Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nahumu 1

1Uthenga wonena za Ninive. Buku la masomphenya a Nahumu wa ku Elikosi.

Mkwiyo wa Yehova pa Ninive

Yehova ndi Mulungu wansanje
ndiponso wobwezera;
    Yehova amabwezera ndipo ndi waukali.
Yehova amabwezera adani ake
    ndipo ukali wake umakhala nthawi zonse pa adani akewo.
Yehova sakwiya msanga koma ndi wa mphamvu yayikulu;
    ndipo sadzalola kuti munthu
    wolakwa asalangidwe.
Iye amayenda mʼkamvuluvulu ndi mʼnamondwe,
    ndipo mitambo ndi fumbi la ku mapazi ake.
Amalamulira nyanja ndipo imawuma;
amawumitsa mitsinje yonse.
Zomera za ku Basani ndi Karimeli zimawuma
    ndipo maluwa a ku Lebanoni amafota.
Mapiri amagwedera pamaso pake
ndipo zitunda zimasungunuka.
Dziko lapansi limanjenjemera pamaso pake,
    dziko lonse ndi zonse zokhala mʼmenemo.
Ndani angathe kuyima pamaso pake Iye akalusa?
    Ndani angapirire mkwiyo wake woopsa?
Ukali wake ukuyaka ngati moto;
    matanthwe akunyeka pamaso pake.

Yehova ndi wabwino,
    ndiye kothawirako nthawi ya masautso.
Amasamalira amene amamudalira,
koma ndi madzi achigumula choopsa
Iye adzawononga adani ake (Ninive);
    adzapirikitsira adani ake ku malo a mdima.

Chiwembu chilichonse chimene akukonzekera kumuchitira Yehova
    adzachiwononga kotheratu;
    msautso sudzabweranso kachiwiri.
10 Iwo adzakodwa mu ziyangoyango za minga
    ndipo adzaledzera ndi vinyo wawo;
    adzatenthedwa ngati ziputu zowuma.
11 Kwa iwe, Ninive, kunachokera munthu wa cholinga choyipa,
    wofuna kuchitira Yehova chiwembu,
    amene amapereka uphungu woyipa.
12 Yehova akuti,
“Ngakhale Asiriyawo ali ndi abwenzi,
    kaya iwowo ndi ambiri,
    koma adzawonongedwa ndi kutheratu.
Ngakhale ndinakuzunza iwe Yuda,
    sindidzakuzunzanso.
13 Tsopano ndidzathyola goli lake pa khosi lako
    ndipo ndidzadula maunyolo ako.”

14 Yehova walamulira za iwe, Ninive kuti,
    “Sudzakhala ndi zidzukulu
    zimene zidzadziwike ndi dzina lako.
Ndidzawononga zifanizo zosema ndi mafano owumba
    amene ali mʼnyumba ya milungu yako.
Ine ndidzakukumbira manda
    chifukwa ndiwe woyipitsitsa.”
15 Taonani, pa phiripo,
    mapazi a munthu amene akubweretsa nkhani yabwino,
    amene akulengeza za mtendere!
Inu anthu a ku Yuda, chitani madyerero anu
    ndipo kwaniritsani malumbiro anu.
Anthu oyipa sadzakuthiraninso nkhondo;
    iwo adzawonongedwa kotheratu.

New American Standard Bible

Nahum 1

God Is Awesome

1The [a]oracle of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

A jealous and avenging God is the Lord;
The Lord is avenging and [b]wrathful.
The Lord takes vengeance on His adversaries,
And He reserves wrath for His enemies.
The Lord is slow to anger and great in power,
And the Lord will by no means leave the guilty unpunished.
In whirlwind and storm is His way,
And clouds are the dust beneath His feet.
He rebukes the sea and makes it dry;
He dries up all the rivers.
Bashan and Carmel wither;
The blossoms of Lebanon wither.
Mountains quake because of Him
And the hills dissolve;
Indeed the earth is upheaved by His presence,
The world and all the inhabitants in it.
Who can stand before His indignation?
Who can endure the burning of His anger?
His wrath is poured out like fire
And the rocks are broken up by Him.
The Lord is good,
A stronghold in the day of trouble,
And He knows those who take refuge in Him.
But with an overflowing flood
He will make a complete end of [c]its site,
And will pursue His enemies into darkness.

Whatever you devise against the Lord,
He will make a complete end of it.
Distress will not rise up twice.
10 Like tangled thorns,
And like those who are drunken with their drink,
They are consumed
As stubble completely withered.
11 From you has gone forth
One who plotted evil against the Lord,
A [d]wicked counselor.

12 Thus says the Lord,

“Though they are at full strength and likewise many,
Even so, they will be cut off and pass away.
Though I have afflicted you,
I will afflict you no longer.
13 “So now, I will break his yoke bar from upon you,
And I will tear off your shackles.”

14 The Lord has issued a command concerning [e]you:
[f]Your name will no longer be perpetuated.
I will cut off [g]idol and [h]image
From the house of your gods.
I will prepare your grave,
For you are contemptible.”

15 [i]Behold, on the mountains the feet of him who brings good news,
Who announces peace!
Celebrate your feasts, O Judah;
Pay your vows.
For never again will the [j]wicked one pass through you;
He is cut off completely.

Notas al pie

  1. Nahum 1:1 Or burden
  2. Nahum 1:2 Lit a possessor of wrath
  3. Nahum 1:8 I.e. Nineveh’s
  4. Nahum 1:11 Or worthless; Heb Belial
  5. Nahum 1:14 I.e. the king of Nineveh
  6. Nahum 1:14 Lit No more of your name will be sown
  7. Nahum 1:14 Or a graven image
  8. Nahum 1:14 Lit cast metal image
  9. Nahum 1:15 Ch 2:1 in Heb
  10. Nahum 1:15 Or worthless one; Heb Belial