Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 97

1Yehova akulamulira, dziko lapansi lisangalale;
    magombe akutali akondwere.

Mitambo ndi mdima waukulu zamuzungulira;
    chilungamo ndi kuweruza molungama ndiwo maziko a mpando wake waufumu.
Moto umapita patsogolo pake
    ndi kunyeketsa amaliwongo kumbali zonse.
Zingʼaningʼani zake zimawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi limaona ndipo limanjenjemera.
Mapiri amasungunuka ngati phula pamaso pa Yehova,
    pamaso pa Ambuye a dziko lonse lapansi.
Mayiko akumwamba amalengeza za chilungamo chake,
    ndipo mitundu yonse ya anthu imaona ulemerero wake.

Onse amene amalambira mafano osema amachititsidwa manyazi,
    iwo amene amanyadira mafano;
    mulambireni, inu milungu yonse!

Ziyoni akumva ndipo akukondwera,
    midzi ya Yuda ikusangalala
    chifukwa cha maweruzo anu Yehova.
Pakuti Inu Yehova ndi Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi;
    ndinu wokwezeka kupambana milungu yonse.

10 Iwo amene amakonda Yehova adane ndi zoyipa
    pakuti Iye amayangʼanira miyoyo ya amene amamukhulupirira
    ndipo amawapulumutsa mʼdzanja la anthu oyipa
11 Kuwala kumafika pa anthu olungama,
    ndi chimwemwe kwa olungama mtima.
12 Kondwerani mwa Yehova Inu olungama
    ndipo tamandani dzina lake loyera.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 97

Воспойте Вечному новую песню,
    так как Он сотворил чудеса;
Его правая рука, Его святая рука,
    принесла Ему победу.
Вечный явил Своё спасение,
    Свою праведность показал народам.
Он вспомнил милость
    и верность Свою к народу Исроила.
Все края земли увидели
    спасение нашего Бога.

Восклицай Вечному, вся земля;
    восклицайте громко, веселитесь и пойте!
Прославляйте Вечного на арфах,
    на арфах со звуками песнопений!
Под звуки труб и рогов
    радостно восклицайте перед Царём, Вечным!

Пусть шумит море и всё, что наполняет его,
    вселенная и все, кто живёт в ней.
Пусть рукоплещут реки,
    пусть веселятся вместе горы,
пусть поют перед Вечным,
    потому что Он идёт судить землю.
Он будет судить вселенную справедливо
    и народы – верно.