Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mika 1

1Yehova anayankhula ndi Mika wa ku Moreseti pa nthawi ya ulamuliro wa Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a ku Yuda. Awa ndi masomphenya amene iye anaona onena za Samariya ndi Yerusalemu.

Tamverani, inu anthu a mitundu yonse,
    mvetsera iwe dziko lapansi ndi okhala mʼmenemo,
pakuti Ambuye Yehova achitira umboni wokutsutsani,
    Ambuye akuyankhula ali mʼnyumba yake yopatulika.

Chiweruzo cha Samariya ndi Yerusalemu

Taonani! Yehova akubwera kuchokera ku malo ake;
    Iye akutsika ndipo akuponda pa malo okwera a dziko lapansi.
Mapiri akusungunuka pansi pake,
    ndipo zigwa zikugawikana
ngati phula pa moto,
    ngati madzi ochokera mʼphiri.
Zonsezi ndi chifukwa cha cholakwa cha Yakobo,
    chifukwa cha machimo a nyumba ya Israeli.
Kodi cholakwa cha Yakobo nʼchiyani?
    Kodi si Samariya?
Kodi malo achipembedzo a Yuda ndi ati?
    Kodi si Yerusalemu?

“Choncho Ine ndidzasandutsa Samariya kukhala bwinja,
    malo odzalamo mphesa.
Miyala yake ndidzayitaya ku chigwa
    ndipo ndidzafukula maziko ake.
Mafano ake onse ndidzawaphwanyaphwanya;
    mphatso zake zonse ndidzazitentha ndi moto;
    ndidzawononga zifanizo zonse za milungu yake.
Popeza analandira mphatso zake kuchokera ku malipiro a akazi achiwerewere,
    mphatsozonso zidzagwiritsidwa ntchito ndi ena ngati malipiro a akazi achiwerewere.”

Kulira ndi Kumva Chisoni

Chifukwa cha zimenezi ine ndidzalira momvetsa chisoni;
    ndidzayenda wopanda nsapato ndi wamaliseche.
Ndidzafuwula ngati nkhandwe
    ndi kulira ngati kadzidzi.
Pakuti chilonda cha Samariya nʼchosachizika;
    chafika ku Yuda.
Chafika pa chipata chenicheni cha anthu anga,
    mpaka mu Yerusalemu mwenimwenimo.
10 Musanene zimenezi ku Gati;
    musalire nʼkomwe.
Mugubuduzike mu fumbi
    ku Beti-Leafura.
11 Inu anthu okhala ku Safiro,
    muzipita ku ukapolo muli amaliseche ndi amanyazi.
Iwo amene akukhala ku Zanaani
    sadzatuluka.
Beti-Ezeli akulira mwachisoni;
    chitetezo chake chakuchokerani.
12 Anthu amene amakhala ku Maroti akubuwula ndi ululu,
    akuyembekezera thandizo,
chifukwa Yehova wabweretsa tsoka,
    lafika mpaka pa chipata cha Yerusalemu.
13 Inu anthu okhala ku Lakisi
    mangani akavalo ku magaleta.
Inu amene munayamba kuchimwitsa
    mwana wamkazi wa Ziyoni,
pakuti zolakwa za Israeli
    zinapezeka pakati panu.
14 Chifukwa chake perekani mphatso zolawirana
    ndi a ku Moreseti Gati.
Mzinda wa Akizibu udzaonetsa kunama
    kwa mafumu a Israeli.
15 Ndidzabweretsa mgonjetsi kudzalimbana ndi inu
    okhala mu Maresa.
Ulemerero wa Israeli udzafika
    ku Adulamu.
16 Metani mipala mitu yanu kuonetsa kuti mukulirira
    ana anu amene mumawakonda;
mudzichititse dazi ngati dembo,
    pakuti anawo adzatengedwa pakati panu kupita ku ukapolo.

New American Standard Bible

Micah 1

Destruction in Israel and Judah

1The word of the Lord which came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.

Hear, O peoples, all of [a]you;
Listen, O earth and [b]all it contains,
And let the Lord [c]God be a witness against you,
The Lord from His holy temple.
For behold, the Lord is coming forth from His place.
He will come down and tread on the high places of the [d]earth.
The mountains will melt under Him
And the valleys will be split,
Like wax before the fire,
Like water poured down a steep place.
All this is for the rebellion of Jacob
And for the sins of the house of Israel.
What is the rebellion of Jacob?
Is it not Samaria?
What is the high [e]place of Judah?
Is it not Jerusalem?
For I will make Samaria a heap of ruins [f]in the open country,
Planting places for a vineyard.
I will pour her stones down into the valley
And will lay bare her foundations.
All of her idols will be smashed,
All of her earnings will be burned with fire
And all of her images I will make desolate,
For she collected them from a harlot’s earnings,
And to the earnings of a harlot they will return.

Because of this I must lament and wail,
I must go barefoot and naked;
I must make a lament like the jackals
And a mourning like the ostriches.
For her [g]wound is incurable,
For it has come to Judah;
It has reached the gate of my people,
Even to Jerusalem.
10 Tell it not in Gath,
Weep not at all.
At [h]Beth-le-aphrah roll yourself in the dust.
11 [i]Go on your way, inhabitant of [j]Shaphir, in shameful nakedness.
The inhabitant of [k]Zaanan does not [l]escape.
The lamentation of [m]Beth-ezel: “He will take from you its [n]support.”
12 For the inhabitant of [o]Maroth
Becomes weak waiting for good,
Because a calamity has come down from the Lord
To the gate of Jerusalem.
13 Harness the chariot to the team of horses,
O inhabitant of Lachish—
She was the beginning of sin
To the daughter of Zion—
Because in you were found
The rebellious acts of Israel.
14 Therefore you will give parting gifts
On behalf of Moresheth-gath;
The houses of Achzib will become a deception
To the kings of Israel.
15 Moreover, I will bring on you
The one who takes possession,
O inhabitant of [p]Mareshah.
The glory of Israel will enter Adullam.
16 Make yourself bald and cut off your hair,
Because of the children of your delight;
Extend your baldness like the eagle,
For they will go from you into exile.

Notas al pie

 1. Micah 1:2 Lit them
 2. Micah 1:2 Lit its fullness
 3. Micah 1:2 Heb YHWH, usually rendered Lord
 4. Micah 1:3 Or land
 5. Micah 1:5 Lit places
 6. Micah 1:6 Lit of the field
 7. Micah 1:9 Lit wounds
 8. Micah 1:10 I.e. house of dust
 9. Micah 1:11 I.e. Go into captivity
 10. Micah 1:11 I.e. pleasantness
 11. Micah 1:11 I.e. going out
 12. Micah 1:11 Lit go out
 13. Micah 1:11 I.e. house of removal
 14. Micah 1:11 Lit standing place
 15. Micah 1:12 I.e. bitterness
 16. Micah 1:15 I.e. possession