Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nahumu 1

1Uthenga wonena za Ninive. Buku la masomphenya a Nahumu wa ku Elikosi.

Mkwiyo wa Yehova pa Ninive

Yehova ndi Mulungu wansanje
ndiponso wobwezera;
    Yehova amabwezera ndipo ndi waukali.
Yehova amabwezera adani ake
    ndipo ukali wake umakhala nthawi zonse pa adani akewo.
Yehova sakwiya msanga koma ndi wa mphamvu yayikulu;
    ndipo sadzalola kuti munthu
    wolakwa asalangidwe.
Iye amayenda mʼkamvuluvulu ndi mʼnamondwe,
    ndipo mitambo ndi fumbi la ku mapazi ake.
Amalamulira nyanja ndipo imawuma;
amawumitsa mitsinje yonse.
Zomera za ku Basani ndi Karimeli zimawuma
    ndipo maluwa a ku Lebanoni amafota.
Mapiri amagwedera pamaso pake
ndipo zitunda zimasungunuka.
Dziko lapansi limanjenjemera pamaso pake,
    dziko lonse ndi zonse zokhala mʼmenemo.
Ndani angathe kuyima pamaso pake Iye akalusa?
    Ndani angapirire mkwiyo wake woopsa?
Ukali wake ukuyaka ngati moto;
    matanthwe akunyeka pamaso pake.

Yehova ndi wabwino,
    ndiye kothawirako nthawi ya masautso.
Amasamalira amene amamudalira,
koma ndi madzi achigumula choopsa
Iye adzawononga adani ake (Ninive);
    adzapirikitsira adani ake ku malo a mdima.

Chiwembu chilichonse chimene akukonzekera kumuchitira Yehova
    adzachiwononga kotheratu;
    msautso sudzabweranso kachiwiri.
10 Iwo adzakodwa mu ziyangoyango za minga
    ndipo adzaledzera ndi vinyo wawo;
    adzatenthedwa ngati ziputu zowuma.
11 Kwa iwe, Ninive, kunachokera munthu wa cholinga choyipa,
    wofuna kuchitira Yehova chiwembu,
    amene amapereka uphungu woyipa.
12 Yehova akuti,
“Ngakhale Asiriyawo ali ndi abwenzi,
    kaya iwowo ndi ambiri,
    koma adzawonongedwa ndi kutheratu.
Ngakhale ndinakuzunza iwe Yuda,
    sindidzakuzunzanso.
13 Tsopano ndidzathyola goli lake pa khosi lako
    ndipo ndidzadula maunyolo ako.”

14 Yehova walamulira za iwe, Ninive kuti,
    “Sudzakhala ndi zidzukulu
    zimene zidzadziwike ndi dzina lako.
Ndidzawononga zifanizo zosema ndi mafano owumba
    amene ali mʼnyumba ya milungu yako.
Ine ndidzakukumbira manda
    chifukwa ndiwe woyipitsitsa.”
15 Taonani, pa phiripo,
    mapazi a munthu amene akubweretsa nkhani yabwino,
    amene akulengeza za mtendere!
Inu anthu a ku Yuda, chitani madyerero anu
    ndipo kwaniritsani malumbiro anu.
Anthu oyipa sadzakuthiraninso nkhondo;
    iwo adzawonongedwa kotheratu.

Thai New Contemporary Bible

นาฮูม 1

1คำพยากรณ์เกี่ยวกับกรุงนีนะเวห์ หนังสือแห่งนิมิตของนาฮูมชาวเอลโขช

พระพิโรธต่อนีนะเวห์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้หึงหวงและทำการแก้แค้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและเต็มไปด้วยพระพิโรธ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นเหล่าปฏิปักษ์ของพระองค์
และยังทรงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกริ้วช้าและทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นโทษ
ทางของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและในลมพายุ
เมฆคือธุลีจากพระบาทของพระองค์
พระองค์ตรัสกำราบทะเลและทรงทำให้มันเหือดแห้ง
ทรงทำให้แม่น้ำทุกสายแห้งไป
บาชานกับคารเมลก็เหี่ยวเฉา
และหมู่ดอกไม้ผลิบานของเลบานอนก็ร่วงโรย
ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นต่อหน้าพระองค์
และเนินเขาต่างๆ หลอมละลาย
เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ แผ่นดินโลกก็สั่นสะท้าน
คือโลกและทุกคนที่อยู่ในโลก
ใครเล่าสามารถต้านทานความกริ้วของพระองค์ได้?
ใครเล่าสามารถทนต่อพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ได้?
พระองค์ทรงระบายพระพิโรธลงมาเหมือนไฟ
แล้วศิลาก็แหลกละเอียดต่อหน้าพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าประเสริฐ
ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามยากลำบาก
ทรงห่วงใยบรรดาผู้วางใจในพระองค์
แต่ด้วยกระแสน้ำท่วมท้น
พระองค์จะทรงทำให้นีนะเวห์สูญสิ้นไป
พระองค์จะทรงรุกไล่เหล่าศัตรูเข้าสู่ความมืด

ไม่ว่าพวกเขาจะคบคิดกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร[a]
พระองค์ก็จะทรงทำให้พบจุดจบ
ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสอง
10 พวกเขาจะติดอยู่ในดงหนาม
และเมามายด้วยเหล้าองุ่นของตนเอง
พวกเขาจะถูกเผาผลาญเหมือนตอข้าวแห้ง[b]
11 นีนะเวห์เอ๋ย มีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้า
ซึ่งวางแผนร้ายต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า
และวางแผนชั่ว

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“แม้พวกเขามีพันธมิตรและมีจำนวนมาก
พวกเขาก็จะถูกโค่นและสูญสิ้นไป
ยูดาห์เอ๋ย ถึงแม้เราให้เจ้าทุกข์ร้อน
แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ร้อนอีกต่อไป
13 บัดนี้เราจะหักแอกของพวกเขาจากคอของเจ้า
และหักโซ่ตรวนของเจ้าทิ้งไป”

14 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเกี่ยวกับนีนะเวห์ว่า
“เจ้าจะไม่มีลูกหลานสืบสกุล
เราจะทำลายรูปสลักและเทวรูปที่หล่อขึ้น
ซึ่งอยู่ในวิหารแห่งเทพเจ้าของเจ้า
เราจะเตรียมหลุมฝังศพของเจ้า
เพราะเจ้าชั่วช้าสามานย์”

15 ดูเถิด บนภูเขานั่น
เท้าของผู้นำข่าวดีมา
ผู้ประกาศสันติภาพ!
ยูดาห์เอ๋ย จงฉลองเทศกาลต่างๆ ของเจ้า
และทำตามที่เจ้าถวายปฏิญาณไว้
คนชั่วร้ายจะไม่มาย่ำยีบีฑาเจ้าอีก
เขาจะถูกทำลายเสียสิ้น

Notas al pie

  1. 1:9 หรือเจ้าผู้เป็นศัตรูคบคิดอะไรกันต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้า?
  2. 1:10 ในภาษาฮีบรูข้อนี้มีความหมายไม่ชัดเจน