Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mika 1

1Yehova anayankhula ndi Mika wa ku Moreseti pa nthawi ya ulamuliro wa Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a ku Yuda. Awa ndi masomphenya amene iye anaona onena za Samariya ndi Yerusalemu.

Tamverani, inu anthu a mitundu yonse,
    mvetsera iwe dziko lapansi ndi okhala mʼmenemo,
pakuti Ambuye Yehova achitira umboni wokutsutsani,
    Ambuye akuyankhula ali mʼnyumba yake yopatulika.

Chiweruzo cha Samariya ndi Yerusalemu

Taonani! Yehova akubwera kuchokera ku malo ake;
    Iye akutsika ndipo akuponda pa malo okwera a dziko lapansi.
Mapiri akusungunuka pansi pake,
    ndipo zigwa zikugawikana
ngati phula pa moto,
    ngati madzi ochokera mʼphiri.
Zonsezi ndi chifukwa cha cholakwa cha Yakobo,
    chifukwa cha machimo a nyumba ya Israeli.
Kodi cholakwa cha Yakobo nʼchiyani?
    Kodi si Samariya?
Kodi malo achipembedzo a Yuda ndi ati?
    Kodi si Yerusalemu?

“Choncho Ine ndidzasandutsa Samariya kukhala bwinja,
    malo odzalamo mphesa.
Miyala yake ndidzayitaya ku chigwa
    ndipo ndidzafukula maziko ake.
Mafano ake onse ndidzawaphwanyaphwanya;
    mphatso zake zonse ndidzazitentha ndi moto;
    ndidzawononga zifanizo zonse za milungu yake.
Popeza analandira mphatso zake kuchokera ku malipiro a akazi achiwerewere,
    mphatsozonso zidzagwiritsidwa ntchito ndi ena ngati malipiro a akazi achiwerewere.”

Kulira ndi Kumva Chisoni

Chifukwa cha zimenezi ine ndidzalira momvetsa chisoni;
    ndidzayenda wopanda nsapato ndi wamaliseche.
Ndidzafuwula ngati nkhandwe
    ndi kulira ngati kadzidzi.
Pakuti chilonda cha Samariya nʼchosachizika;
    chafika ku Yuda.
Chafika pa chipata chenicheni cha anthu anga,
    mpaka mu Yerusalemu mwenimwenimo.
10 Musanene zimenezi ku Gati;
    musalire nʼkomwe.
Mugubuduzike mu fumbi
    ku Beti-Leafura.
11 Inu anthu okhala ku Safiro,
    muzipita ku ukapolo muli amaliseche ndi amanyazi.
Iwo amene akukhala ku Zanaani
    sadzatuluka.
Beti-Ezeli akulira mwachisoni;
    chitetezo chake chakuchokerani.
12 Anthu amene amakhala ku Maroti akubuwula ndi ululu,
    akuyembekezera thandizo,
chifukwa Yehova wabweretsa tsoka,
    lafika mpaka pa chipata cha Yerusalemu.
13 Inu anthu okhala ku Lakisi
    mangani akavalo ku magaleta.
Inu amene munayamba kuchimwitsa
    mwana wamkazi wa Ziyoni,
pakuti zolakwa za Israeli
    zinapezeka pakati panu.
14 Chifukwa chake perekani mphatso zolawirana
    ndi a ku Moreseti Gati.
Mzinda wa Akizibu udzaonetsa kunama
    kwa mafumu a Israeli.
15 Ndidzabweretsa mgonjetsi kudzalimbana ndi inu
    okhala mu Maresa.
Ulemerero wa Israeli udzafika
    ku Adulamu.
16 Metani mipala mitu yanu kuonetsa kuti mukulirira
    ana anu amene mumawakonda;
mudzichititse dazi ngati dembo,
    pakuti anawo adzatengedwa pakati panu kupita ku ukapolo.

The Message

Micah 1

1God’s Message as it came to Micah of Moresheth. It came during the reigns of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. It had to do with what was going on in Samaria and Jerusalem.

God Takes the Witness Stand

Listen, people—all of you.
    Listen, earth, and everyone in it:
The Master, God, takes the witness stand against you,
    the Master from his Holy Temple.

3-5 Look, here he comes! God, from his place!
    He comes down and strides across mountains and hills.
Mountains sink under his feet,
    valleys split apart;
The rock mountains crumble into gravel,
    the river valleys leak like sieves.
All this because of Jacob’s sin,
    because Israel’s family did wrong.
You ask, “So what is Jacob’s sin?”
    Just look at Samaria—isn’t it obvious?
And all the sex-and-religion shrines in Judah—
    isn’t Jerusalem responsible?

6-7 “I’m turning Samaria into a heap of rubble,
    a vacant lot littered with garbage.
I’ll dump the stones from her buildings in the valley
    and leave her abandoned foundations exposed.
All her carved and cast gods and goddesses
    will be sold for stove wood and scrap metal,
All her sacred fertility groves
    burned to the ground,
All the sticks and stones she worshiped as gods,
    destroyed.
These were her earnings from her life as a whore.
    This is what happens to the fees of a whore.”

8-9 This is why I lament and mourn.
    This is why I go around in rags and barefoot.
This is why I howl like a pack of coyotes,
    and moan like a mournful owl in the night.
God has inflicted punishing wounds;
    Judah has been wounded with no healing in sight.
Judgment has marched through the city gates.
    Jerusalem must face the charges.

10-16 Don’t gossip about this in Telltown.
    Don’t waste your tears.
In Dustville,
    roll in the dust.
In Alarmtown,
    the alarm is sounded.
The citizens of Exitburgh
    will never get out alive.
Lament, Last-Stand City:
    There’s nothing in you left standing.
The villagers of Bittertown
    wait in vain for sweet peace.
Harsh judgment has come from God
    and entered Peace City.
All you who live in Chariotville,
    get in your chariots for flight.
You led the daughter of Zion
    into trusting not God but chariots.
Similar sins in Israel
    also got their start in you.
Go ahead and give your good-bye gifts
    to Good-byeville.
Miragetown beckoned
    but disappointed Israel’s kings.
Inheritance City
    has lost its inheritance.
Glorytown
    has seen its last of glory.
Shave your heads in mourning
    over the loss of your precious towns.
Go bald as a goose egg—they’ve gone
    into exile and aren’t coming back.