Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 97

1Yehova akulamulira, dziko lapansi lisangalale;
    magombe akutali akondwere.

Mitambo ndi mdima waukulu zamuzungulira;
    chilungamo ndi kuweruza molungama ndiwo maziko a mpando wake waufumu.
Moto umapita patsogolo pake
    ndi kunyeketsa amaliwongo kumbali zonse.
Zingʼaningʼani zake zimawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi limaona ndipo limanjenjemera.
Mapiri amasungunuka ngati phula pamaso pa Yehova,
    pamaso pa Ambuye a dziko lonse lapansi.
Mayiko akumwamba amalengeza za chilungamo chake,
    ndipo mitundu yonse ya anthu imaona ulemerero wake.

Onse amene amalambira mafano osema amachititsidwa manyazi,
    iwo amene amanyadira mafano;
    mulambireni, inu milungu yonse!

Ziyoni akumva ndipo akukondwera,
    midzi ya Yuda ikusangalala
    chifukwa cha maweruzo anu Yehova.
Pakuti Inu Yehova ndi Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi;
    ndinu wokwezeka kupambana milungu yonse.

10 Iwo amene amakonda Yehova adane ndi zoyipa
    pakuti Iye amayangʼanira miyoyo ya amene amamukhulupirira
    ndipo amawapulumutsa mʼdzanja la anthu oyipa
11 Kuwala kumafika pa anthu olungama,
    ndi chimwemwe kwa olungama mtima.
12 Kondwerani mwa Yehova Inu olungama
    ndipo tamandani dzina lake loyera.

Amplified Bible

Psalm 97

The Lord’s Power and Dominion.

1The Lord reigns, let the earth rejoice;
Let the many islands and coastlands be glad.

Clouds and thick darkness surround Him [as at Sinai];
Righteousness and justice are the foundation of His throne.

Fire goes before Him
And burns up His adversaries on all sides.

His lightnings have illuminated the world;
The earth has seen and trembled.

The mountains melted like wax at the presence of the Lord,
At the presence of the Lord of the whole earth.

The heavens declare His righteousness,
And all the peoples see His glory and brilliance.


Let all those be [deeply] ashamed who serve carved images,
Who boast in idols.
Worship Him, all you gods!

Zion heard this and was glad,
And the daughters (cities) of Judah rejoiced [in relief]
Because of Your judgments, O Lord.

For You are the Lord Most High over all the earth;
You are exalted far above all gods.

10 
You who love the Lord, hate evil;
He protects the souls of His godly ones (believers),
He rescues them from the hand of the wicked.
11 
Light is sown [like seed] for the righteous and illuminates their path,
And [irrepressible] joy [is spread] for the upright in heart [who delight in His favor and protection].
12 
Rejoice in the Lord, you righteous ones [those whose moral and spiritual integrity places them in right standing with God],
And praise and give thanks at the remembrance of His holy name.