Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 1

Mawu Oyamba: Cholinga ndi Mutu

1Iyi ndi miyambi ya Solomoni mwana wa Davide, mfumu ya Israeli:

Ndi yothandiza kuti munthu adziwe nzeru ndi malangizo;
    kuti amvetse mawu a matanthauzo ozama;
kuti alandire malangizo othandiza kuti achite zinthu mwanzeru,
    akhale wangwiro, wachilungamo ndiponso wosakondera.
Ndi yothandiza munthu wamba kuti aphunzire nzeru za kuchenjera,
    achinyamata kudziwa zinthu bwino ndi kulingalira.
Munthu wanzeru amvetse bwino miyamboyi kuti awonjezere kuphunzira kwake,
    ndi munthu womvetsa zinthu bwino apatepo luso,
kuti azimvetsa miyambi ndi mafanizo,
    mawu a anthu anzeru ndi mikuluwiko.

Kuopa Yehova ndiye chiyambi cha nzeru.
    Zitsiru zimanyoza nzeru ndi malangizo.

Malangizo kuti Asunge Nzeru

Malangizo kwa Achinyamata

Mwana wanga, mvera malangizo a abambo ako
    ndipo usakane mawu okuwongolera a amayi ako.
Ali ngati sangamutu yokongola ya maluwa pamutu pako
    ndiponso ali ngati mkanda mʼkhosi mwako.

10 Mwana wanga, ngati anthu oyipa afuna kukukopa
    usamawamvere.
11 Akadzati, “Tiye kuno;
    tikabisale kuti tiphe anthu,
    tikabisalire anthu osalakwa;
12 tiwameze amoyo ngati manda,
    ndi athunthu ngati anthu otsikira mʼdzenje.
13 Motero tidzapeza zinthu zosiyanasiyana zamtengowapatali
    ndi kudzaza nyumba zathu ndi zolanda;
14 Bwera, chita nafe maere,
    ndipo tidzagawana chuma chathu tonse.”
15 Mwana wanga, usayende nawo pamodzi,
    usatsagane nawo mʼnjira zawozo.
16 Iwowatu amangofuna zoyipa zokhazokha,
    amathamangira kukhetsa magazi.
17 Nʼkopanda phindu kutchera msampha
    mbalame zikuona!
18 Koma anthu amenewa amangobisalira miyoyo yawo yomwe;
    amangodzitchera okha msampha!
19 Awa ndiwo mathero a anthu opeza chuma mwankhanza;
    chumacho chimapha mwiniwake.

Chenjezo Pomwe Tikana Nzeru

20 Nzeru ikufuwula mu msewu,
    ikuyankhula mokweza mawu mʼmisika;
21 ikufuwula pa mphambano ya misewu,
    ikuyankhula pa zipata za mzinda kuti,

22 “Kodi inu anthu osachangamukanu, mudzakondwera ndi kusachangamuka mpaka liti?
    Nanga anthu onyogodola adzakondabe kunyogodola mpaka liti?
    Kapena opusa adzadana ndi nzeru mpaka liti?
23 Tamverani mawu anga a chidzudzulo.
    Ine ndikukuwuzani maganizo anga
    ndi kukudziwitsani mawu anga.
24 Popeza ndinakuyitanani koma inu munakana kumvera.
    Ndinayesa kukuthandizani koma panalibe amene anasamala.
25 Uphungu wanga munawunyoza.
    Kudzudzula kwanga simunakusamale.
26 Ndiye inenso ndidzakusekani mukadzakhala mʼmavuto;
    ndidzakunyogodolani chikadzakugwerani chimene mumachiopacho.
27 Chiwonongeko chikadzakugwerani ngati namondwe,
    tsoka likadzakufikirani ngati kamvuluvulu,
    mavuto ndi masautso akadzakugwerani.

28 “Tsono mudzandiyitana koma sindidzayankha;
    mudzandifunafuna, koma simudzandipeza.
29 Popeza iwo anadana ndi chidziwitso
    ndipo sanasankhe kuopa Yehova,
30 popeza iwo sanasamale malangizo anga
    ndipo ananyoza chidzudzulo changa.
31 Tsono adzadya zipatso zoyenera mayendedwe awo
    ndi kukhuta ndi ntchito zimene anachita kwa ena.
32 Pakuti anthu osachangamuka amaphedwa chifukwa cha kusochera kwawo,
    ndipo zitsiru zimadziwononga zokha chifukwa cha mphwayi zawo.
33 Koma aliyense wondimvera adzakhala mwa bata;
    adzakhala mosatekeseka posaopa chilichonse.”

Amplified Bible

Proverbs 1

The Usefulness of Proverbs

1The proverbs (truths obscurely expressed, maxims) of Solomon son of David, king of Israel:


To know [skillful and godly] wisdom and instruction;
To discern and comprehend the words of understanding and insight,

To receive instruction in wise behavior and the discipline of wise thoughtfulness,
Righteousness, justice, and integrity;

That prudence (good judgment, astute common sense) may be given to the naive or inexperienced [who are easily misled],
And knowledge and discretion (intelligent discernment) to the youth,

The wise will hear and increase their learning,
And the person of understanding will acquire wise counsel and the skill [to steer his course wisely and lead others to the truth],

To understand a proverb and a figure [of speech] or an enigma with its interpretation,
And the words of the wise and their riddles [that require reflection].


The [reverent] fear of the Lord [that is, worshiping Him and regarding Him as truly awesome] is the beginning and the preeminent part of knowledge [its starting point and its essence];
But arrogant [a]fools despise [skillful and godly] wisdom and instruction and self-discipline.

The Enticement of Sinners


My son, hear the instruction of your father,
And do not reject the teaching of your mother.

For they are a garland of grace on your head,
And chains and ornaments [of gold] around your neck.
10 
My son, if sinners entice you,
Do not consent.
11 
If they say, “Come with us;
Let us lie in wait to shed blood,
Let us ambush the innocent without cause;
12 
Let us swallow them alive like Sheol (the place of the dead),
Even whole, as those who go down to the pit [of death];
13 
We will find and take all kinds of precious possessions,
We will fill our houses with spoil;
14 
Throw in your lot with us [they insist];
We will all have one money bag [in common],”
15 
My son, do not walk on the road with them;
Keep your foot [far] away from their path,
16 
For their feet run to evil,
And they hurry to shed blood.
17 
Indeed, it is useless to spread the baited net
In the sight of any bird;
18 
But [when these people set a trap for others] they lie in wait for their own blood;
They set an ambush for their own lives [and rush to their destruction].
19 
So are the ways of everyone who is greedy for gain;
Greed takes away the lives of its possessors.

Wisdom Warns

20 
[b]Wisdom shouts in the street,
She raises her voice in the markets;
21 
She calls out at the head of the noisy streets [where large crowds gather];
At the entrance of the city gates she speaks her words:
22 
“How long, O naive ones [you who are easily misled], will you love being simple-minded and undiscerning?
How long will scoffers [who ridicule and deride] delight in scoffing,
How long will fools [who obstinately mock truth] hate knowledge?
23 
“If you will turn and pay attention to my rebuke,
Behold, I [Wisdom] will pour out my spirit on you;
I will make my words known to you.
24 
“Because I called and you refused [to answer],
I stretched out my hand and no one has paid attention [to my offer];
25 
And you treated all my counsel as nothing
And would not accept my reprimand,
26 
I also will laugh at your disaster;
I will mock when your dread and panic come,
27 
When your dread and panic come like a storm,
And your disaster comes like a whirlwind,
When anxiety and distress come upon you [as retribution].
28 
“Then they will call upon me (Wisdom), but I will not answer;
They will seek me eagerly but they will not find me,
29 
Because they hated knowledge
And did not choose the fear of the Lord [that is, obeying Him with reverence and awe-filled respect],
30 
They would not accept my counsel,
And they spurned all my rebuke.
31 
“Therefore they shall eat of the fruit of their own [wicked] way
And be satiated with [the penalty of] their own devices.
32 
“For the turning away of the [c]naive will kill them,
And the careless ease of [self-righteous] fools will destroy them.
33 
“But whoever listens to me (Wisdom) will live securely and in confident trust
And will be at ease, without fear or dread of evil.”

Notas al pie

  1. Proverbs 1:7 In Proverbs various kinds of fools are discussed including those who are closed-minded, over-confident, and reject instruction and correction—the unteachable; those who lack spiritual insight—the spiritually blind; and those who are flippant, hardened, and who deliberately choose to reject God and wisdom—the arrogant.
  2. Proverbs 1:20 Wisdom is personified as a woman in vv 20-33 and speaks, in the first person, of godly wisdom. Read the word “wisdom” as “the wisdom of God” and see the wonderful power of this book.
  3. Proverbs 1:32 Lit simple ones.