Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 15

1Kuyankha kofatsa kumathetsa mkwiyo,
    koma mawu ozaza amautsa ukali.

Munthu wanzeru amayankhula zinthu za nzeru,
    koma pakamwa pa zitsiru pamatulutsa za uchitsiru.

Maso a Yehova ali ponseponse,
    amayangʼana pa oyipa ndi abwino omwe.

Kuyankhula kodekha kuli ngati mtengo wopatsa moyo,
    koma kuyankhula kopotoka kumapweteka mtima.

Chitsiru chimanyoza mwambo wa abambo ake,
    koma wochenjera amasamala chidzudzulo.

Munthu wolungama amakhala ndi chuma chambiri,
    zimene woyipa amapindula nazo zimamugwetsa mʼmavuto.

Pakamwa pa anthu anzeru pamafalitsa nzeru;
    koma mitima ya zitsiru sitero.

Nsembe za anthu oyipa zimamunyansa Yehova,
    koma amakondwera ndi pemphero la anthu owona mtima.

Ntchito za anthu oyipa zimamunyansa Yehova
    koma amakonda amene amafunafuna chilungamo.

10 Amene amasiya njira yabwino adzalangidwa koopsa.
    Odana ndi chidzudzulo adzafa.

11 Manda ndi chiwonongeko ndi zosabisika pamaso pa Yehova,
    nanji mitima ya anthu!

12 Wonyoza sakonda kudzudzulidwa;
    iye sapita kwa anthu anzeru.

13 Mtima wokondwa umachititsa nkhope kukhala yachimwemwe,
    koma mtima wosweka umawawitsa moyo.

14 Mtima wa munthu wozindikira zinthu umafunafuna nzeru,
    koma pakamwa pa zitsiru pamadya uchitsiru wawo.

15 Munthu woponderezedwa masiku ake onse amakhala oyipa,
    koma mtima wachimwemwe umakhala pa chisangalalo nthawi zonse.

16 Kuli bwino kukhala ndi zinthu pangʼono nʼkumaopa Yehova,
    kusiyana ndi kukhala ndi chuma chambiri uli pamavuto.

17 Kuli bwino kudyera ndiwo zamasamba pamene pali chikondi,
    kusiyana ndi kudyera nyama yangʼombe yonenepa pamene pali udani.

18 Munthu wopsa mtima msanga amayambitsa mikangano,
    koma munthu woleza mtima amathetsa ndewu.

19 Njira ya munthu waulesi ndi yowirira ndi mtengo waminga,
    koma njira ya munthu wolungama ili ngati msewu waukulu.

20 Mwana wanzeru amakondweretsa abambo ake,
    koma mwana wopusa amanyoza amayi ake.

21 Uchitsiru umakondweretsa munthu wopanda nzeru,
    koma munthu womvetsa zinthu amayenda mowongoka.

22 Popanda uphungu zolinga zako munthu zimalephereka,
    koma pakakhala aphungu ambiri zolinga zimatheka.

23 Munthu amakondwera ndi kuyankha koyenera,
    ndipo mawu onena pa nthawi yake ndi okoma.

24 Munthu wanzeru amatsata njira yopita ku moyo
    kuti apewe malo okhala anthu akufa.

25 Yehova amapasula nyumba ya munthu wonyada
    koma amasamalira malo a mkazi wamasiye.

26 Maganizo a anthu oyipa amamunyansa Yehova,
    koma mawu a anthu oyera mtima amamusangalatsa.

27 Munthu wofuna phindu mwachinyengo amavutitsa banja lake,
    koma wodana ndi ziphuphu adzakhala ndi moyo.

28 Munthu wolungama amaganizira za mmene ayankhire,
    koma pakamwa pa munthu woyipa pamatulutsa mawu oyipa.

29 Yehova amakhala kutali ndi anthu oyipa,
    koma amamva pemphero la anthu olungama.

30 Kuwala kwa maso kumasangalatsa mtima
    ndipo uthenga wabwino umalimbitsa munthu.

31 Womvera mawu a chidzudzulo amene apatsa moyo
    adzakhala pakati pa anthu anzeru.

32 Amene amanyoza mwambo amadzinyoza yekha,
    koma womvera mawu a chidzudzulo amapeza nzeru zomvetsa zinthu.

33 Kuopa Yehova kumaphunzitsa munthu nzeru,
    ndipo kudzichepetsa ndi ulemu chili patsogolo ndi kudzichepetsa.

Het Boek

Spreuken 15

1Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een tactloze uitspraak roept de woede juist op.
Een verstandig mens weet zijn kennis goed te vertolken, maar de woorden van een zot zijn een bron van dwaasheid.
Gods ogen zien alles, al het kwade én al het goede.
Gezonde woorden zijn als een boom van leven, verkeerde woorden richten echter schade aan.
Een dwaas zal de lessen van zijn vader negeren, maar wie luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader, toont zich verstandig.
Het huis van de rechtvaardige bergt vele schatten, maar de goddeloze doet zichzelf schade aan.
Verstandige mensen strooien kennis om zich heen, terwijl het hart van de dwaas een dwaalspoor kiest.
De Here verafschuwt het offer van de goddelozen, maar een oprecht gebed doet Hem goed.
De Here verafschuwt goddeloos gedrag, maar wie zich toelegt op oprechtheid, zal Hij liefhebben.
10 Onderwijs en berisping zijn onaangenaam voor wie de goede weg verlaat. Wie terechtwijzing haat, gaat de dood tegemoet.
11 De diepten van de hel zijn voor de Here als een open boek, dus kan Hij de harten van de mensen zeker peilen!
12 Een spotter houdt er niet van als hij bestraft wordt en mijdt daarom verstandige mensen.
13 Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest.
14 Een verstandig hart verlangt naar kennis, maar de dwaas put uit een bron van dwaasheid.
15 Een bedrukt mens lijdt een triest leven, maar een vrolijk hart geeft levenslust.
16 Weinig bezit met een eerbiedig ontzag voor de Here is beter dan veel rijkdom en een onrustig geweten.
17 Een eenvoudig maal in een liefdevolle sfeer is beter dan een overvloedig diner met een liefdeloze sfeer.
18 Een lichtgeraakt mens veroorzaakt ruzie, een geduldig mens zorgt voor verzoening.
19 Een luiaard is vol dorens en distels, maar voor een oprechte wordt de weg gebaand.
20 Een verstandige zoon geeft zijn vader veel vreugde, maar een dwaas veracht zijn moeder.
21 Een onverstandig mens beleeft plezier aan zijn eigen dwaasheid, maar een verstandig mens zoekt de goede weg.
22 Zonder goede raad gaan plannen teniet, maar veel adviseurs doen plannen slagen.
23 Een passend antwoord maakt de spreker blij en wat is een woord goed op zijn tijd!
24 De levensweg leidt de verstandige naar boven, hij blijft buiten bereik van het dodenrijk beneden.
25 De Here richt een hoogmoedige ten gronde, maar voor de weduwe springt Hij in de bres.
26 De Here verafschuwt de gedachten van een boosdoener, maar woorden uit liefde gesproken zijn zuiver.
27 Een oneerlijk mens brengt onrust in zijn eigen huis, maar wie smeergeld haat, zal leven.
28 Een rechtvaardige denkt voordat hij spreekt, een goddeloze spuit volop vuile taal.
29 De Here houdt goddelozen op een afstand, maar het gebed van rechtvaardigen zal Hij verhoren.
30 Vriendelijke ogen maken het hart blij en een goed bericht schenkt nieuwe moed.
31 Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap.
32 Wie de berisping verwerpt, doet zich zelf tekort, maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid.
33 Eerbiedig ontzag voor de Here leidt tot wijsheid en nederigheid leidt tot eerbetoon.