Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 1

Mawu Oyamba: Cholinga ndi Mutu

1Iyi ndi miyambi ya Solomoni mwana wa Davide, mfumu ya Israeli:

Ndi yothandiza kuti munthu adziwe nzeru ndi malangizo;
    kuti amvetse mawu a matanthauzo ozama;
kuti alandire malangizo othandiza kuti achite zinthu mwanzeru,
    akhale wangwiro, wachilungamo ndiponso wosakondera.
Ndi yothandiza munthu wamba kuti aphunzire nzeru za kuchenjera,
    achinyamata kudziwa zinthu bwino ndi kulingalira.
Munthu wanzeru amvetse bwino miyamboyi kuti awonjezere kuphunzira kwake,
    ndi munthu womvetsa zinthu bwino apatepo luso,
kuti azimvetsa miyambi ndi mafanizo,
    mawu a anthu anzeru ndi mikuluwiko.

Kuopa Yehova ndiye chiyambi cha nzeru.
    Zitsiru zimanyoza nzeru ndi malangizo.

Malangizo kuti Asunge Nzeru

Malangizo kwa Achinyamata

Mwana wanga, mvera malangizo a abambo ako
    ndipo usakane mawu okuwongolera a amayi ako.
Ali ngati sangamutu yokongola ya maluwa pamutu pako
    ndiponso ali ngati mkanda mʼkhosi mwako.

10 Mwana wanga, ngati anthu oyipa afuna kukukopa
    usamawamvere.
11 Akadzati, “Tiye kuno;
    tikabisale kuti tiphe anthu,
    tikabisalire anthu osalakwa;
12 tiwameze amoyo ngati manda,
    ndi athunthu ngati anthu otsikira mʼdzenje.
13 Motero tidzapeza zinthu zosiyanasiyana zamtengowapatali
    ndi kudzaza nyumba zathu ndi zolanda;
14 Bwera, chita nafe maere,
    ndipo tidzagawana chuma chathu tonse.”
15 Mwana wanga, usayende nawo pamodzi,
    usatsagane nawo mʼnjira zawozo.
16 Iwowatu amangofuna zoyipa zokhazokha,
    amathamangira kukhetsa magazi.
17 Nʼkopanda phindu kutchera msampha
    mbalame zikuona!
18 Koma anthu amenewa amangobisalira miyoyo yawo yomwe;
    amangodzitchera okha msampha!
19 Awa ndiwo mathero a anthu opeza chuma mwankhanza;
    chumacho chimapha mwiniwake.

Chenjezo Pomwe Tikana Nzeru

20 Nzeru ikufuwula mu msewu,
    ikuyankhula mokweza mawu mʼmisika;
21 ikufuwula pa mphambano ya misewu,
    ikuyankhula pa zipata za mzinda kuti,

22 “Kodi inu anthu osachangamukanu, mudzakondwera ndi kusachangamuka mpaka liti?
    Nanga anthu onyogodola adzakondabe kunyogodola mpaka liti?
    Kapena opusa adzadana ndi nzeru mpaka liti?
23 Tamverani mawu anga a chidzudzulo.
    Ine ndikukuwuzani maganizo anga
    ndi kukudziwitsani mawu anga.
24 Popeza ndinakuyitanani koma inu munakana kumvera.
    Ndinayesa kukuthandizani koma panalibe amene anasamala.
25 Uphungu wanga munawunyoza.
    Kudzudzula kwanga simunakusamale.
26 Ndiye inenso ndidzakusekani mukadzakhala mʼmavuto;
    ndidzakunyogodolani chikadzakugwerani chimene mumachiopacho.
27 Chiwonongeko chikadzakugwerani ngati namondwe,
    tsoka likadzakufikirani ngati kamvuluvulu,
    mavuto ndi masautso akadzakugwerani.

28 “Tsono mudzandiyitana koma sindidzayankha;
    mudzandifunafuna, koma simudzandipeza.
29 Popeza iwo anadana ndi chidziwitso
    ndipo sanasankhe kuopa Yehova,
30 popeza iwo sanasamale malangizo anga
    ndipo ananyoza chidzudzulo changa.
31 Tsono adzadya zipatso zoyenera mayendedwe awo
    ndi kukhuta ndi ntchito zimene anachita kwa ena.
32 Pakuti anthu osachangamuka amaphedwa chifukwa cha kusochera kwawo,
    ndipo zitsiru zimadziwononga zokha chifukwa cha mphwayi zawo.
33 Koma aliyense wondimvera adzakhala mwa bata;
    adzakhala mosatekeseka posaopa chilichonse.”

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

箴言 1

箴言的价值

1这是大卫的儿子以色列王所罗门的箴言。

为使人认识智慧和教诲,
    领悟真知灼见;
为使人接受劝诫,
    为人处事仁义、公平、正直;
使愚昧人明智,
    使青年有知识和明辨力;
使智者听了长学问,
    明哲听了得指引;
使人领悟箴言和比喻,
    明白智者的话和谜语。

知识始于敬畏耶和华,

    愚人轻视智慧和教诲。
孩子啊,
    你要听从父亲的教诲,
    不可背弃母亲的训言。
因为这要作你头上的华冠,
    颈上的项链。
10 孩子啊,恶人若引诱你,
    千万不要听从。
11 他们若说:“跟我们来吧,
    我们去埋伏杀人,
    暗害无辜者取乐;
12 我们要像阴间一样生吞他们,
    整个吞没他们,
    使他们如坠入坟墓的人;
13 我们必得到各样宝物,
    把战利品装满我们的房屋。
14 跟我们一起干吧,
    大家有福同享!”
15 孩子啊,
    不要走他们的道,
    切莫行他们的路。
16 因为他们奔向罪恶,
    急速地去杀人流血。
17 在飞鸟眼前设网罗,徒劳无功。
18 他们埋伏,却自流己血;
    他们伏击,却自害己命。
19 这就是贪爱不义之财者的结局,
    不义之财终要夺去他们的性命。

智慧的劝诫

20 智慧在大街上高喊,
    在广场上扬声,
21 在热闹的市集宣告,
    在城门口演说:
22 “你们愚昧人喜爱愚昧,
    嘲讽者以嘲弄为乐,
    无知者厌恶知识,
    要到什么时候呢?
23 你们若因我的责备而回转,
    我就向你们显明我的旨意[a]
    叫你们明白我的话语。
24 我呼唤你们,
    你们却充耳不闻;
    我向你们招手,
    你们却视若无睹。
25 你们漠视我的劝诫,
    不接受我的责备。
26 因此,
    你们遭遇灾难时,
    我必发笑;
    惊恐临到你们时,
    我必嗤笑——
27 那时,恐惧如风暴袭击你们,
    灾难如旋风临到你们,
    忧愁和苦难吞没你们。
28 你们呼求我,
    我也不回答;
    你们恳切地寻找我,
    却找不到。
29 因为你们厌恶知识,
    不愿意敬畏耶和华,
30 不接受我的劝诫,
    又藐视我的责备。
31 所以,你们必自食其果,
    因自己的恶谋而吃尽苦头。
32 愚昧人背离正道,
    自招灭亡;
    愚顽人逍遥自在,
    毁掉自己。
33 然而,那听从我的必安然居住,
    得享安宁,
    不怕灾祸。”

Notas al pie

  1. 1:23 我就向你们显明我的旨意”希伯来文是“我就将我的灵浇灌你们”。