Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 31

Mawu a Mfumu Lemueli

1Nawa mawu a mfumu Lemueli wa ku Massa amene anamuphunzitsa amayi ake:

Nʼchiyani mwana wanga? Nʼchiyani mwana wa mʼmimba mwanga?
    Nʼchiyani iwe mwana wanga amene ndinachita kupempha ndi malumbiro?
Usapereke mphamvu yako kwa akazi.
    Usamayenda nawo amenewa popeza amawononga ngakhale mafumu.

Iwe Lemueli si choyenera kwa mafumu,
    mafumu sayenera kumwa vinyo.
    Olamulira asamalakalake chakumwa choledzeretsa
kuopa kuti akamwa adzayiwala malamulo a dziko,
    nayamba kukhotetsa zinthu zoyenera anthu osauka.
Perekani chakumwa choledzeretsa kwa amene ali pafupi kufa,
    vinyo kwa amene ali pa mavuto woopsa;
amwe kuti ayiwale umphawi wawo
    asakumbukirenso kuvutika kwawo.

Yankhula mʼmalo mwa amene sangathe kudziyankhulira okha.
    Uwayankhulire anthu onse osiyidwa pa zonse zowayenera.
Yankhula ndi kuweruza mwachilungamo.
    Uwateteze amphawi ndi osauka.

Mathero: Mkazi Wangwiro

10 Kodi mkazi wangwiro angathe kumupeza ndani?
    Ndi wokwera mtengo kuposa miyala yamtengowapatali.
11 Mtima wa mwamuna wake umamukhulupirira
    ndipo mwamunayo sasowa phindu.
12 Masiku onse a moyo wake
    mkaziyo amachitira mwamuna wake zabwino zokhazokha osati zoyipa.
13 Iye amafunafuna ubweya ndi thonje;
    amagwira ntchito ndi manja ake mwaufulu.
14 Iye ali ngati sitima zapamadzi za anthu amalonda,
    amakatenga chakudya chake kutali.
15 Iye amadzuka kusanache kwenikweni;
    ndi kuyamba kukonzera a pa banja pake chakudya
    ndi kuwagawira ntchito atsikana ake antchito.
16 Iye amalingalira za munda ndi kuwugula;
    ndi ndalama zimene wazipeza amalima munda wamphesa.
17 Iye amavala zilimbe
    nagwira ntchito mwamphamvu ndi manja ake.
18 Iye amaona kuti malonda ake ndi aphindu,
    choncho nyale yake sizima usiku wonse.
19 Iye amadzilukira thonje
    ndipo yekha amagwira chowombera nsalu.
20 Iye amachitira chifundo anthu osauka
    ndipo amapereka chithandizo kwa anthu osowa.
21 Iye saopa kuti banja lake lifa ndi kuzizira pa nyengo yachisanu;
    pakuti onse amakhala atavala zovala zofunda.
22 Iye amadzipangira yekha zoyala pa bedi pake;
    amavala zovala zabafuta ndi zapepo.
23 Mwamuna wake ndi wodziwika pa chipata cha mzinda,
    ndipo amakhala pakati pa akuluakulu a mʼdzikomo.
24 Iye amasoka nsalu zabafuta nazigulitsa;
    amaperekanso mipango kwa anthu amalonda.
25 Mphamvu ndi ulemu zimakhala ngati chovala chake;
    ndipo amaseka osaopa zamʼtsogolo.
26 Iye amayankhula mwanzeru,
    amaphunzitsa anthu mwachikondi.
27 Iye amayangʼanira makhalidwe a anthu a pa banja lake
    ndipo sachita ulesi ndi pangʼono pomwe.
28 Ana ake amamunyadira ndipo amamutcha kuti wodala;
    ndipo mwamuna wake, amamuyamikira nʼkumati,
29 “Pali akazi ambiri amene achita zinthu zopambana
    koma iwe umawaposa onsewa.”
30 Nkhope yachikoka ndi yonyenga, ndipo kukongola nʼkosakhalitsa;
    koma mkazi amene amaopa Yehova ayenera kutamandidwa.
31 Mupatseni mphotho chifukwa cha zimene iye wachita
    ndipo ntchito zake zimutamande ku mabwalo.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 31

利慕伊勒王的箴言

1以下是利慕伊勒王的箴言,

    是他母亲给他的教诲:

我儿,我亲生的骨肉,
    我许愿得来的孩子啊,
    我该怎样教导你呢?
不要在女人身上耗废精力,
    不要迷恋那些能毁灭王的人。
利慕伊勒啊,
    君王不可喝酒,
    不可喝酒,
    首领不宜喝烈酒,
免得喝酒后忘记律例,
    不为困苦人伸张正义。
把烈酒给灭亡的人,
    把淡酒给忧伤的人,
让他们喝了忘掉贫穷,
    不再记得自己的痛苦。
要为不能自辩者说话,
    为一切不幸的人申冤。
你要发言,秉公审判,
    为贫穷困苦者主持公道。

贤德的妻子

10 谁能找到贤德之妻?
    她的价值远胜过珠宝。
11 她丈夫信赖她,
    什么也不缺乏。
12 她一生对丈夫有益无损。
13 她寻找羊毛和细麻,
    愉快地亲手做衣。
14 她好像商船,
    从远方运来粮食。
15 天未亮她就起床,
    为全家预备食物,
    分派女仆做家事。
16 她选中田地便买下来,
    亲手赚钱栽种葡萄园。
17 她精力充沛,
    双臂有力。
18 她深谙经营之道,
    她的灯彻夜不熄。
19 她手拿卷线杆,
    手握纺线锤。
20 她乐于周济穷人,
    伸手帮助困苦者。
21 她不因下雪而为家人担心,
    因为全家都穿着朱红暖衣。
22 她为自己缝制绣花毯,
    用细麻和紫布做衣服。
23 她丈夫在城门口与当地长老同坐,
    受人尊重。
24 她缝制细麻衣裳出售,
    又制作腰带卖给商人。
25 她充满力量和尊荣,
    她以笑颜迎接未来。
26 她说的话带着智慧,
    她的训言充满慈爱。
27 她料理一切家务,
    从不偷懒吃闲饭。
28 她的儿女肃立,
    为她祝福,
    她的丈夫也称赞她,
29 说:“世上贤德的女子很多,
    唯有你无与伦比。”
30 艳丽是虚假的,
    美貌是短暂的,
    唯有敬畏耶和华的女子配得称赞。
31 愿她享受自己的劳动成果,
    愿她的事迹使她在城门口受称赞。