Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 97

1Yehova akulamulira, dziko lapansi lisangalale;
    magombe akutali akondwere.

Mitambo ndi mdima waukulu zamuzungulira;
    chilungamo ndi kuweruza molungama ndiwo maziko a mpando wake waufumu.
Moto umapita patsogolo pake
    ndi kunyeketsa amaliwongo kumbali zonse.
Zingʼaningʼani zake zimawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi limaona ndipo limanjenjemera.
Mapiri amasungunuka ngati phula pamaso pa Yehova,
    pamaso pa Ambuye a dziko lonse lapansi.
Mayiko akumwamba amalengeza za chilungamo chake,
    ndipo mitundu yonse ya anthu imaona ulemerero wake.

Onse amene amalambira mafano osema amachititsidwa manyazi,
    iwo amene amanyadira mafano;
    mulambireni, inu milungu yonse!

Ziyoni akumva ndipo akukondwera,
    midzi ya Yuda ikusangalala
    chifukwa cha maweruzo anu Yehova.
Pakuti Inu Yehova ndi Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi;
    ndinu wokwezeka kupambana milungu yonse.

10 Iwo amene amakonda Yehova adane ndi zoyipa
    pakuti Iye amayangʼanira miyoyo ya amene amamukhulupirira
    ndipo amawapulumutsa mʼdzanja la anthu oyipa
11 Kuwala kumafika pa anthu olungama,
    ndi chimwemwe kwa olungama mtima.
12 Kondwerani mwa Yehova Inu olungama
    ndipo tamandani dzina lake loyera.

King James Version

Psalm 97

1The Lord reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.

Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.

A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.

His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

The hills melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth.

The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.

Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.

Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O Lord.

For thou, Lord, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.

10 Ye that love the Lord, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.

11 Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

12 Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.