Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Numeri 1

Kalembera

1Yehova anayankhula ndi Mose mʼchipululu cha Sinai, mu tenti ya msonkhano, pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, mʼchaka chachiwiri atatuluka mu Igupto, kuti, “Werengani Aisraeli onse mʼmafuko awo ndi mʼmabanja awo, lemba dzina la munthu wamwamuna aliyense, mmodzimmodzi. Iwe ndi Aaroni mwawerenge mwa magulu awo mu Israeli, amuna onse a zaka makumi awiri zakubadwa ndi opitirirapo omwe angathe kugwira ntchito ya usilikali. Munthu mmodzi wochokera ku fuko lililonse yemwe ndi mtsogoleri wa banja lake, ndiye akuthandizeni pa ntchitoyi. Mayina a anthu amene akuthandizeniwo ndi awa:

Elizuri mwana wa Sedeuri, kuchokera ku fuko la Rubeni,

Selumieli mwana wa Zurisadai, kuchokera ku fuko la Simeoni,

Naasoni mwana wa Aminadabu, kuchokera ku fuko la Yuda,

Netanieli mwana wa Zuwara, kuchokera ku fuko la Isakara,

Eliabu mwana wa Heloni, kuchokera ku fuko la Zebuloni,

10 Mwa ana a Yosefe:

kuchokera ku fuko la Efereimu, Elisama mwana wa Amihudi;

kuchokera ku fuko la Manase, Gamalieli mwana wa Pedazuri;

11 Abidani mwana wa Gideoni, kuchokera ku fuko la Benjamini,

12 Ahiyezeri mwana wa Amisadai, kuchokera ku fuko la Dani,

13 Pagieli mwana wa Okirani, kuchokera ku fuko la Aseri,

14 Eliyasafu mwana wa Deuweli, kuchokera ku fuko la Gadi,

15 Ahira mwana wa Enani, kuchokera ku fuko la Nafutali.”

16 Amenewa ndi anthu amene anasankhidwa kuchokera mʼmagulu mwawo, eni mbumba a mafuko a makolo awo. Iwowa anali atsogoleri a mafuko a Israeli.

17 Mose ndi Aaroni anatenga anthu amene mayina awo anaperekedwa, 18 ndipo pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, anasonkhanitsa anthu onse pamodzi. Anthuwo anafotokoza za makolo awo mwa mafuko awo ndi mabanja awo. Ndipo mayina a amuna onse amene anali ndi zaka makumi awiri kapena kupitirirapo analembedwa, mmodzimmodzi 19 monga momwe Yehova analamulira Mose. Motero iyeyo anawawerenga mʼchipululu cha Sinai:

20 Kuchokera mwa ana a Rubeni, mwana wamwamuna woyamba wa Israeli:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali, anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 21 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Rubeni chinali 46,500.

22 Kuchokera mwa zidzukulu za Simeoni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 23 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Simeoni chinali 59,300.

24 Kuchokera mwa zidzukulu za Gadi:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 25 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Gadi chinali 45, 650.

26 Kuchokera mwa zidzukulu za Yuda:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 27 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Yuda chinali 74, 600.

28 Kuchokera mwa zidzukulu za Isakara:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 29 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Isakara chinali 54,400.

30 Kuchokera mwa zidzukulu za Zebuloni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 31 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Zebuloni chinali 57,400.

32 Kuchokera mwa ana aamuna a Yosefe:

Kuchokera mwa zidzukulu za Efereimu:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 33 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Efereimu chinali 40,500.

34 Kuchokera mwa zidzukulu za Manase:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 35 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Manase chinali 32,200.

36 Kuchokera mwa zidzukulu za Benjamini:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 37 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Benjamini chinali 35,400.

38 Kuchokera mwa zidzukulu za Dani:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 39 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Dani chinali 62,700.

40 Kuchokera mwa zidzukulu za Aseri:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 41 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Aseri chinali 41,500.

42 Kuchokera mwa zidzukulu za Nafutali:

Aamuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 43 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Nafutali chinali 53,400.

44 Amenewa ndiwo anthu amene Mose ndi Aaroni anawawerenga mothandizidwa ndi atsogoleri khumi ndi awiri a Israeli, aliyense kuyimira fuko lake. 45 Aisraeli onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali mʼgulu lankhondo la Israeli anawawerenga monga mwa mabanja awo. 46 Chiwerengero cha anthu onse pamodzi chinali 603,550.

47 Koma mabanja a fuko la Levi okha sanawawerenge pamodzi ndi ena. 48 Pakuti Yehova anawuza Mose kuti, 49 “Usawerenge fuko la Levi kapena kuliphatikiza mʼkawundula wa Aisraeli. 50 Koma uyike Aleviwo kuti aziyangʼanira tenti yanga yopatulika, zipangizo zake ndi zonse zili mʼmenemo. Azinyamula tentiyo pamodzi ndi zipangizo zake zonse; azisamalira ndi kumanga misasa mozungulira tentiyo. 51 Pamene akusamutsa tentiyo, Alevi ndiwo aziyitsitsa, akafuna kuyimanganso, Alevi ndiwo aziyimiritsa. Wina aliyense amene adzayandikire tentiyo adzaphedwa. 52 Aisraeli azimanga matenti awo mʼmagulumagulu, munthu aliyense ku gulu lake pansi pa mbendera yake. 53 Alevi nawonso, azimanga matenti awo mozungulira tenti yopatulika kuti chilango chisagwere Aisraeli onse. Ndipo Alevi aziyangʼanira ndi kusamalira tenti yopatulikayo.”

54 Choncho Aisraeli anachita monga Yehova analamulira Mose.

New American Standard Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1Then the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, “Take a [a]census of all the congregation of the sons of Israel, by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, every male, head by head from twenty years old and upward, whoever is able to go out to war in Israel, you and Aaron shall [b]number them by their armies. With you, moreover, there shall be a man of each tribe, each one head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: of Reuben, Elizur the son of Shedeur; of Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; of Judah, Nahshon the son of Amminadab; of Issachar, Nethanel the son of Zuar; of Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 of the sons of Joseph: of Ephraim, Elishama the son of Ammihud; of Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 of Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 of Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 of Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 of Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These are they who were called of the congregation, the leaders of their fathers’ tribes; they were the heads of [c]divisions of Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who had been designated by name, 18 and they assembled all the congregation together on the first of the second month. Then they registered by ancestry in their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the wilderness of Sinai.

20 Now the sons of Reuben, Israel’s firstborn, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 21 their numbered men of the tribe of Reuben were 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, their numbered men, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 23 their numbered men of the tribe of Simeon were 59,300.

24 Of the sons of Gad, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 25 their numbered men of the tribe of Gad were 45,650.

26 Of the sons of Judah, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 27 their numbered men of the tribe of Judah were 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 29 their numbered men of the tribe of Issachar were 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 31 their numbered men of the tribe of Zebulun were 57,400.

32 Of the sons of Joseph, namely, of the sons of Ephraim, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 33 their numbered men of the tribe of Ephraim were 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 35 their numbered men of the tribe of Manasseh were 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 37 their numbered men of the tribe of Benjamin were 35,400.

38 Of the sons of Dan, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 39 their numbered men of the tribe of Dan were 62,700.

40 Of the sons of Asher, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 41 their numbered men of the tribe of Asher were 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 43 their numbered men of the tribe of Naphtali were 53,400.

44 These are the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each of whom was of his father’s household. 45 So all the numbered men of the sons of Israel by their fathers’ households, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war in Israel, 46 even all the numbered men were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had spoken to Moses, saying, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their [d]census among the sons of Israel. 50 But you shall appoint the Levites over the [e]tabernacle of the testimony, and over all its furnishings and over all that belongs to it. They shall carry the tabernacle and all its furnishings, and they shall take care of it; they shall also camp around the [f]tabernacle. 51 So when the tabernacle is to set out, the Levites shall take it down; and when the tabernacle encamps, the Levites shall set it up. But the [g]layman who comes near shall be put to death. 52 The sons of Israel shall camp, each man by his own camp, and each man by his own standard, according to their armies. 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the testimony, so that there will be no wrath on the congregation of the sons of Israel. So the Levites shall keep charge of the tabernacle of the testimony.” 54 Thus the sons of Israel did; according to all which the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:2 Lit sum
  2. Numbers 1:3 Lit muster, and so throughout the ch
  3. Numbers 1:16 Lit thousands; or clans
  4. Numbers 1:49 Lit sum
  5. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  6. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  7. Numbers 1:51 Lit stranger