Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Numeri 1

Kalembera

1Yehova anayankhula ndi Mose mʼchipululu cha Sinai, mu tenti ya msonkhano, pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, mʼchaka chachiwiri atatuluka mu Igupto, kuti, “Werengani Aisraeli onse mʼmafuko awo ndi mʼmabanja awo, lemba dzina la munthu wamwamuna aliyense, mmodzimmodzi. Iwe ndi Aaroni mwawerenge mwa magulu awo mu Israeli, amuna onse a zaka makumi awiri zakubadwa ndi opitirirapo omwe angathe kugwira ntchito ya usilikali. Munthu mmodzi wochokera ku fuko lililonse yemwe ndi mtsogoleri wa banja lake, ndiye akuthandizeni pa ntchitoyi. Mayina a anthu amene akuthandizeniwo ndi awa:

Elizuri mwana wa Sedeuri, kuchokera ku fuko la Rubeni,

Selumieli mwana wa Zurisadai, kuchokera ku fuko la Simeoni,

Naasoni mwana wa Aminadabu, kuchokera ku fuko la Yuda,

Netanieli mwana wa Zuwara, kuchokera ku fuko la Isakara,

Eliabu mwana wa Heloni, kuchokera ku fuko la Zebuloni,

10 Mwa ana a Yosefe:

kuchokera ku fuko la Efereimu, Elisama mwana wa Amihudi;

kuchokera ku fuko la Manase, Gamalieli mwana wa Pedazuri;

11 Abidani mwana wa Gideoni, kuchokera ku fuko la Benjamini,

12 Ahiyezeri mwana wa Amisadai, kuchokera ku fuko la Dani,

13 Pagieli mwana wa Okirani, kuchokera ku fuko la Aseri,

14 Eliyasafu mwana wa Deuweli, kuchokera ku fuko la Gadi,

15 Ahira mwana wa Enani, kuchokera ku fuko la Nafutali.”

16 Amenewa ndi anthu amene anasankhidwa kuchokera mʼmagulu mwawo, eni mbumba a mafuko a makolo awo. Iwowa anali atsogoleri a mafuko a Israeli.

17 Mose ndi Aaroni anatenga anthu amene mayina awo anaperekedwa, 18 ndipo pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, anasonkhanitsa anthu onse pamodzi. Anthuwo anafotokoza za makolo awo mwa mafuko awo ndi mabanja awo. Ndipo mayina a amuna onse amene anali ndi zaka makumi awiri kapena kupitirirapo analembedwa, mmodzimmodzi 19 monga momwe Yehova analamulira Mose. Motero iyeyo anawawerenga mʼchipululu cha Sinai:

20 Kuchokera mwa ana a Rubeni, mwana wamwamuna woyamba wa Israeli:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali, anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 21 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Rubeni chinali 46,500.

22 Kuchokera mwa zidzukulu za Simeoni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 23 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Simeoni chinali 59,300.

24 Kuchokera mwa zidzukulu za Gadi:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 25 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Gadi chinali 45, 650.

26 Kuchokera mwa zidzukulu za Yuda:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 27 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Yuda chinali 74, 600.

28 Kuchokera mwa zidzukulu za Isakara:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 29 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Isakara chinali 54,400.

30 Kuchokera mwa zidzukulu za Zebuloni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 31 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Zebuloni chinali 57,400.

32 Kuchokera mwa ana aamuna a Yosefe:

Kuchokera mwa zidzukulu za Efereimu:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 33 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Efereimu chinali 40,500.

34 Kuchokera mwa zidzukulu za Manase:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 35 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Manase chinali 32,200.

36 Kuchokera mwa zidzukulu za Benjamini:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 37 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Benjamini chinali 35,400.

38 Kuchokera mwa zidzukulu za Dani:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 39 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Dani chinali 62,700.

40 Kuchokera mwa zidzukulu za Aseri:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 41 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Aseri chinali 41,500.

42 Kuchokera mwa zidzukulu za Nafutali:

Aamuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 43 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Nafutali chinali 53,400.

44 Amenewa ndiwo anthu amene Mose ndi Aaroni anawawerenga mothandizidwa ndi atsogoleri khumi ndi awiri a Israeli, aliyense kuyimira fuko lake. 45 Aisraeli onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali mʼgulu lankhondo la Israeli anawawerenga monga mwa mabanja awo. 46 Chiwerengero cha anthu onse pamodzi chinali 603,550.

47 Koma mabanja a fuko la Levi okha sanawawerenge pamodzi ndi ena. 48 Pakuti Yehova anawuza Mose kuti, 49 “Usawerenge fuko la Levi kapena kuliphatikiza mʼkawundula wa Aisraeli. 50 Koma uyike Aleviwo kuti aziyangʼanira tenti yanga yopatulika, zipangizo zake ndi zonse zili mʼmenemo. Azinyamula tentiyo pamodzi ndi zipangizo zake zonse; azisamalira ndi kumanga misasa mozungulira tentiyo. 51 Pamene akusamutsa tentiyo, Alevi ndiwo aziyitsitsa, akafuna kuyimanganso, Alevi ndiwo aziyimiritsa. Wina aliyense amene adzayandikire tentiyo adzaphedwa. 52 Aisraeli azimanga matenti awo mʼmagulumagulu, munthu aliyense ku gulu lake pansi pa mbendera yake. 53 Alevi nawonso, azimanga matenti awo mozungulira tenti yopatulika kuti chilango chisagwere Aisraeli onse. Ndipo Alevi aziyangʼanira ndi kusamalira tenti yopatulikayo.”

54 Choncho Aisraeli anachita monga Yehova analamulira Mose.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1

Primul recensământ al lui Israel

1Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului. El i-a zis: „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, după clanurile[a] şi familiile lor[b], înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său, pe toţi aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu şi Aaron să-i număraţi potrivit oştirilor lor. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminţie, fiecare – căpetenia familiei lui. Acestea sunt numele bărbaţilor care vor trebui să fie împreună cu voi:

din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur,

din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

din Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

din Isahar: Netanel, fiul lui Ţuar;

din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur;

11 din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12 din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13 din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14 din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel[c];

15 din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16 Aceştia au fost cei aleşi din adunare, conducătorii seminţiilor strămoşilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17 Moise şi Aaron i-au luat pe aceşti bărbaţi, care au fost desemnaţi 18 şi, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul[d] s-a înscris pe clanuri şi familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte, 19 aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustia Sinai.

20 Urmaşii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 21 cei număraţi din seminţia lui Ruben – au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22 Urmaşii fiilor lui Simeon, după clanurile şi familiile lor, toţi aceia care au fost înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 23 cei număraţi din seminţia lui Simeon – au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24 Urmaşii fiilor lui Gad, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 25 cei număraţi din seminţia lui Gad – au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26 Urmaşii fiilor lui Iuda, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 27 cei număraţi din seminţia lui Iuda – au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28 Urmaşii fiilor lui Isahar, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 29 cei număraţi din seminţia lui Isahar – au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30 Urmaşii fiilor lui Zabulon, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 31 cei număraţi din seminţia lui Zabulon – au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32 Fiii lui Iosif, mai exact urmaşii fiilor lui Efraim, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 33 cei număraţi din seminţia lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Urmaşii fiilor lui Manase, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 35 cei număraţi din seminţia lui Manase – au fost treizeci şi două de mii două sute.

36 Urmaşii fiilor lui Beniamin, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 37 cei număraţi din seminţia lui Beniamin – au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38 Urmaşii fiilor lui Dan, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 39 cei număraţi din seminţia lui Dan – au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40 Urmaşii fiilor lui Aşer, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 41 cei număraţi din seminţia lui Aşer – au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

42 Urmaşii fiilor lui Neftali, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 43 cei număraţi din seminţia lui Neftali – au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44 Aceştia sunt cei care au fost număraţi, pe care Moise şi Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie. 45 Deci toţi israeliţii care au fost număraţi după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război, 46 toţi cei ieşiţi la numărătoare au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci. 47 Leviţii, după seminţia strămoşilor lor, n-au fost număraţi împreună cu ei.

Deosebirea leviţilor

48 Domnul îi zisese lui Moise: 49 „Să nu numeri seminţia lui Levi şi să nu îi ţii socoteala în mijlocul celorlalţi israeliţi; 50 dă în grija leviţilor Tabernaculul Mărturiei[e], toate uneltele lui şi tot ce ţine de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul şi toate uneltele lui, să aibă grijă de el şi să-şi facă tabăra în jurul lui. 51 Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviţii trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviţii să-l înalţe. Străinul[f] care se va apropia să fie omorât. 52 Ceilalţi israeliţi să se aşeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oştirilor lor. 53 Dar leviţii să-şi facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliţilor; leviţii să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54 Israeliţii au făcut întocmai; ei au făcut aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Notas al pie

  1. Numeri 1:2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii; peste tot în capitol
  2. Numeri 1:2 Lit.: după casele părinţilor (strămoşilor) lor; peste tot în capitol
  3. Numeri 1:14 Sau: Reuel (vezi 2:14)
  4. Numeri 1:18 TM: Ei
  5. Numeri 1:50 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripţionate Cele Zece Porunci; peste tot în carte
  6. Numeri 1:51 Sau: Oricine altcineva, străin având aici sensul de profan