Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mlaliki 1

Zapansipano Nʼzopandapake

1Mawu a Mlaliki, mwana wa Davide, mfumu ya ku Yerusalemu:

“Zopandapake! Zopandapake!”
    atero Mlaliki.
“Zopandapake kotheratu!
    Zopandapake.”

Kodi munthu amapindulanji pa ntchito zake zonse
    zimene amasautsidwa nazo pansi pano?
Mibado imabwera ndipo mibado imapita,
    koma dziko lapansi limakhalapobe nthawi zonse.
Dzuwa limatuluka ndipo dzuwa limalowa
    ndipo limapita mwamsanga kumene limatulukira.
Mphepo imawombera cha kummwera
    ndi kukhotera cha kumpoto;
imawomba mozungulirazungulira,
    kumangobwererabwerera komwe yachokera.
Mitsinje yonse imakathira ku nyanja,
    koma nyanjayo sidzaza;
kumene madziwo amachokera,
    amabwereranso komweko.
Zinthu zonse ndi zotopetsa,
    kutopetsa kwake ndi kosaneneka.
Maso satopa ndi kuona
    kapena khutu kukwaniritsidwa ndi kumva.
Zomwe zinalipo kale zidzakhalaponso,
    zomwe zinachitika kale zidzachitikanso.
    Ndiye kuti chatsopano palibiretu pansi pano.
10 Kodi chilipo chinthu chimene wina anganene kuti,
    “Taona! Ichi ndiye chatsopano?”
Chinalipo kale, kalekale;
    chinalipo ife kulibe.
11 Anthu akale sakumbukiridwa,
    ngakhale amene adzabwera mʼtsogolomu
sadzakumbukiridwa ndi iwo
    amene adzabwere pambuyo pawo.

Nzeru Nʼzopandapake

12 Ine, Mlalikine, ndinali mfumu ya Israeli mu Yerusalemu. 13 Ndinayika mtima wanga pophunzira ndi kufunafuna mwa nzeru zinthu zonse zimene zimachitika pansi pa thambo. Ndi ntchito yolemetsa ndithu imene Mulungu anayipereka kwa anthu! 14 Ine ndaona zinthu zonse zochitika pansi pano; zinthu zonsezo ndi zopandapake, nʼkungodzivuta chabe.

15 Chinthu chokhota sichingathe kuwongoledwa;
    chimene palibe sichingathe kuwerengedwa.

16 Ine ndinaganiza mu mtima mwanga, “Taona, ine ndakula ndi kukhala wa nzeru zochuluka kupambana aliyense amene analamulirapo Yerusalemu ndisanabadwe; ndaphunzira nzeru zochuluka ndi luntha.” 17 Ndipo ndinadzipereka kuti ndithe kumvetsa kuti nzeru nʼchiyani, misala nʼchiyani, uchitsiru nʼchiyani, koma ndinazindikira ichi, kuti kuteronso nʼkungodzivuta chabe.

18 Pakuti nzeru zochuluka zimabweretsa chisoni chochulukanso:
    chidziwitso chochuluka, zowawa zochulukanso.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

傳道書 1

萬事虛空

1以下是在耶路撒冷做王的大衛之子——傳道者的話。

傳道者說:虛空的虛空,
虛空的虛空,一切都是虛空。
人在日光之下的一切勞碌有什麼益處呢?
一代過去,一代又來,
大地卻永遠長存。
太陽升起,太陽落下,
匆忙回到升起之地。
風吹向南,又轉向北,
循環不息,周而復始。
江河湧流入海,海卻不會滿溢;
江河從何處流出,又返回何處。
萬事令人厭煩,人述說不盡。
眼看,看不飽;
耳聽,聽不夠。
以往發生的事,將來還會發生;
先前做過的事,將來也必再做。
日光之下,根本沒有新事。
10 人可以指著哪件事說:
「看啊,這是新事」?
所謂的新事在我們以前早就有了。
11 過去的事無人記得,
將來的事後人也不記得。

智慧之虛空

12 我傳道者曾在耶路撒冷做以色列的王。 13 我專心用智慧去研究、探索天下各樣的事,發現上帝給世人的是極重的苦工。 14 我觀察一切日光之下所做的事,看啊,都是虛空,好像捕風。 15 彎曲的不能變直,缺少的無法補足[a] 16 我心裡想:「我獲得極大的智慧,遠超過以前統治耶路撒冷的人。我擁有豐富的智慧和知識。」 17 我又專心察明智慧和知識、狂妄和愚昧,卻發現這也是捕風。 18 因為智慧越高,愁煩越多;知識越多,痛苦越深。

Notas al pie

  1. 1·15 補足」希伯來文是「數算」。