Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nahumu 1

1Uthenga wonena za Ninive. Buku la masomphenya a Nahumu wa ku Elikosi.

Mkwiyo wa Yehova pa Ninive

Yehova ndi Mulungu wansanje
ndiponso wobwezera;
    Yehova amabwezera ndipo ndi waukali.
Yehova amabwezera adani ake
    ndipo ukali wake umakhala nthawi zonse pa adani akewo.
Yehova sakwiya msanga koma ndi wa mphamvu yayikulu;
    ndipo sadzalola kuti munthu
    wolakwa asalangidwe.
Iye amayenda mʼkamvuluvulu ndi mʼnamondwe,
    ndipo mitambo ndi fumbi la ku mapazi ake.
Amalamulira nyanja ndipo imawuma;
amawumitsa mitsinje yonse.
Zomera za ku Basani ndi Karimeli zimawuma
    ndipo maluwa a ku Lebanoni amafota.
Mapiri amagwedera pamaso pake
ndipo zitunda zimasungunuka.
Dziko lapansi limanjenjemera pamaso pake,
    dziko lonse ndi zonse zokhala mʼmenemo.
Ndani angathe kuyima pamaso pake Iye akalusa?
    Ndani angapirire mkwiyo wake woopsa?
Ukali wake ukuyaka ngati moto;
    matanthwe akunyeka pamaso pake.

Yehova ndi wabwino,
    ndiye kothawirako nthawi ya masautso.
Amasamalira amene amamudalira,
koma ndi madzi achigumula choopsa
Iye adzawononga adani ake (Ninive);
    adzapirikitsira adani ake ku malo a mdima.

Chiwembu chilichonse chimene akukonzekera kumuchitira Yehova
    adzachiwononga kotheratu;
    msautso sudzabweranso kachiwiri.
10 Iwo adzakodwa mu ziyangoyango za minga
    ndipo adzaledzera ndi vinyo wawo;
    adzatenthedwa ngati ziputu zowuma.
11 Kwa iwe, Ninive, kunachokera munthu wa cholinga choyipa,
    wofuna kuchitira Yehova chiwembu,
    amene amapereka uphungu woyipa.
12 Yehova akuti,
“Ngakhale Asiriyawo ali ndi abwenzi,
    kaya iwowo ndi ambiri,
    koma adzawonongedwa ndi kutheratu.
Ngakhale ndinakuzunza iwe Yuda,
    sindidzakuzunzanso.
13 Tsopano ndidzathyola goli lake pa khosi lako
    ndipo ndidzadula maunyolo ako.”

14 Yehova walamulira za iwe, Ninive kuti,
    “Sudzakhala ndi zidzukulu
    zimene zidzadziwike ndi dzina lako.
Ndidzawononga zifanizo zosema ndi mafano owumba
    amene ali mʼnyumba ya milungu yako.
Ine ndidzakukumbira manda
    chifukwa ndiwe woyipitsitsa.”
15 Taonani, pa phiripo,
    mapazi a munthu amene akubweretsa nkhani yabwino,
    amene akulengeza za mtendere!
Inu anthu a ku Yuda, chitani madyerero anu
    ndipo kwaniritsani malumbiro anu.
Anthu oyipa sadzakuthiraninso nkhondo;
    iwo adzawonongedwa kotheratu.

New International Reader's Version

Nahum 1

1Here is a prophecy the Lord gave Nahum, who was from the town of Elkosh. The prophecy came in a vision and is written in a book. The prophecy is about Nineveh.

The Lord Is Angry With Nineveh

The Lord is a jealous God who punishes people.
    He pays them back for the evil things they do.
    He directs his anger against them.
The Lord punishes his enemies.
    He holds his anger back
    until the right time to use it.
The Lord is slow to get angry.
    But he is very powerful.
The Lord will not let guilty people go
    without punishing them.
When he marches out, he stirs up winds and storms.
    Clouds are the dust kicked up by his feet.
He controls the seas. He dries them up.
    He makes all the rivers run dry.
Bashan and Mount Carmel dry up.
    The flowers in Lebanon fade.
He causes the mountains to shake.
    The hills melt away.
The earth trembles because he is there.
    The world and all those who live in it also tremble.
Who can stand firm when his anger burns?
    Who can live when he is angry?
His anger blazes out like fire.
    He smashes the rocks to pieces.

The Lord is good.
    When people are in trouble,
    they can go to him for safety.
He takes good care of those
    who trust in him.
But he will destroy Nineveh
    with a powerful flood.
He will chase his enemies
    into the place of darkness.

The Lord will put an end
    to anything they plan against him.
He won’t allow Assyria to win the battle
    over his people a second time.
10 His enemies will be tangled up among thorns.
    Their wine will make them drunk.
    They’ll be burned up like dry straw.
11 Nineveh, a king has marched out from you.
    He makes evil plans against the Lord.
    He thinks about how he can do what is wrong.

12 The Lord says,

“His army has many soldiers.
    Other nations are helping them.
    But they will be destroyed and pass away.
Judah, I punished you.
    But I will not do it anymore.
13 Now I will break Assyria’s yoke off your neck.
    I will tear off the ropes that hold you.”

14 Nineveh, the Lord has given an order concerning you.
    He has said, “You will not have any children
    to carry on your name.
I will destroy the wooden and metal statues
    that are in the temple of your gods.
I will get your grave ready for you.
    You are worthless.”

15 Look at the mountains of Judah!
    I see a messenger running to bring good news!
    He’s telling us that peace has come!
People of Judah, celebrate your feasts.
    Carry out your promises.
The evil Assyrians won’t attack you again.
    They’ll be completely destroyed.