Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 98

Salimo.

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    pakuti Iyeyo wachita zinthu zodabwitsa;
dzanja lake lamanja ndi mkono wake woyera
    zamuchitira chipulumutso.
Yehova waonetsa chipulumutso chake
    ndipo waulula chilungamo chake kwa anthu a mitundu ina.
Iye wakumbukira chikondi chake
    ndi kukhulupirika kwake pa Aisraeli;
malekezero onse a dziko lapansi aona
    chipulumutso cha Mulungu wathu.

Fuwulani mwachimwemwe kwa Yehova, dziko lonse lapansi,
    muyimbireni nyimbo mofuwula ndi mokondwera.
Imbirani Yehova nyimbo ndi zeze,
    ndi zeze ndi mawu a kuyimba,
ndi malipenga ndi kuliza kwa nyanga ya nkhosa yayimuna
    fuwulani mwachimwemwe pamaso pa Yehova Mfumu.

Nyanja ikokome pamodzi ndi zonse zili mʼmenemo,
    dziko lonse ndi onse amene amakhala mʼmenemo.
Mitsinje iwombe mʼmanja mwawo,
    mapiri ayimbe pamodzi mwachimwemwe;
izo ziyimbe pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi.
Adzaweruza dziko lonse mwachilungamo,
    ndi mitundu ya anthu mosakondera.

Amplified Bible

Psalm 98

A Call to Praise the Lord for His Righteousness.

A [a]Psalm.

1O sing to the Lord a new song,
For He has done marvelous and wonderful things;
His right hand and His holy arm have [b]gained the victory for Him.

The Lord has made known His salvation;
He has [openly] revealed His righteousness in the sight of the nations.

He has [graciously] remembered His lovingkindness and His faithfulness to the house of Israel;
All the ends of the earth have witnessed the salvation of our God.


Shout joyfully to the Lord, all the earth;
Shout [in jubilation] and sing for joy and sing praises.

Sing praises to the Lord with the lyre,
With the lyre and the sound of melody.

With trumpets and the sound of the horn
Shout with joy before the King, the Lord.


Let the sea thunder and roar, and all the things it contains,
The world and those who dwell in it.

Let the rivers clap their hands;
Let the mountains sing together for joy and delight

Before the Lord, for He is coming to judge the earth;
He will judge the world with righteousness
And the peoples with fairness.

Notas al pie

  1. Psalm 98:1 The ancient rabbis called this song “orphaned” because it is anonymous and has no description with the word “Psalm” (e.g. “A Psalm of Thanksgiving”).
  2. Psalm 98:1 Or accomplished salvation.