Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nahumu 1

1Uthenga wonena za Ninive. Buku la masomphenya a Nahumu wa ku Elikosi.

Mkwiyo wa Yehova pa Ninive

Yehova ndi Mulungu wansanje
ndiponso wobwezera;
    Yehova amabwezera ndipo ndi waukali.
Yehova amabwezera adani ake
    ndipo ukali wake umakhala nthawi zonse pa adani akewo.
Yehova sakwiya msanga koma ndi wa mphamvu yayikulu;
    ndipo sadzalola kuti munthu
    wolakwa asalangidwe.
Iye amayenda mʼkamvuluvulu ndi mʼnamondwe,
    ndipo mitambo ndi fumbi la ku mapazi ake.
Amalamulira nyanja ndipo imawuma;
amawumitsa mitsinje yonse.
Zomera za ku Basani ndi Karimeli zimawuma
    ndipo maluwa a ku Lebanoni amafota.
Mapiri amagwedera pamaso pake
ndipo zitunda zimasungunuka.
Dziko lapansi limanjenjemera pamaso pake,
    dziko lonse ndi zonse zokhala mʼmenemo.
Ndani angathe kuyima pamaso pake Iye akalusa?
    Ndani angapirire mkwiyo wake woopsa?
Ukali wake ukuyaka ngati moto;
    matanthwe akunyeka pamaso pake.

Yehova ndi wabwino,
    ndiye kothawirako nthawi ya masautso.
Amasamalira amene amamudalira,
koma ndi madzi achigumula choopsa
Iye adzawononga adani ake (Ninive);
    adzapirikitsira adani ake ku malo a mdima.

Chiwembu chilichonse chimene akukonzekera kumuchitira Yehova
    adzachiwononga kotheratu;
    msautso sudzabweranso kachiwiri.
10 Iwo adzakodwa mu ziyangoyango za minga
    ndipo adzaledzera ndi vinyo wawo;
    adzatenthedwa ngati ziputu zowuma.
11 Kwa iwe, Ninive, kunachokera munthu wa cholinga choyipa,
    wofuna kuchitira Yehova chiwembu,
    amene amapereka uphungu woyipa.
12 Yehova akuti,
“Ngakhale Asiriyawo ali ndi abwenzi,
    kaya iwowo ndi ambiri,
    koma adzawonongedwa ndi kutheratu.
Ngakhale ndinakuzunza iwe Yuda,
    sindidzakuzunzanso.
13 Tsopano ndidzathyola goli lake pa khosi lako
    ndipo ndidzadula maunyolo ako.”

14 Yehova walamulira za iwe, Ninive kuti,
    “Sudzakhala ndi zidzukulu
    zimene zidzadziwike ndi dzina lako.
Ndidzawononga zifanizo zosema ndi mafano owumba
    amene ali mʼnyumba ya milungu yako.
Ine ndidzakukumbira manda
    chifukwa ndiwe woyipitsitsa.”
15 Taonani, pa phiripo,
    mapazi a munthu amene akubweretsa nkhani yabwino,
    amene akulengeza za mtendere!
Inu anthu a ku Yuda, chitani madyerero anu
    ndipo kwaniritsani malumbiro anu.
Anthu oyipa sadzakuthiraninso nkhondo;
    iwo adzawonongedwa kotheratu.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Наум 1

1Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума из Елкоша.

Гнев Вечного против Ниневии

Вечный[a] – ревнивый и мстительный Бог;
    Вечный мстительный и гневливый.
Вечный мстит Своим врагам
    и помнит зло недругов Своих.
Вечный долготерпелив и велик в Своём могуществе;
    Вечный не оставит виновных без наказания.
Его шествие – в буре и вихре,
    облака – пыль от Его ног.
Он приказывает морю, и оно высыхает,
    рекам – и они иссякают.
Богатые пастбища Башана и Кармила увядают,
    блекнут цветы на Ливане.[b]
Сотрясаются перед Ним горы,
    и тают холмы.
Земля трепещет перед Его лицом,
    трепещет мир и всё живущее в нём.
Кто устоит перед Его негодованием?
    И кто сможет выдержать Его пылающий гнев?
Подобно огню разливается Его гнев,
    скалы рассыпаются перед Ним.

Вечный благ,
    Он – убежище в дни бедствий.
Он заботится о тех, кто Ему доверяет,
    но всепотопляющим наводнением
Он разрушит Ниневию до основания;
    мрак настигнет Его врагов.

Что бы они ни замышляли против Вечного,[c]
    Он истребит их до конца,
    и бедствие уже не повторится.
10 Они запутаются в терновнике
    и будут пьяны от вина;
    они будут уничтожены, как сухое жнивьё.
11 Из тебя, Ниневия, вышел тот,
    кто замышляет злое против Вечного,
    кто советует беззаконное.

12 Так говорит Вечный:

– Хотя они сильны и многочисленны,
    они будут уничтожены и исчезнут,
а тебя, Иудея, раньше Я отягощал,
    но впредь уже не стану.
13 И теперь Я сокрушу их ярмо, что на твоей шее,
    и разорву твои оковы.

14 Вечный дал следующее повеление о тебе, Ниневия:

– Не станет у тебя потомков,
    носящих твоё имя.
Я разрушу твоих идолов и уничтожу истуканы,
    что находятся в храмах твоих богов.
Я приготовлю тебе могилу,
    потому что ты проклята.

15 Смотри, идёт по горам гонец, несущий радостную весть,
    провозглашающий мир!
Отмечай свои праздники, Иудея,
    исполняй свои обещания.
Не вторгнется больше беззаконный в твои владения,
    потому что будет полностью уничтожен.

Notas al pie

  1. 1:2 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. 1:4 Башан   , Кармил   , Ливан   – эти земли славились своим плодородием.
  3. 1:9 Или: «Что они замышляют против Вечного?»