Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mlaliki 1

Zapansipano Nʼzopandapake

1Mawu a Mlaliki, mwana wa Davide, mfumu ya ku Yerusalemu:

“Zopandapake! Zopandapake!”
    atero Mlaliki.
“Zopandapake kotheratu!
    Zopandapake.”

Kodi munthu amapindulanji pa ntchito zake zonse
    zimene amasautsidwa nazo pansi pano?
Mibado imabwera ndipo mibado imapita,
    koma dziko lapansi limakhalapobe nthawi zonse.
Dzuwa limatuluka ndipo dzuwa limalowa
    ndipo limapita mwamsanga kumene limatulukira.
Mphepo imawombera cha kummwera
    ndi kukhotera cha kumpoto;
imawomba mozungulirazungulira,
    kumangobwererabwerera komwe yachokera.
Mitsinje yonse imakathira ku nyanja,
    koma nyanjayo sidzaza;
kumene madziwo amachokera,
    amabwereranso komweko.
Zinthu zonse ndi zotopetsa,
    kutopetsa kwake ndi kosaneneka.
Maso satopa ndi kuona
    kapena khutu kukwaniritsidwa ndi kumva.
Zomwe zinalipo kale zidzakhalaponso,
    zomwe zinachitika kale zidzachitikanso.
    Ndiye kuti chatsopano palibiretu pansi pano.
10 Kodi chilipo chinthu chimene wina anganene kuti,
    “Taona! Ichi ndiye chatsopano?”
Chinalipo kale, kalekale;
    chinalipo ife kulibe.
11 Anthu akale sakumbukiridwa,
    ngakhale amene adzabwera mʼtsogolomu
sadzakumbukiridwa ndi iwo
    amene adzabwere pambuyo pawo.

Nzeru Nʼzopandapake

12 Ine, Mlalikine, ndinali mfumu ya Israeli mu Yerusalemu. 13 Ndinayika mtima wanga pophunzira ndi kufunafuna mwa nzeru zinthu zonse zimene zimachitika pansi pa thambo. Ndi ntchito yolemetsa ndithu imene Mulungu anayipereka kwa anthu! 14 Ine ndaona zinthu zonse zochitika pansi pano; zinthu zonsezo ndi zopandapake, nʼkungodzivuta chabe.

15 Chinthu chokhota sichingathe kuwongoledwa;
    chimene palibe sichingathe kuwerengedwa.

16 Ine ndinaganiza mu mtima mwanga, “Taona, ine ndakula ndi kukhala wa nzeru zochuluka kupambana aliyense amene analamulirapo Yerusalemu ndisanabadwe; ndaphunzira nzeru zochuluka ndi luntha.” 17 Ndipo ndinadzipereka kuti ndithe kumvetsa kuti nzeru nʼchiyani, misala nʼchiyani, uchitsiru nʼchiyani, koma ndinazindikira ichi, kuti kuteronso nʼkungodzivuta chabe.

18 Pakuti nzeru zochuluka zimabweretsa chisoni chochulukanso:
    chidziwitso chochuluka, zowawa zochulukanso.

New Russian Translation

Ecclesiastes 1

Все – суета

1Слова Екклесиаста[a], сына Давида, царя в Иерусалиме.

2«Суета[b] сует! –

сказал Екклесиаст. –

Суета сует,

все суета!»

3Что приобретает человек от всех трудов своих,

которые он делает под солнцем?

4Поколения приходят и уходят,

а земля остается навеки.

5Солнце всходит, и солнце заходит,

и вновь спешит к месту своего восхода.

6Летит ветер на юг,

потом направляется к северу,

кружится, кружится

и возвращается на свои круги.

7Все реки текут в море,

но море не переполняется.

И возвращаются реки к своим истокам,

чтобы течь снова.

8Все эти вещи утомляют:

человек не может все пересказать,

глаз не насытится тем, что видит,

ухо не наполнится тем, что слышит.

9Что было, то и будет,

и что делалось, то и будет делаться опять.

Нет ничего нового под солнцем!

10Бывает такое, о чем говорят:

«Смотри, вот что-то новое!»

Но и это уже бывало в прежние времена,

еще задолго до нас.

11Никто не помнит о живших прежде,

и о тех, что появятся позже,

не вспомнят те, кто будет жить после них.

Мудрость – суетна

12Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. 13Я посвятил себя изучению и испытанию мудростью всего, что делается под небом. Это тяжелое бремя, которое Бог возложил на людей. 14Я видел все, что делается под солнцем, все – суета, и все – погоня за ветром[c].

15Кривое не выпрямить,

а чего нет, того не сосчитать.

16Я сказал себе: «Величием и мудростью я превзошел всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрел много мудрости и знаний». 17Затем я решил узнать, в чем мудрость, а также в чем безумие и глупость, но понял, что и это погоня за ветром.

18Ведь с большой мудростью приходит много печали,

и чем больше знаний, тем больше скорбь.

Notas al pie

  1. 1:1 Слово «екклесиаст» можно перевести и как «возглавляющий собрание» или «проповедник», и как «учитель».
  2. 1:2 Это слово с языка оригинала переводится как «дуновение ветра», «выдох» и означает что-то бессмысленное, ничтожное и мимолетное.
  3. 1:14 Или: «томление духа». Также в остальных местах этой книги.