Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mika 1

1Yehova anayankhula ndi Mika wa ku Moreseti pa nthawi ya ulamuliro wa Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a ku Yuda. Awa ndi masomphenya amene iye anaona onena za Samariya ndi Yerusalemu.

Tamverani, inu anthu a mitundu yonse,
    mvetsera iwe dziko lapansi ndi okhala mʼmenemo,
pakuti Ambuye Yehova achitira umboni wokutsutsani,
    Ambuye akuyankhula ali mʼnyumba yake yopatulika.

Chiweruzo cha Samariya ndi Yerusalemu

Taonani! Yehova akubwera kuchokera ku malo ake;
    Iye akutsika ndipo akuponda pa malo okwera a dziko lapansi.
Mapiri akusungunuka pansi pake,
    ndipo zigwa zikugawikana
ngati phula pa moto,
    ngati madzi ochokera mʼphiri.
Zonsezi ndi chifukwa cha cholakwa cha Yakobo,
    chifukwa cha machimo a nyumba ya Israeli.
Kodi cholakwa cha Yakobo nʼchiyani?
    Kodi si Samariya?
Kodi malo achipembedzo a Yuda ndi ati?
    Kodi si Yerusalemu?

“Choncho Ine ndidzasandutsa Samariya kukhala bwinja,
    malo odzalamo mphesa.
Miyala yake ndidzayitaya ku chigwa
    ndipo ndidzafukula maziko ake.
Mafano ake onse ndidzawaphwanyaphwanya;
    mphatso zake zonse ndidzazitentha ndi moto;
    ndidzawononga zifanizo zonse za milungu yake.
Popeza analandira mphatso zake kuchokera ku malipiro a akazi achiwerewere,
    mphatsozonso zidzagwiritsidwa ntchito ndi ena ngati malipiro a akazi achiwerewere.”

Kulira ndi Kumva Chisoni

Chifukwa cha zimenezi ine ndidzalira momvetsa chisoni;
    ndidzayenda wopanda nsapato ndi wamaliseche.
Ndidzafuwula ngati nkhandwe
    ndi kulira ngati kadzidzi.
Pakuti chilonda cha Samariya nʼchosachizika;
    chafika ku Yuda.
Chafika pa chipata chenicheni cha anthu anga,
    mpaka mu Yerusalemu mwenimwenimo.
10 Musanene zimenezi ku Gati;
    musalire nʼkomwe.
Mugubuduzike mu fumbi
    ku Beti-Leafura.
11 Inu anthu okhala ku Safiro,
    muzipita ku ukapolo muli amaliseche ndi amanyazi.
Iwo amene akukhala ku Zanaani
    sadzatuluka.
Beti-Ezeli akulira mwachisoni;
    chitetezo chake chakuchokerani.
12 Anthu amene amakhala ku Maroti akubuwula ndi ululu,
    akuyembekezera thandizo,
chifukwa Yehova wabweretsa tsoka,
    lafika mpaka pa chipata cha Yerusalemu.
13 Inu anthu okhala ku Lakisi
    mangani akavalo ku magaleta.
Inu amene munayamba kuchimwitsa
    mwana wamkazi wa Ziyoni,
pakuti zolakwa za Israeli
    zinapezeka pakati panu.
14 Chifukwa chake perekani mphatso zolawirana
    ndi a ku Moreseti Gati.
Mzinda wa Akizibu udzaonetsa kunama
    kwa mafumu a Israeli.
15 Ndidzabweretsa mgonjetsi kudzalimbana ndi inu
    okhala mu Maresa.
Ulemerero wa Israeli udzafika
    ku Adulamu.
16 Metani mipala mitu yanu kuonetsa kuti mukulirira
    ana anu amene mumawakonda;
mudzichititse dazi ngati dembo,
    pakuti anawo adzatengedwa pakati panu kupita ku ukapolo.

New Living Translation

Micah 1

1The Lord gave this message to Micah of Moresheth during the years when Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah. The visions he saw concerned both Samaria and Jerusalem.

Grief over Samaria and Jerusalem

Attention! Let all the people of the world listen!
    Let the earth and everything in it hear.
The Sovereign Lord is making accusations against you;
    the Lord speaks from his holy Temple.
Look! The Lord is coming!
    He leaves his throne in heaven
    and tramples the heights of the earth.
The mountains melt beneath his feet
    and flow into the valleys
like wax in a fire,
    like water pouring down a hill.
And why is this happening?
    Because of the rebellion of Israel[a]
    yes, the sins of the whole nation.
Who is to blame for Israel’s rebellion?
    Samaria, its capital city!
Where is the center of idolatry in Judah?
    In Jerusalem, its capital!

“So I, the Lord, will make the city of Samaria
    a heap of ruins.
Her streets will be plowed up
    for planting vineyards.
I will roll the stones of her walls into the valley below,
    exposing her foundations.
All her carved images will be smashed.
    All her sacred treasures will be burned.
These things were bought with the money
    earned by her prostitution,
and they will now be carried away
    to pay prostitutes elsewhere.”

Therefore, I will mourn and lament.
    I will walk around barefoot and naked.
I will howl like a jackal
    and moan like an owl.
For my people’s wound
    is too deep to heal.
It has reached into Judah,
    even to the gates of Jerusalem.

10 Don’t tell our enemies in Gath[b];
    don’t weep at all.
You people in Beth-leaphrah,[c]
    roll in the dust to show your despair.
11 You people in Shaphir,[d]
    go as captives into exile—naked and ashamed.
The people of Zaanan[e]
    dare not come outside their walls.
The people of Beth-ezel[f] mourn,
    for their house has no support.
12 The people of Maroth[g] anxiously wait for relief,
    but only bitterness awaits them
as the Lord’s judgment reaches
    even to the gates of Jerusalem.

13 Harness your chariot horses and flee,
    you people of Lachish.[h]
You were the first city in Judah
    to follow Israel in her rebellion,
    and you led Jerusalem[i] into sin.
14 Send farewell gifts to Moresheth-gath[j];
    there is no hope of saving it.
The town of Aczib[k]
    has deceived the kings of Israel.
15 O people of Mareshah,[l]
    I will bring a conqueror to capture your town.
And the leaders[m] of Israel
    will go to Adullam.

16 Oh, people of Judah, shave your heads in sorrow,
    for the children you love will be snatched away.
Make yourselves as bald as a vulture,
    for your little ones will be exiled to distant lands.

Notas al pie

 1. 1:5 Hebrew Jacob; also in 1:5b. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.
 2. 1:10a Gath sounds like the Hebrew term for “tell.”
 3. 1:10b Beth-leaphrah means “house of dust.”
 4. 1:11a Shaphir means “pleasant.”
 5. 1:11b Zaanan sounds like the Hebrew term for “come out.”
 6. 1:11c Beth-ezel means “adjoining house.”
 7. 1:12 Maroth sounds like the Hebrew term for “bitter.”
 8. 1:13a Lachish sounds like the Hebrew term for “team of horses.”
 9. 1:13b Hebrew the daughter of Zion.
 10. 1:14a Moresheth sounds like the Hebrew term for “gift” or “dowry.”
 11. 1:14b Aczib means “deception.”
 12. 1:15a Mareshah sounds like the Hebrew term for “conqueror.”
 13. 1:15b Hebrew the glory.