Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.

Nova Versão Internacional

Salmos 96

Salmo 96

Cantem ao Senhor um novo cântico;
cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra!
Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome;
cada dia proclamem a sua salvação!
Anunciem a sua glória entre as nações,
seus feitos maravilhosos entre todos os povos!

Porque o Senhor é grande
    e digno de todo louvor,
mais temível do que todos os deuses!
Todos os deuses das nações
    não passam de ídolos,
mas o Senhor fez os céus.
Majestade e esplendor estão diante dele,
poder e dignidade, no seu santuário.

Dêem ao Senhor, ó famílias das nações,
    dêem ao Senhor glória e força.
Dêem ao Senhor
    a glória devida ao seu nome,
e entrem nos seus átrios trazendo ofertas.
Adorem o Senhor
    no esplendor da sua santidade;
tremam diante dele todos os habitantes da terra.

10 Digam entre as nações: “O Senhor reina!”
Por isso firme está o mundo, e não se abalará,
e ele julgará os povos com justiça.
11 Regozijem-se os céus e exulte a terra!
Ressoe o mar e tudo o que nele existe!
12 Regozijem-se os campos
    e tudo o que neles há!
Cantem de alegria todas as árvores da floresta,
13 cantem diante do Senhor, porque ele vem,
    vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
    e os povos, com a sua fidelidade!