplified Bible

Obadiah

Edom Will Be Humbled

The vision of Obadiah.

Thus says the Lord God concerning [a]Edom—

We have heard a report from the Lord,
And an ambassador has been sent among the nations, saying,
[b]Arise, and let us rise up against Edom for battle [with the Lord as commander]!”

“Behold [Edom], I shall [humiliate you and] make you small among the nations;
You are greatly despised.

“The pride and arrogance of your heart have deceived you,
You who live in the clefts and lofty security of the rock (Sela),
Whose dwelling place is high,
Who say [boastfully] in your heart,
‘Who will bring me down to earth?’

“Though you build [your nest] on high like the eagle,
Though you set your nest among the stars,
I will bring you down from there,” says the Lord.

“If thieves came to you,
If robbers by night—
How you will be ruined!—
Would they not steal only until they had enough?
If grape gatherers came to you,
Would they not leave some grapes for gleaning?

“How Esau (Edom) shall be ransacked [by men who come to ravage with divine approval]!
How his hidden treasures shall be searched out!

“All the men allied with you
Shall send you on your way to the border;
The men who were at peace with you
Shall deceive you and overpower you;
Those who eat your bread [those you trust]
Shall set a hostile ambush for you.
(There is no understanding of it.)

“Will I not on that day,” says the Lord,
“Destroy the wise men from Edom [removing all wisdom]
And understanding from the [c]mountain of Esau?

“And your mighty men shall be dismayed and demoralized, O [d]Teman,
So that everyone from the mountain of Esau may be cut off in the slaughter.

Edom Denounced

10 
“Because of the violence you did against your brother Jacob,
Shame shall cover you [completely],
And you shall be cut off forever.
11 
“On the day that [Jerusalem was destroyed] you stood aloof [from your brother Jacob]—
On the day that strangers took his forces captive and carried off his wealth,
And foreigners entered his gates
And cast lots for Jerusalem [dividing the city for plunder]—
You too were like one of them [collaborating with the enemy].
12 
“Do not gaze and gloat [in triumph] over your brother’s day,
The day when his misfortune came.
Do not rejoice over the sons of Judah
In the day of their destruction;
Do not speak arrogantly [jeering and maliciously mocking]
In the day of their distress.
13 
“Do not enter the gate of My people
In the day of their disaster;
Yes, you, do not look [with delight] on their misery
In the day of their ruin,
And do not loot treasures
In the day of their ruin.
14 
“Do not stand at the crossroad
To cut down those [of Judah] who escaped;
And do not hand over [to the enemy] those [of Judah] who survive
In the day of their distress.

The Day of the Lord and the Future

15 
“For the [judgment] day of the Lord draws near on all the nations.
As you have done, it shall be done to you [in retribution];
Your [evil] dealings will return on your own head.
16 
“Because just as you [Edom] drank on My holy mountain [desecrating it in the revelry of the destroyers],
So shall all the nations drink continually [one by one, of My wrath];
Yes, they shall drink and swallow [the full measure of punishment]
And become as though they had never existed.
17 
“But on Mount Zion [in Jerusalem] there shall be [deliverance for] those who escape,
And it shall be holy [no pagan will defile it];
And the house of Jacob shall possess their [former] possessions.
18 
“Then the house of Jacob shall be a fire
And the house of Joseph a flame [in executing God’s wrath];
But the house of Esau will be like stubble.
They (Jacob) shall set them on fire and consume them (the Edomites),
So that there shall be no survivor of the house of Esau,”
For the Lord has spoken.
19 
Then those of the Negev shall possess the mountain of Esau,
And those of the Shephelah [shall possess] the Philistine plain;
Also, [they shall] possess the fields of Ephraim and the fields of Samaria,
And Benjamin will possess Gilead [across the Jordan River].
20 
And the exiles of this host of the sons (descendants) of Israel
Who are among the Canaanites as far as Zarephath,
And the exiles of Jerusalem who are in [e]Sepharad
Shall possess the cities of the Negev.
21 
The deliverers shall go up on Mount Zion
To rule and judge the mountain of Esau,
And the kingdom and the kingship shall be the Lord’s.

Notas al pie

  1. Obadiah 1:1 The people of Edom were descendants of Esau (Gen 25:30; 36:1). Edom was the country southeast of Judah extending from the Dead Sea to the eastern arm of the Red Sea. The capital city was Sela, also known as Petra (both names mean rock). The country of Moab formed Edom’s boundary on the north. Edom and Moab have a remarkably prominent place in prophecy as “the scene of the final destruction of Gentile world power in the day of the Lord” (Scofield Reference Bible). See the Scripture references following the first verse which outline the picture of what lies ahead for the nations of the world.
  2. Obadiah 1:1 The Hebrew verb “to stand” or “arise” is an instruction to prepare to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
  3. Obadiah 1:8 Idumea, a mountainous region.
  4. Obadiah 1:9 Teman was one of the main cities of Edom.
  5. Obadiah 1:20 Location uncertain, possibly Sparta or Sardis.