Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Numeri 1

Kalembera

1Yehova anayankhula ndi Mose mʼchipululu cha Sinai, mu tenti ya msonkhano, pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, mʼchaka chachiwiri atatuluka mu Igupto, kuti, “Werengani Aisraeli onse mʼmafuko awo ndi mʼmabanja awo, lemba dzina la munthu wamwamuna aliyense, mmodzimmodzi. Iwe ndi Aaroni mwawerenge mwa magulu awo mu Israeli, amuna onse a zaka makumi awiri zakubadwa ndi opitirirapo omwe angathe kugwira ntchito ya usilikali. Munthu mmodzi wochokera ku fuko lililonse yemwe ndi mtsogoleri wa banja lake, ndiye akuthandizeni pa ntchitoyi. Mayina a anthu amene akuthandizeniwo ndi awa:

Elizuri mwana wa Sedeuri, kuchokera ku fuko la Rubeni,

Selumieli mwana wa Zurisadai, kuchokera ku fuko la Simeoni,

Naasoni mwana wa Aminadabu, kuchokera ku fuko la Yuda,

Netanieli mwana wa Zuwara, kuchokera ku fuko la Isakara,

Eliabu mwana wa Heloni, kuchokera ku fuko la Zebuloni,

10 Mwa ana a Yosefe:

kuchokera ku fuko la Efereimu, Elisama mwana wa Amihudi;

kuchokera ku fuko la Manase, Gamalieli mwana wa Pedazuri;

11 Abidani mwana wa Gideoni, kuchokera ku fuko la Benjamini,

12 Ahiyezeri mwana wa Amisadai, kuchokera ku fuko la Dani,

13 Pagieli mwana wa Okirani, kuchokera ku fuko la Aseri,

14 Eliyasafu mwana wa Deuweli, kuchokera ku fuko la Gadi,

15 Ahira mwana wa Enani, kuchokera ku fuko la Nafutali.”

16 Amenewa ndi anthu amene anasankhidwa kuchokera mʼmagulu mwawo, eni mbumba a mafuko a makolo awo. Iwowa anali atsogoleri a mafuko a Israeli.

17 Mose ndi Aaroni anatenga anthu amene mayina awo anaperekedwa, 18 ndipo pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, anasonkhanitsa anthu onse pamodzi. Anthuwo anafotokoza za makolo awo mwa mafuko awo ndi mabanja awo. Ndipo mayina a amuna onse amene anali ndi zaka makumi awiri kapena kupitirirapo analembedwa, mmodzimmodzi 19 monga momwe Yehova analamulira Mose. Motero iyeyo anawawerenga mʼchipululu cha Sinai:

20 Kuchokera mwa ana a Rubeni, mwana wamwamuna woyamba wa Israeli:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali, anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 21 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Rubeni chinali 46,500.

22 Kuchokera mwa zidzukulu za Simeoni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 23 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Simeoni chinali 59,300.

24 Kuchokera mwa zidzukulu za Gadi:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 25 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Gadi chinali 45, 650.

26 Kuchokera mwa zidzukulu za Yuda:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 27 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Yuda chinali 74, 600.

28 Kuchokera mwa zidzukulu za Isakara:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 29 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Isakara chinali 54,400.

30 Kuchokera mwa zidzukulu za Zebuloni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 31 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Zebuloni chinali 57,400.

32 Kuchokera mwa ana aamuna a Yosefe:

Kuchokera mwa zidzukulu za Efereimu:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 33 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Efereimu chinali 40,500.

34 Kuchokera mwa zidzukulu za Manase:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 35 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Manase chinali 32,200.

36 Kuchokera mwa zidzukulu za Benjamini:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 37 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Benjamini chinali 35,400.

38 Kuchokera mwa zidzukulu za Dani:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 39 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Dani chinali 62,700.

40 Kuchokera mwa zidzukulu za Aseri:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 41 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Aseri chinali 41,500.

42 Kuchokera mwa zidzukulu za Nafutali:

Aamuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 43 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Nafutali chinali 53,400.

44 Amenewa ndiwo anthu amene Mose ndi Aaroni anawawerenga mothandizidwa ndi atsogoleri khumi ndi awiri a Israeli, aliyense kuyimira fuko lake. 45 Aisraeli onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali mʼgulu lankhondo la Israeli anawawerenga monga mwa mabanja awo. 46 Chiwerengero cha anthu onse pamodzi chinali 603,550.

47 Koma mabanja a fuko la Levi okha sanawawerenge pamodzi ndi ena. 48 Pakuti Yehova anawuza Mose kuti, 49 “Usawerenge fuko la Levi kapena kuliphatikiza mʼkawundula wa Aisraeli. 50 Koma uyike Aleviwo kuti aziyangʼanira tenti yanga yopatulika, zipangizo zake ndi zonse zili mʼmenemo. Azinyamula tentiyo pamodzi ndi zipangizo zake zonse; azisamalira ndi kumanga misasa mozungulira tentiyo. 51 Pamene akusamutsa tentiyo, Alevi ndiwo aziyitsitsa, akafuna kuyimanganso, Alevi ndiwo aziyimiritsa. Wina aliyense amene adzayandikire tentiyo adzaphedwa. 52 Aisraeli azimanga matenti awo mʼmagulumagulu, munthu aliyense ku gulu lake pansi pa mbendera yake. 53 Alevi nawonso, azimanga matenti awo mozungulira tenti yopatulika kuti chilango chisagwere Aisraeli onse. Ndipo Alevi aziyangʼanira ndi kusamalira tenti yopatulikayo.”

54 Choncho Aisraeli anachita monga Yehova analamulira Mose.

The Message

Numbers 1

Census in the Wilderness of Sinai

11-5 God spoke to Moses in the Wilderness of Sinai at the Tent of Meeting on the first day of the second month in the second year after they had left Egypt. He said, “Number the congregation of the People of Israel by clans and families, writing down the names of every male. You and Aaron are to register, company by company, every man who is twenty years and older who is able to fight in the army. Pick one man from each tribe who is head of his family to help you. These are the names of the men who will help you:

from Reuben: Elizur son of Shedeur

from Simeon: Shelumiel son of Zurishaddai

from Judah: Nahshon son of Amminadab

from Issachar: Nethanel son of Zuar

from Zebulun: Eliab son of Helon

10 from the sons of Joseph,
    from Ephraim: Elishama son of Ammihud
    from Manasseh: Gamaliel son of Pedahzur

11 from Benjamin: Abidan son of Gideoni

12 from Dan: Ahiezer son of Ammishaddai

13 from Asher: Pagiel son of Ocran

14 from Gad: Eliasaph son of Deuel

15 from Naphtali: Ahira son of Enan.”

16 These were the men chosen from the congregation, leaders of their ancestral tribes, heads of Israel’s military divisions.

17-19 Moses and Aaron took these men who had been named to help and gathered the whole congregation together on the first day of the second month. The people registered themselves in their tribes according to their ancestral families, putting down the names of those who were twenty years old and older, just as God commanded Moses. He numbered them in the Wilderness of Sinai.

20-21 The line of Reuben, Israel’s firstborn: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by tribes according to their ancestral families. The tribe of Reuben numbered 46,500.

22-23 The line of Simeon: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Simeon numbered 59,300.

24-25 The line of Gad: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Gad numbered 45,650.

26-27 The line of Judah: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Judah numbered 74,600.

28-29 The line of Issachar: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Issachar numbered 54,400.

30-31 The line of Zebulun: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Zebulun numbered 57,400.

32-33 The line of Joseph: From son Ephraim the men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Ephraim numbered 40,500.

34-35 And from son Manasseh the men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Manasseh numbered 32,200.

36-37 The line of Benjamin: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Benjamin numbered 35,400.

38-39 The line of Dan: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Dan numbered 62,700.

40-41 The line of Asher: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Asher numbered 41,500.

42-43 The line of Naphtali: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Naphtali numbered 53,400.

44-46 These are the numbers of those registered by Moses and Aaron, registered with the help of the leaders of Israel, twelve men, each representing his ancestral family. The sum total of the People of Israel twenty years old and over who were able to fight in the army, counted by ancestral family, was 603,550.

47-51 The Levites, however, were not counted by their ancestral family along with the others. God had told Moses, “The tribe of Levi is an exception: Don’t register them. Don’t count the tribe of Levi; don’t include them in the general census of the People of Israel. Instead, appoint the Levites to be in charge of The Dwelling of The Testimony—over all its furnishings and everything connected with it. Their job is to carry The Dwelling and all its furnishings, maintain it, and camp around it. When it’s time to move The Dwelling, the Levites will take it down, and when it’s time to set it up, the Levites will do it. Anyone else who even goes near it will be put to death.

52-53 “The rest of the People of Israel will set up their tents in companies, every man in his own camp under its own flag. But the Levites will set up camp around The Dwelling of The Testimony so that wrath will not fall on the community of Israel. The Levites are responsible for the security of The Dwelling of The Testimony.”

54 The People of Israel did everything that God commanded Moses. They did it all.