Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 99

1Yehova akulamulira,
    mitundu ya anthu injenjemere;
Iye wakhala pa mpando wake waufumu, pakati pa akerubi,
    dziko lapansi ligwedezeke.
Mʼziyoni wamkulu ndi Yehova;
    Iye ndi wokwezeka pamwamba pa mitundu yonse ya anthu.
Anthu atamande dzina lanu lalikulu ndi loopsa kwambiri,
    Iye ndi woyera.

Mfumu yamphamvu, iyo imakonda chilungamo
    Inu mwakhazikitsa khalidwe losakondera;
mwachita zolungama ndi zoyenera mwa Yakobo.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mulambireni pa mapazi ake;
    Iye ndi woyera.

Mose ndi Aaroni anali ena mwa ansembe ake,
    Samueli anali pamodzi ndi iwo amene anayitana pa dzina lake;
iwo anayitana Yehova
    ndipo Iyeyo anawayankha.
Iye anayankhula nawo kuchokera mʼchipilala cha mtambo;
    iwo anasunga malamulo ake ndi zophunzitsa zomwe anawapatsa.

Inu Yehova Mulungu wathu,
    munawayankha iwo;
Inu kwa Israeli munali Mulungu wokhululuka,
    ngakhale munawalanga pa zochita zawo zoyipa.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mumulambire pa phiri lake loyera,
    pakuti Yehova Mulungu wathu ndi woyera.

Amplified Bible

Psalm 99

Praise to the Lord for His Fidelity to Israel.

1The Lord reigns, let the peoples tremble [with submissive wonder]!
He sits enthroned above the cherubim, let the earth shake!

The Lord is great in Zion,
And He is exalted and magnified above all the peoples.

Let them [reverently] praise Your great and awesome name;
Holy is He.

The strength of the King loves justice and righteous judgment;
You have established fairness;
You have executed justice and righteousness in Jacob (Israel).

Exalt the Lord our God
And worship at His footstool;
Holy is He.


Moses and Aaron were among His priests,
And Samuel was among those who called on His name;
They called upon the Lord and He answered them.

He spoke to them in the pillar of cloud;
They kept His testimonies
And the statutes that He gave them.

You answered them, O Lord our God;
You were a forgiving God to them,
And yet an avenger of their evil practices.

Exalt the Lord our God
And worship at His holy hill [Zion, the temple mount],
For the Lord our God is holy.