Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mlaliki 1

Zapansipano Nʼzopandapake

1Mawu a Mlaliki, mwana wa Davide, mfumu ya ku Yerusalemu:

“Zopandapake! Zopandapake!”
    atero Mlaliki.
“Zopandapake kotheratu!
    Zopandapake.”

Kodi munthu amapindulanji pa ntchito zake zonse
    zimene amasautsidwa nazo pansi pano?
Mibado imabwera ndipo mibado imapita,
    koma dziko lapansi limakhalapobe nthawi zonse.
Dzuwa limatuluka ndipo dzuwa limalowa
    ndipo limapita mwamsanga kumene limatulukira.
Mphepo imawombera cha kummwera
    ndi kukhotera cha kumpoto;
imawomba mozungulirazungulira,
    kumangobwererabwerera komwe yachokera.
Mitsinje yonse imakathira ku nyanja,
    koma nyanjayo sidzaza;
kumene madziwo amachokera,
    amabwereranso komweko.
Zinthu zonse ndi zotopetsa,
    kutopetsa kwake ndi kosaneneka.
Maso satopa ndi kuona
    kapena khutu kukwaniritsidwa ndi kumva.
Zomwe zinalipo kale zidzakhalaponso,
    zomwe zinachitika kale zidzachitikanso.
    Ndiye kuti chatsopano palibiretu pansi pano.
10 Kodi chilipo chinthu chimene wina anganene kuti,
    “Taona! Ichi ndiye chatsopano?”
Chinalipo kale, kalekale;
    chinalipo ife kulibe.
11 Anthu akale sakumbukiridwa,
    ngakhale amene adzabwera mʼtsogolomu
sadzakumbukiridwa ndi iwo
    amene adzabwere pambuyo pawo.

Nzeru Nʼzopandapake

12 Ine, Mlalikine, ndinali mfumu ya Israeli mu Yerusalemu. 13 Ndinayika mtima wanga pophunzira ndi kufunafuna mwa nzeru zinthu zonse zimene zimachitika pansi pa thambo. Ndi ntchito yolemetsa ndithu imene Mulungu anayipereka kwa anthu! 14 Ine ndaona zinthu zonse zochitika pansi pano; zinthu zonsezo ndi zopandapake, nʼkungodzivuta chabe.

15 Chinthu chokhota sichingathe kuwongoledwa;
    chimene palibe sichingathe kuwerengedwa.

16 Ine ndinaganiza mu mtima mwanga, “Taona, ine ndakula ndi kukhala wa nzeru zochuluka kupambana aliyense amene analamulirapo Yerusalemu ndisanabadwe; ndaphunzira nzeru zochuluka ndi luntha.” 17 Ndipo ndinadzipereka kuti ndithe kumvetsa kuti nzeru nʼchiyani, misala nʼchiyani, uchitsiru nʼchiyani, koma ndinazindikira ichi, kuti kuteronso nʼkungodzivuta chabe.

18 Pakuti nzeru zochuluka zimabweretsa chisoni chochulukanso:
    chidziwitso chochuluka, zowawa zochulukanso.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Размышления 1

Всё – пустое

1Слова Учителя[a], сына Давуда, царя в Иерусалиме.

«Пустое![b] Пустое! –
    сказал Учитель. –
Всё бессмысленно,
    всё пустое!»
Что приобретает человек от всех трудов своих,
    которые он делает под солнцем?
Поколения приходят и уходят,
    а земля остаётся навеки.
Солнце всходит, и солнце заходит,
    и вновь спешит к месту своего восхода.
Летит ветер на юг,
    потом направляется к северу,
кружится, кружится
    и возвращается на свои круги.
Все реки текут в море,
    но море не переполняется.
И возвращаются реки к своим истокам,
    чтобы течь снова.
Все эти вещи утомляют:
    человек не может всё пересказать,
глаз не насытится тем, что видит,
    ухо не наполнится тем, что слышит.
Что было, то и будет,
    и что делалось, то и будет делаться опять.
    Нет ничего нового под солнцем!
10 Бывает такое, о чём говорят:
    «Смотри, вот что-то новое!»
Но и это уже бывало в прежние времена,
    ещё задолго до нас.
11 Никто не помнит о живших прежде,
    и о тех, кто ещё не родился,
    не вспомнят те, кто будет жить после них.

Мудрость – пуста

12 Я, Учитель, был царём над Исраилом в Иерусалиме. 13 Я решил изучить и испытать мудростью всё, что делается под небом. Это тяжёлое бремя, которое Всевышний возложил на людей. 14 Я видел всё, что делается под солнцем, и всё – пустое, всё – погоня за ветром[c].

15 Кривое не выпрямить,
    а чего нет, того не сосчитать.

16 Я сказал себе: «Величием и мудростью я превзошёл всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрёл много мудрости и знаний». 17 Затем я решил узнать, в чём мудрость, а также в чём безумие и глупость, но понял, что и это погоня за ветром.

18 Ведь с большой мудростью приходит много печали,
    и чем больше знаний, тем больше скорбь.

Notas al pie

  1. 1:1 Букв.: «Екклесиаста». Слово «екклесиаст» с языка оригинала можно перевести и как «возглавляющий собрание» или «проповедник».
  2. 1:2 Слово, стоящее здесь в оригинале, переводится как «дуновение ветра», «выдох» и означает что-то бессмысленное, ничтожное и мимолётное.
  3. 1:14 Или: «томление духа». Также в остальных местах этой книги.