Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mlaliki 1

Zapansipano Nʼzopandapake

1Mawu a Mlaliki, mwana wa Davide, mfumu ya ku Yerusalemu:

“Zopandapake! Zopandapake!”
    atero Mlaliki.
“Zopandapake kotheratu!
    Zopandapake.”

Kodi munthu amapindulanji pa ntchito zake zonse
    zimene amasautsidwa nazo pansi pano?
Mibado imabwera ndipo mibado imapita,
    koma dziko lapansi limakhalapobe nthawi zonse.
Dzuwa limatuluka ndipo dzuwa limalowa
    ndipo limapita mwamsanga kumene limatulukira.
Mphepo imawombera cha kummwera
    ndi kukhotera cha kumpoto;
imawomba mozungulirazungulira,
    kumangobwererabwerera komwe yachokera.
Mitsinje yonse imakathira ku nyanja,
    koma nyanjayo sidzaza;
kumene madziwo amachokera,
    amabwereranso komweko.
Zinthu zonse ndi zotopetsa,
    kutopetsa kwake ndi kosaneneka.
Maso satopa ndi kuona
    kapena khutu kukwaniritsidwa ndi kumva.
Zomwe zinalipo kale zidzakhalaponso,
    zomwe zinachitika kale zidzachitikanso.
    Ndiye kuti chatsopano palibiretu pansi pano.
10 Kodi chilipo chinthu chimene wina anganene kuti,
    “Taona! Ichi ndiye chatsopano?”
Chinalipo kale, kalekale;
    chinalipo ife kulibe.
11 Anthu akale sakumbukiridwa,
    ngakhale amene adzabwera mʼtsogolomu
sadzakumbukiridwa ndi iwo
    amene adzabwere pambuyo pawo.

Nzeru Nʼzopandapake

12 Ine, Mlalikine, ndinali mfumu ya Israeli mu Yerusalemu. 13 Ndinayika mtima wanga pophunzira ndi kufunafuna mwa nzeru zinthu zonse zimene zimachitika pansi pa thambo. Ndi ntchito yolemetsa ndithu imene Mulungu anayipereka kwa anthu! 14 Ine ndaona zinthu zonse zochitika pansi pano; zinthu zonsezo ndi zopandapake, nʼkungodzivuta chabe.

15 Chinthu chokhota sichingathe kuwongoledwa;
    chimene palibe sichingathe kuwerengedwa.

16 Ine ndinaganiza mu mtima mwanga, “Taona, ine ndakula ndi kukhala wa nzeru zochuluka kupambana aliyense amene analamulirapo Yerusalemu ndisanabadwe; ndaphunzira nzeru zochuluka ndi luntha.” 17 Ndipo ndinadzipereka kuti ndithe kumvetsa kuti nzeru nʼchiyani, misala nʼchiyani, uchitsiru nʼchiyani, koma ndinazindikira ichi, kuti kuteronso nʼkungodzivuta chabe.

18 Pakuti nzeru zochuluka zimabweretsa chisoni chochulukanso:
    chidziwitso chochuluka, zowawa zochulukanso.

New American Standard Bible

Ecclesiastes 1

The Futility of All Endeavor

1The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.

[a]Vanity of vanities,” says the Preacher,
[b]Vanity of vanities! All is [c]vanity.”

What advantage does man have in all his work
Which he does under the sun?
A generation goes and a generation comes,
But the earth [d]remains forever.
Also, the sun rises and the sun sets;
And [e]hastening to its place it rises there again.
[f]Blowing toward the south,
Then turning toward the north,
The wind continues [g]swirling along;
And on its circular courses the wind returns.
All the rivers [h]flow into the sea,
Yet the sea is not full.
To the place where the rivers [i]flow,
There they [j]flow again.
All things are wearisome;
Man is not able to tell it.
The eye is not satisfied with seeing,
Nor is the ear filled with hearing.
That which has been is that which will be,
And that which has been done is that which will be done.
So there is nothing new under the sun.
10 Is there anything of which one might say,
“See this, it is new”?
Already it has existed for ages
Which were before us.
11 There is no remembrance of [k]earlier things;
And also of the [l]later things which will occur,
There will be for them no remembrance
Among those who will come [m]later still.

The Futility of Wisdom

12 I, the Preacher, have been king over Israel in Jerusalem. 13 And I set my [n]mind to seek and explore by wisdom concerning all that has been done under heaven. It is [o]a grievous task which God has given to the sons of men to be afflicted with. 14 I have seen all the works which have been done under the sun, and behold, all is [p]vanity and striving after wind. 15 What is crooked cannot be straightened and what is lacking cannot be counted.

16 I [q]said to myself, “Behold, I have magnified and increased wisdom more than all who were over Jerusalem before me; and my [r]mind has observed [s]a wealth of wisdom and knowledge.” 17 And I set my [t]mind to know wisdom and to know madness and folly; I realized that this also is striving after wind. 18 Because in much wisdom there is much grief, and increasing knowledge results in increasing pain.

Notas al pie

 1. Ecclesiastes 1:2 Or Futility of futilities
 2. Ecclesiastes 1:2 Or Futility of futilities
 3. Ecclesiastes 1:2 Or futile
 4. Ecclesiastes 1:4 Lit stands
 5. Ecclesiastes 1:5 Lit panting
 6. Ecclesiastes 1:6 Lit Going
 7. Ecclesiastes 1:6 Lit turning
 8. Ecclesiastes 1:7 Lit go
 9. Ecclesiastes 1:7 Lit go
 10. Ecclesiastes 1:7 Lit go
 11. Ecclesiastes 1:11 Lit first or former
 12. Ecclesiastes 1:11 Lit latter or after
 13. Ecclesiastes 1:11 Lit latter or after
 14. Ecclesiastes 1:13 Lit heart
 15. Ecclesiastes 1:13 Lit an evil
 16. Ecclesiastes 1:14 Or futility
 17. Ecclesiastes 1:16 Lit spoke with my heart, saying
 18. Ecclesiastes 1:16 Lit heart
 19. Ecclesiastes 1:16 Lit an abundance
 20. Ecclesiastes 1:17 Lit heart