Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

Undipsompsone ndi milomo yako
    chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.
Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;
    dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.
    Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!
Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!
    Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,
    tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,
    inu akazi a ku Yerusalemu,
    ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,
    ngati makatani a tenti ya Solomoni.
Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,
    ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.
Alongo anga anandikwiyira
    ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;
    munda wangawanga sindinawusamalire.
Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako
    ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.
Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere
    pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,
    ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa
ndipo udyetse ana ambuzi
    pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

Iwe bwenzi langa,
    uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.
10 Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,
    khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.
11 Tidzakupangira ndolo zagolide
    zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12 Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,
    mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.
13 Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,
    kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.
14 Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,
    ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15 Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,
    maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16 Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!
    Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17 Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,
    phaso lake ndi la mtengo wa payini.

New American Standard Bible

Song of Solomon 1

The Young Shulammite Bride and Jerusalem’s Daughters

1The [a]Song of Songs, which is Solomon’s.

[b]May he kiss me with the kisses of his mouth!
For your love is better than wine.
“Your oils have a pleasing fragrance,
Your name is like [c]purified oil;
Therefore the [d]maidens love you.
“Draw me after you and let us run together!
The king has brought me into his chambers.”

[e]We will rejoice in you and be glad;
We will [f]extol your love more than wine.
Rightly do they love you.”

[g]I am black but lovely,
O daughters of Jerusalem,
Like the tents of Kedar,
Like the curtains of Solomon.
“Do not stare at me because I am [h]swarthy,
For the sun has burned me.
My mother’s sons were angry with me;
They made me caretaker of the vineyards,
But I have not taken care of my own vineyard.
“Tell me, O you whom my soul loves,
Where do you pasture your flock,
Where do you make it lie down at noon?
For why should I be like one who [i]veils herself
Beside the flocks of your companions?”

Solomon, the Lover, Speaks

[j]If you yourself do not know,
Most beautiful among women,
Go forth on the trail of the flock
And pasture your young goats
By the tents of the shepherds.

[k]To me, my darling, you are like
My mare among the chariots of Pharaoh.
10 “Your cheeks are lovely with ornaments,
Your neck with strings of beads.”

11 [l]We will make for you ornaments of gold
With beads of silver.”

12 [m]While the king was at his [n]table,
My [o]perfume gave forth its fragrance.
13 “My beloved is to me a pouch of myrrh
Which lies all night between my breasts.
14 “My beloved is to me a cluster of henna blossoms
In the vineyards of Engedi.”

15 [p][q]How beautiful you are, my darling,
[r]How beautiful you are!
Your eyes are like doves.”

16 [s][t]How handsome you are, my beloved,
And so pleasant!
Indeed, our couch is luxuriant!
17 “The beams of our houses are cedars,
Our rafters, [u]cypresses.

Notas al pie

 1. Song of Solomon 1:1 Or Best of the Songs
 2. Song of Solomon 1:2 BRIDE
 3. Song of Solomon 1:3 Lit oil which is emptied (from one vessel to another)
 4. Song of Solomon 1:3 Or virgins
 5. Song of Solomon 1:4 CHORUS
 6. Song of Solomon 1:4 Lit mention with praise
 7. Song of Solomon 1:5 BRIDE
 8. Song of Solomon 1:6 Or black
 9. Song of Solomon 1:7 Some versions read wanders
 10. Song of Solomon 1:8 BRIDEGROOM
 11. Song of Solomon 1:9 Lit I have compared you to
 12. Song of Solomon 1:11 CHORUS
 13. Song of Solomon 1:12 BRIDE
 14. Song of Solomon 1:12 Or couch
 15. Song of Solomon 1:12 Lit nard
 16. Song of Solomon 1:15 BRIDEGROOM
 17. Song of Solomon 1:15 Lit Behold
 18. Song of Solomon 1:15 Lit Behold
 19. Song of Solomon 1:16 BRIDE
 20. Song of Solomon 1:16 Lit Behold
 21. Song of Solomon 1:17 Or junipers