Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mika 1

1Yehova anayankhula ndi Mika wa ku Moreseti pa nthawi ya ulamuliro wa Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a ku Yuda. Awa ndi masomphenya amene iye anaona onena za Samariya ndi Yerusalemu.

Tamverani, inu anthu a mitundu yonse,
    mvetsera iwe dziko lapansi ndi okhala mʼmenemo,
pakuti Ambuye Yehova achitira umboni wokutsutsani,
    Ambuye akuyankhula ali mʼnyumba yake yopatulika.

Chiweruzo cha Samariya ndi Yerusalemu

Taonani! Yehova akubwera kuchokera ku malo ake;
    Iye akutsika ndipo akuponda pa malo okwera a dziko lapansi.
Mapiri akusungunuka pansi pake,
    ndipo zigwa zikugawikana
ngati phula pa moto,
    ngati madzi ochokera mʼphiri.
Zonsezi ndi chifukwa cha cholakwa cha Yakobo,
    chifukwa cha machimo a nyumba ya Israeli.
Kodi cholakwa cha Yakobo nʼchiyani?
    Kodi si Samariya?
Kodi malo achipembedzo a Yuda ndi ati?
    Kodi si Yerusalemu?

“Choncho Ine ndidzasandutsa Samariya kukhala bwinja,
    malo odzalamo mphesa.
Miyala yake ndidzayitaya ku chigwa
    ndipo ndidzafukula maziko ake.
Mafano ake onse ndidzawaphwanyaphwanya;
    mphatso zake zonse ndidzazitentha ndi moto;
    ndidzawononga zifanizo zonse za milungu yake.
Popeza analandira mphatso zake kuchokera ku malipiro a akazi achiwerewere,
    mphatsozonso zidzagwiritsidwa ntchito ndi ena ngati malipiro a akazi achiwerewere.”

Kulira ndi Kumva Chisoni

Chifukwa cha zimenezi ine ndidzalira momvetsa chisoni;
    ndidzayenda wopanda nsapato ndi wamaliseche.
Ndidzafuwula ngati nkhandwe
    ndi kulira ngati kadzidzi.
Pakuti chilonda cha Samariya nʼchosachizika;
    chafika ku Yuda.
Chafika pa chipata chenicheni cha anthu anga,
    mpaka mu Yerusalemu mwenimwenimo.
10 Musanene zimenezi ku Gati;
    musalire nʼkomwe.
Mugubuduzike mu fumbi
    ku Beti-Leafura.
11 Inu anthu okhala ku Safiro,
    muzipita ku ukapolo muli amaliseche ndi amanyazi.
Iwo amene akukhala ku Zanaani
    sadzatuluka.
Beti-Ezeli akulira mwachisoni;
    chitetezo chake chakuchokerani.
12 Anthu amene amakhala ku Maroti akubuwula ndi ululu,
    akuyembekezera thandizo,
chifukwa Yehova wabweretsa tsoka,
    lafika mpaka pa chipata cha Yerusalemu.
13 Inu anthu okhala ku Lakisi
    mangani akavalo ku magaleta.
Inu amene munayamba kuchimwitsa
    mwana wamkazi wa Ziyoni,
pakuti zolakwa za Israeli
    zinapezeka pakati panu.
14 Chifukwa chake perekani mphatso zolawirana
    ndi a ku Moreseti Gati.
Mzinda wa Akizibu udzaonetsa kunama
    kwa mafumu a Israeli.
15 Ndidzabweretsa mgonjetsi kudzalimbana ndi inu
    okhala mu Maresa.
Ulemerero wa Israeli udzafika
    ku Adulamu.
16 Metani mipala mitu yanu kuonetsa kuti mukulirira
    ana anu amene mumawakonda;
mudzichititse dazi ngati dembo,
    pakuti anawo adzatengedwa pakati panu kupita ku ukapolo.

New Russian Translation

Micah 1

1Слово Господне, которое было к Михею из Морешета в дни правления Иотама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи[a], – видение, которое было ему о Самарии и Иерусалиме.

2Слушайте, все народы,

внимай, земля и все, что на ней;

пусть Владыка Господь будет свидетелем против вас,

Владыка – из святого храма Своего.

Суд над Самарией и Иерусалимом

3Смотрите, Господь выходит из Своего жилища;

Он нисходит и ступает по высотам земли.

4Плавятся горы под Ним,

как воск от огня, раскалываются долины,

как вода, что льется со склона.

5Все это – за отступничество Иакова,

за грехи дома Израиля.

Что есть отступничество Иакова?

Разве не Самария?

Что такое святилище на возвышенностях Иудеи?

Разве не Иерусалим?

6– За это Я сделаю Самарию грудой развалин,

среди которых разобьют виноградники.

Я низвергну ее камни в долину

и обнажу ее основания.

7Все ее истуканы будут расколоты,

сожжены все храмовые дары,

Я уничтожу всех ее идолов.

В уплату за блуд получала она эти дары,

и платой блудницам опять они станут.

Плач и горе

8Об этом я буду плакать и горевать,

буду скитаться босым и обнаженным.

Как шакал, буду выть,

и причитать, как сова,

9потому, что рана Самарии[b] неисцелима;

она дошла до Иудеи,

до ворот моего народа –

до самого Иерусалима.

10Не объявляйте в Гате[c],

не плачьте вовсе[d].

В Бет-Леафре[e] валяйтесь в пыли.

11Ступайте своим путем,

горожане Шафира[f],

нагими и опозоренными.

Не смогут выйти из города

жители Цаанана[g];

плачет Бет-Ецель[h] –

не дождетесь от него помощи.

12Ждут тревожно добрых вестей

горожане Марота[i],

беда от Господа низошла

к воротам Иерусалима.

13Запрягайте скакунов в колесницы,

обитатели Лахиша[j],

вы были началом греха

для дочери Сиона,

потому что с вас начались

преступления Израиля.

14Поэтому вы пошлете прощальные подарки

Морешет-Гату;

дома Ахзива[k] обманом окажутся

для царей Израиля.

15Я опять приведу владельца к вам,

обитатели Мареши[l];

слава[m] Израиля

пойдет в Адуллам[n].

16Обрейте головы в знак печали

о милых ваших сыновьях;

станьте лысыми подобно грифу,

потому что в плен уводят их от вас.

Notas al pie

 1. 1:1 Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 752 по 686 гг. до н. э. Об их правлении см. 4 Цар. 15:32–20:21; 2 Пар. 27–32.
 2. 1:9 Букв.: «ее».
 3. 1:10 В стихах с 10 по 15 пророк прибегает к тонкой игре слов. Гат – на языке оригинала созвучно с глаголом «объявлять».
 4. 1:10 Или: «Не плачьте в Акко». На языке оригинала слова «в Акко» и «плакать» созвучны.
 5. 1:10 Бет-Леафра – переводится как «дом пыли».
 6. 1:11 Шафир – переводится как «приятный».
 7. 1:11 Цаанан – на языке оригинала созвучно с глаголом «выйти».
 8. 1:11 Бет-Ецель – переводится как «ближайший дом».
 9. 1:12 Марот – переводится как «горечь».
 10. 1:13 Лахиш – можно перевести как «упряжка (лошадей)».
 11. 1:14 Ахзив – с еврейского языка переводится как «обман / лживый».
 12. 1:15 Название города Мареши созвучно еврейскому слову «владелец».
 13. 1:15 Возможное значение: «вожди».
 14. 1:15 Или: «будут прятаться в пещерах Адуллама».