Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Numeri 1

Kalembera

1Yehova anayankhula ndi Mose mʼchipululu cha Sinai, mu tenti ya msonkhano, pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, mʼchaka chachiwiri atatuluka mu Igupto, kuti, “Werengani Aisraeli onse mʼmafuko awo ndi mʼmabanja awo, lemba dzina la munthu wamwamuna aliyense, mmodzimmodzi. Iwe ndi Aaroni mwawerenge mwa magulu awo mu Israeli, amuna onse a zaka makumi awiri zakubadwa ndi opitirirapo omwe angathe kugwira ntchito ya usilikali. Munthu mmodzi wochokera ku fuko lililonse yemwe ndi mtsogoleri wa banja lake, ndiye akuthandizeni pa ntchitoyi. Mayina a anthu amene akuthandizeniwo ndi awa:

Elizuri mwana wa Sedeuri, kuchokera ku fuko la Rubeni,

Selumieli mwana wa Zurisadai, kuchokera ku fuko la Simeoni,

Naasoni mwana wa Aminadabu, kuchokera ku fuko la Yuda,

Netanieli mwana wa Zuwara, kuchokera ku fuko la Isakara,

Eliabu mwana wa Heloni, kuchokera ku fuko la Zebuloni,

10 Mwa ana a Yosefe:

kuchokera ku fuko la Efereimu, Elisama mwana wa Amihudi;

kuchokera ku fuko la Manase, Gamalieli mwana wa Pedazuri;

11 Abidani mwana wa Gideoni, kuchokera ku fuko la Benjamini,

12 Ahiyezeri mwana wa Amisadai, kuchokera ku fuko la Dani,

13 Pagieli mwana wa Okirani, kuchokera ku fuko la Aseri,

14 Eliyasafu mwana wa Deuweli, kuchokera ku fuko la Gadi,

15 Ahira mwana wa Enani, kuchokera ku fuko la Nafutali.”

16 Amenewa ndi anthu amene anasankhidwa kuchokera mʼmagulu mwawo, eni mbumba a mafuko a makolo awo. Iwowa anali atsogoleri a mafuko a Israeli.

17 Mose ndi Aaroni anatenga anthu amene mayina awo anaperekedwa, 18 ndipo pa tsiku loyamba la mwezi wachiwiri, anasonkhanitsa anthu onse pamodzi. Anthuwo anafotokoza za makolo awo mwa mafuko awo ndi mabanja awo. Ndipo mayina a amuna onse amene anali ndi zaka makumi awiri kapena kupitirirapo analembedwa, mmodzimmodzi 19 monga momwe Yehova analamulira Mose. Motero iyeyo anawawerenga mʼchipululu cha Sinai:

20 Kuchokera mwa ana a Rubeni, mwana wamwamuna woyamba wa Israeli:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali, anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 21 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Rubeni chinali 46,500.

22 Kuchokera mwa zidzukulu za Simeoni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo, mmodzimmodzi monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 23 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Simeoni chinali 59,300.

24 Kuchokera mwa zidzukulu za Gadi:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 25 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Gadi chinali 45, 650.

26 Kuchokera mwa zidzukulu za Yuda:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 27 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Yuda chinali 74, 600.

28 Kuchokera mwa zidzukulu za Isakara:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 29 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Isakara chinali 54,400.

30 Kuchokera mwa zidzukulu za Zebuloni:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 31 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Zebuloni chinali 57,400.

32 Kuchokera mwa ana aamuna a Yosefe:

Kuchokera mwa zidzukulu za Efereimu:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 33 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Efereimu chinali 40,500.

34 Kuchokera mwa zidzukulu za Manase:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 35 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Manase chinali 32,200.

36 Kuchokera mwa zidzukulu za Benjamini:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 37 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Benjamini chinali 35,400.

38 Kuchokera mwa zidzukulu za Dani:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 39 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Dani chinali 62,700.

40 Kuchokera mwa zidzukulu za Aseri:

Amuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 41 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Aseri chinali 41,500.

42 Kuchokera mwa zidzukulu za Nafutali:

Aamuna onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali anawalemba mayina awo monga mwa mbiri ya mafuko awo ndi mabanja awo. 43 Chiwerengero cha anthu ochokera mʼfuko la Nafutali chinali 53,400.

44 Amenewa ndiwo anthu amene Mose ndi Aaroni anawawerenga mothandizidwa ndi atsogoleri khumi ndi awiri a Israeli, aliyense kuyimira fuko lake. 45 Aisraeli onse a zaka makumi awiri kapena kupitirirapo, omwe akanatha kugwira ntchito ya usilikali mʼgulu lankhondo la Israeli anawawerenga monga mwa mabanja awo. 46 Chiwerengero cha anthu onse pamodzi chinali 603,550.

47 Koma mabanja a fuko la Levi okha sanawawerenge pamodzi ndi ena. 48 Pakuti Yehova anawuza Mose kuti, 49 “Usawerenge fuko la Levi kapena kuliphatikiza mʼkawundula wa Aisraeli. 50 Koma uyike Aleviwo kuti aziyangʼanira tenti yanga yopatulika, zipangizo zake ndi zonse zili mʼmenemo. Azinyamula tentiyo pamodzi ndi zipangizo zake zonse; azisamalira ndi kumanga misasa mozungulira tentiyo. 51 Pamene akusamutsa tentiyo, Alevi ndiwo aziyitsitsa, akafuna kuyimanganso, Alevi ndiwo aziyimiritsa. Wina aliyense amene adzayandikire tentiyo adzaphedwa. 52 Aisraeli azimanga matenti awo mʼmagulumagulu, munthu aliyense ku gulu lake pansi pa mbendera yake. 53 Alevi nawonso, azimanga matenti awo mozungulira tenti yopatulika kuti chilango chisagwere Aisraeli onse. Ndipo Alevi aziyangʼanira ndi kusamalira tenti yopatulikayo.”

54 Choncho Aisraeli anachita monga Yehova analamulira Mose.

Amplified Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1The Lord spoke [by special revelation] to Moses in the Wilderness of Sinai in the Tent of Meeting (tabernacle) on the first day of the second month in the second year after the [a]Israelites came out of the land of Egypt, saying, “Take a census of all the congregation of the sons of Israel, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, every male, [b]head by head from twenty years old and upward, all in Israel who are able to go out to war. You and Aaron shall number them, army by army. And with you there shall be a man [to assist you] from each tribe, each being the head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: from [the tribe of] Reuben, Elizur the son of Shedeur; from [the tribe of] Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; from [the tribe of] Judah, Nahshon the son of Amminadab; from [the tribe of] Issachar, Nethanel the son of Zuar; from [the tribe of] Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 from the sons (descendants) of Joseph: from [the tribe of] [c]Ephraim, Elishama the son of Ammihud; from [the tribe of] Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 from [the tribe of] Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 from [the tribe of] Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 from [the tribe of] Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 from [the tribe of] Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 from [the tribe of] Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These men were the ones called from the congregation, the leaders of their fathers’ (ancestors’) tribes; they were the heads of thousands [the highest ranking officers] in Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who were designated by name, 18 and assembled all the congregation on the first day of the second month, and they registered by ancestry in their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the Wilderness of Sinai.

20 The sons of Reuben, Israel’s (Jacob’s) firstborn, their generations, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 21 those of the tribe of Reuben numbered 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, their numbered men according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 23 those of the tribe of Simeon numbered 59,300.

24 Of the sons of Gad, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 25 those of the tribe of Gad numbered 45,650.

26 Of the sons of Judah, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 27 those of the tribe of Judah numbered 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 29 those of the tribe of Issachar numbered 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 31 those of the tribe of Zebulun numbered 57,400.

32 Of the sons of Joseph: the sons (descendants) of Ephraim, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 33 those of the tribe of Ephraim numbered 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 35 those of the tribe of Manasseh numbered 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 37 those of the tribe of Benjamin numbered 35,400.

38 Of the sons of Dan, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 39 those of the tribe of Dan numbered 62,700.

40 Of the sons of Asher, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 41 those of the tribe of Asher numbered 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their descendants, by their families (clans), by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 43 those of the tribe of Naphtali numbered 53,400.

44 These were the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each representing his fathers’ household. 45 So all those numbered of the sons of Israel, by their fathers’ households, from twenty years old and upward, all who were able to go to war in Israel, 46 all who were numbered were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had said to Moses, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their census among the sons of Israel [since they are unavailable to go to war]. 50 But appoint the Levites over the tabernacle (sanctuary) of the Testimony, and over all its furnishings and all things that belong to it. They shall carry the tabernacle [when traveling] and all its furnishings, and they shall take care of it and camp around it. 51 When the tabernacle is to go forward, the Levites shall take it down; and when the tabernacle is to [be set up for] camp, the Levites shall set it up. But the layman (non-Levite) who approaches the tabernacle shall be put to death. 52 The Israelites shall camp according to their armies, every man by his own camp and every man by his own [tribal] standard (banner). 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the Testimony, so that there will be no wrath against the congregation of the Israelites. The Levites shall be in charge of the tabernacle of the Testimony.” 54 Thus the sons of Israel did these things; according to all that the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:1 In general, sons (children) of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient peoples were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.
  2. Numbers 1:2 Lit by their skulls, also the root word for “Golgotha.”
  3. Numbers 1:10 Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt, but he was chosen over his elder brother, Manasseh, by his grandfather, Jacob (Israel) to receive the birthright blessing (the double portion). Joshua, the great leader who took command after the death of Moses, was from the tribe of Ephraim. Eventually, Ephraim dominated the other nine tribes of Israel, the Northern Kingdom. “Ephraim” is often used interchangeably with “Israel” to refer to the ten tribes of the north.